404 error in java

## 404 Lỗi trong Java

Lỗi 404, còn được gọi là lỗi "không tìm thấy", là một lỗi phổ biến xảy ra khi trình duyệt web không thể tìm thấy trang được yêu cầu.Điều này có thể xảy ra vì nhiều lý do, chẳng hạn như URL bị nhầm lẫn, trang bị xóa hoặc lỗi máy chủ.

Khi xảy ra lỗi 404, người dùng thường sẽ thấy một thông báo như sau:

`` `
404 không tìm thấy

URL được yêu cầu không được tìm thấy trên máy chủ này.
`` `

Trong Java, bạn có thể xử lý 404 lỗi bằng cách sử dụng ngoại lệ `java.io.filenotfoundException`.Ngoại lệ này được ném khi một tệp không thể được tìm thấy tại đường dẫn được chỉ định.Để xử lý lỗi 404, bạn có thể bắt được ngoại lệ `filenotFoundException` và sau đó hiển thị thông báo lỗi tùy chỉnh cho người dùng.

Dưới đây là một ví dụ về cách xử lý lỗi 404 trong Java:

`` `java
thử {
// Nhận tệp được yêu cầu từ máy chủ.
Tệp tệp = Tệp mới (đường dẫn);

// Kiểm tra xem tệp có tồn tại không.
if (! file.exists ()) {
// Ném một filenotfoundException.
Ném filenotfoundException mới ("Không tìm thấy tệp:" + đường dẫn);
}

// Đọc nội dung tệp.
Chuỗi nội dung = readfile (tệp);

// Gửi nội dung tệp cho máy khách.
SendResponse (Nội dung);
} Catch (filenotFoundException e) {
// Hiển thị thông báo lỗi tùy chỉnh cho người dùng.
vòi hoa sen (e.getmessage ());
}
`` `

## hashtags

* #404Error
* #Java
* #phát triển web
* #ErrorHandling
* #Programming
=======================================
## 404 Error in Java

A 404 error, also known as a "not found" error, is a common error that occurs when a web browser cannot find the requested page. This can happen for a variety of reasons, such as a mistyped URL, a deleted page, or a server error.

When a 404 error occurs, the user will typically see a message like the following:

```
404 Not Found

The requested URL was not found on this server.
```

In Java, you can handle 404 errors using the `java.io.FileNotFoundException` exception. This exception is thrown when a file cannot be found at the specified path. To handle a 404 error, you can catch the `FileNotFoundException` exception and then display a custom error message to the user.

Here is an example of how to handle a 404 error in Java:

```java
try {
// Get the requested file from the server.
File file = new File(path);

// Check if the file exists.
if (!file.exists()) {
// Throw a FileNotFoundException.
throw new FileNotFoundException("File not found: " + path);
}

// Read the file contents.
String content = readFile(file);

// Send the file contents to the client.
sendResponse(content);
} catch (FileNotFoundException e) {
// Display a custom error message to the user.
showErrorPage(e.getMessage());
}
```

## Hashtags

* #404Error
* #Java
* #webdevelopment
* #ErrorHandling
* #Programming
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top