4 tỷ USD: Người đàn ông Nga bị bắt vì kế hoạch rửa tiền bitcoin bị cáo buộc

ngocatngoctien

New member
ăn cắp ## 4 tỷ #Bitcoin #Money #TheFT #russia #arrest

** 4 tỷ: Người đàn ông Nga bị bắt vì tội trộm cắp tiền bitcoin **

Một người đàn ông Nga đã bị bắt vì nghi ngờ ăn cắp bitcoin trị giá 4 tỷ đô la.

Người đàn ông, người chưa được nêu tên, đã bị bắt tại thành phố Vladivostok ở Nga hôm thứ ba.Anh ta bị cáo buộc đã tham gia vào một kế hoạch đánh cắp Bitcoin từ một số sàn giao dịch.

Vụ trộm được cho là một trong những vụ trộm tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay.

Người đàn ông bị cáo buộc đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để đánh cắp Bitcoin, bao gồm các cuộc tấn công lừa đảo, phần mềm độc hại và kỹ thuật xã hội.

Ông cũng bị cáo buộc đã sử dụng một số danh tính giả để tạo tài khoản trên trao đổi tiền điện tử và rút tiền.

Cuộc điều tra về vụ trộm đang diễn ra, và không rõ bao nhiêu bitcoin bị đánh cắp đã được thu hồi.

Vụ trộm đã gây lo ngại về an ninh của các trao đổi tiền điện tử.Đó cũng là một lời nhắc nhở rằng tiền điện tử không miễn nhiễm với trộm cắp và gian lận.

#cryptocurrency #security #TheFT #Exchange
=======================================
of stealing ## 4 billion #Bitcoin #Money #TheFT #russia #arrest

**4 billion: Russian man arrested for Bitcoin money theft plot**

A Russian man has been arrested on suspicion of stealing $4 billion worth of Bitcoin.

The man, who has not been named, was arrested in the city of Vladivostok in Russia on Tuesday. He is alleged to have been involved in a scheme to steal Bitcoin from a number of exchanges.

The theft is believed to be one of the largest ever cryptocurrency heists.

The man is alleged to have used a variety of methods to steal the Bitcoin, including phishing attacks, malware and social engineering.

He is also alleged to have used a number of fake identities to create accounts on cryptocurrency exchanges and withdraw funds.

The investigation into the theft is ongoing, and it is not clear how much of the stolen Bitcoin has been recovered.

The theft has raised concerns about the security of cryptocurrency exchanges. It is also a reminder that cryptocurrency is not immune to theft and fraud.

#cryptocurrency #security #TheFT #Exchange
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock