4English – Tự học tiếng Anh v9.5.56 [VIP]

diemthuybui

New member
## 4English - Tiếng Anh tự học v9.5.56 [VIP]

#English Học tập
#tự học
#Từ vựng
#Ngữ pháp
#Luyện tập

4English - Tiếng Anh tự học là một phần mềm học tập tiếng Anh toàn diện bao gồm nhiều tính năng khác nhau để giúp bạn cải thiện các kỹ năng tiếng Anh.Phần mềm bao gồm một cơ sở dữ liệu từ vựng lớn, tham chiếu ngữ pháp và một loạt các bài tập thực hành.Bạn cũng có thể theo dõi tiến trình của mình và đặt mục tiêu cho chính mình.

Phần mềm được thiết kế để tự học, nhưng nó cũng có thể được sử dụng trong môi trường lớp học.Nó phù hợp cho người học ở mọi cấp độ, từ người mới bắt đầu đến nâng cao.

4English - Tiếng Anh tự học có sẵn cho Windows và Mac.Phần mềm có giá $ 49,99.

** Lợi ích của việc sử dụng 4English - Tiếng Anh tự học: **

* Cơ sở dữ liệu từ vựng toàn diện: Phần mềm bao gồm một cơ sở dữ liệu từ vựng lớn hơn 60.000 từ.Bạn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu để tra cứu các từ, tìm hiểu các từ mới và theo dõi tiến trình của bạn.
* Tài liệu tham khảo ngữ pháp: Phần mềm bao gồm tham chiếu ngữ pháp toàn diện bao gồm tất cả các điểm ngữ pháp chính.Bạn có thể sử dụng tham chiếu để tìm hiểu về các quy tắc ngữ pháp, bài tập thực hành và theo dõi tiến trình của bạn.
* Các bài tập thực hành đa dạng: Phần mềm bao gồm nhiều bài tập thực hành để giúp bạn cải thiện các kỹ năng tiếng Anh.Bạn có thể thực hành các kỹ năng nghe, đọc, viết và nói của bạn.
* Theo dõi tiến trình của bạn: Phần mềm cho phép bạn theo dõi tiến trình của mình và đặt mục tiêu cho chính mình.Bạn có thể thấy bạn đã học được bao nhiêu và bạn đang cải thiện như thế nào theo thời gian.

** 4English - Tiếng Anh tự học là một công cụ có giá trị cho bất cứ ai muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của họ.Phần mềm này toàn diện, dễ sử dụng và giá cả phải chăng. **
=======================================
## 4english - Self-study English V9.5.56 [VIP]

#English learning
#self-study
#Vocabulary
#Grammar
#Practice

4english - Self-study English is a comprehensive English learning software that includes a variety of features to help you improve your English skills. The software includes a large vocabulary database, a grammar reference, and a variety of practice exercises. You can also track your progress and set goals for yourself.

The software is designed for self-study, but it can also be used in a classroom setting. It is suitable for learners of all levels, from beginners to advanced.

4english - Self-study English is available for Windows and Mac. The software is priced at $49.99.

**Benefits of using 4english - Self-study English:**

* Comprehensive vocabulary database: The software includes a large vocabulary database of over 60,000 words. You can use the database to look up words, learn new words, and track your progress.
* Grammar reference: The software includes a comprehensive grammar reference that covers all the major grammar points. You can use the reference to learn about grammar rules, practice exercises, and track your progress.
* Variety of practice exercises: The software includes a variety of practice exercises to help you improve your English skills. You can practice your listening, reading, writing, and speaking skills.
* Track your progress: The software allows you to track your progress and set goals for yourself. You can see how much you have learned and how you are improving over time.

**4english - Self-study English is a valuable tool for anyone who wants to improve their English skills. The software is comprehensive, easy to use, and affordable.**
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock