4 types of blockchain

sadswan279

New member
#BlockChain #BlockChainTyPes #PublicBlockChain #PrivateBlockChain #ConsortiumBlockChain #HyPerleDger #Fabric
### 4 loại blockchain

Blockchain là một cơ sở dữ liệu phân tán được sử dụng để duy trì danh sách các hồ sơ phát triển liên tục, được gọi là các khối.Mỗi khối chứa một hàm băm mật mã của khối trước, dấu thời gian và dữ liệu giao dịch.Blockchains thường được quản lý bởi một mạng ngang hàng để tuân thủ một giao thức để giao tiếp giữa các nút và xác thực các khối mới.Sau khi được ghi lại, dữ liệu trong bất kỳ khối nào cũng không thể thay đổi hồi tố mà không thay đổi tất cả các khối tiếp theo, đòi hỏi sự thông đồng của đa số mạng.

Có bốn loại blockchain chính: công cộng, tư nhân, tập đoàn và lai.Mỗi loại có các tính năng và cách sử dụng riêng của nó.

#### Blockchains công cộng

Các blockchain công khai dành cho bất cứ ai tham gia và tham gia. Họ thường không được phép, có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể đọc, viết và giao dịch trên blockchain.Blockchain công cộng thường được sử dụng cho tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin và Ethereum.

#### Blockchains riêng

Blockchain riêng thường được cho phép, có nghĩa là chỉ người dùng được ủy quyền mới có thể đọc, viết và giao dịch trên blockchain.Các blockchain riêng thường được sử dụng cho các ứng dụng doanh nghiệp, chẳng hạn như quản lý chuỗi cung ứng và quản lý nhận dạng.

#### Blockchains của Hiệp hội

Blockchains của Consortium là một sự kết hợp của các blockchain công cộng và tư nhân.Chúng thường được cho phép, nhưng sự cho phép được cấp cho một nhóm các tổ chức hoặc cá nhân chọn lọc.Các blockchain của tập đoàn thường được sử dụng cho các ứng dụng yêu cầu mức độ bảo mật và niềm tin cao, chẳng hạn như giao dịch tài chính và hồ sơ chăm sóc sức khỏe.

#### Blockchains lai

Blockchains lai kết hợp các tính năng của blockchain công cộng và tư nhân.Họ thường được cho phép, nhưng chúng cũng cho phép một số truy cập công khai.Các blockchain lai thường được sử dụng cho các ứng dụng đòi hỏi sự cân bằng giữa bảo mật và khả năng mở rộng, chẳng hạn như quản lý chuỗi cung ứng và quản lý nhận dạng.

## hashtags

* #BlockChain
* #BlockChainTyPes
* #PublicBlockChain
* #PrivateBlockChain
* #ConsortiumBlockChain
* #HyPerleDger
* #Vải vóc
=======================================
#BlockChain #BlockChainTyPes #PublicBlockChain #PrivateBlockChain #ConsortiumBlockChain #HyPerleDger #Fabric
### 4 Types of Blockchain

Blockchain is a distributed database that is used to maintain a continuously growing list of records, called blocks. Each block contains a cryptographic hash of the previous block, a timestamp, and transaction data. Blockchains are typically managed by a peer-to-peer network collectively adhering to a protocol for inter-node communication and validating new blocks. Once recorded, the data in any given block cannot be altered retroactively without the alteration of all subsequent blocks, which requires collusion of the network majority.

There are four main types of blockchains: public, private, consortium, and hybrid. Each type has its own unique features and uses.

#### Public blockchains

Public blockchains are open to anyone to join and participate in. They are typically permissionless, meaning that anyone can read, write, and transact on the blockchain. Public blockchains are often used for cryptocurrencies, such as Bitcoin and Ethereum.

#### Private blockchains

Private blockchains are typically permissioned, meaning that only authorized users can read, write, and transact on the blockchain. Private blockchains are often used for enterprise applications, such as supply chain management and identity management.

#### Consortium blockchains

Consortium blockchains are a hybrid of public and private blockchains. They are typically permissioned, but the permission is granted to a select group of organizations or individuals. Consortium blockchains are often used for applications that require a high degree of security and trust, such as financial transactions and healthcare records.

#### Hybrid blockchains

Hybrid blockchains combine the features of public and private blockchains. They are typically permissioned, but they also allow for some public access. Hybrid blockchains are often used for applications that require a balance between security and scalability, such as supply chain management and identity management.

## Hashtags

* #BlockChain
* #BlockChainTyPes
* #PublicBlockChain
* #PrivateBlockChain
* #ConsortiumBlockChain
* #HyPerleDger
* #Fabric
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock