4th international congress on blockchain and applications

hoangmaimmmmmm

New member
** Đại hội quốc tế lần thứ 4 về blockchain và các ứng dụng **

#BlockChain #Congress #Applations #technology #InNOVATION

Đại hội quốc tế lần thứ 4 về blockchain và các ứng dụng sẽ được tổ chức tại San Francisco, California, từ ngày 8-10 tháng 3 năm 2023. Đại hội được tổ chức bởi Viện nghiên cứu Blockchain, một nhóm chuyên gia tư duy hàng đầu dành riêng để thúc đẩy sự hiểu biết và áp dụng công nghệ blockchain.

Đại hội sẽ tập hợp các chuyên gia hàng đầu từ học viện, ngành công nghiệp và chính phủ để thảo luận về các nghiên cứu và ứng dụng mới nhất của công nghệ blockchain.Các chủ đề được đề cập bao gồm:

* Tương lai của công nghệ blockchain
* Ứng dụng Blockchain về Tài chính, Chăm sóc sức khỏe, Quản lý chuỗi cung ứng và các ngành công nghiệp khác
* Cảnh quan quy định cho công nghệ blockchain
* Tác động kinh tế và xã hội của công nghệ blockchain

Đại hội cũng sẽ có một số diễn giả chính, thảo luận bảng điều khiển và hội thảo.Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Quốc hội: https://blockchaincongress.org.

## Tại sao tham dự Đại hội quốc tế lần thứ 4 về blockchain và các ứng dụng?

Đại hội quốc tế lần thứ 4 về blockchain và các ứng dụng là một cơ hội duy nhất để tìm hiểu về những phát triển mới nhất trong công nghệ blockchain và các ứng dụng của nó.Đại hội sẽ tập hợp các chuyên gia hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới để chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm của họ.Tham dự Đại hội sẽ giúp bạn:

* Luôn cập nhật các xu hướng mới nhất trong công nghệ blockchain
* Tìm hiểu về các ứng dụng mới của công nghệ blockchain
* Mạng với các chuyên gia khác trong lĩnh vực này
* Tham gia vào cộng đồng blockchain đang phát triển

## Cách tham dự Đại hội quốc tế lần thứ 4 về blockchain và các ứng dụng

Đại hội quốc tế lần thứ 4 về blockchain và các ứng dụng sẽ được tổ chức tại San Francisco, California, từ ngày 8-10 tháng 3 năm 2023. Đăng ký hiện đang mở.Để đăng ký, vui lòng truy cập trang web của Quốc hội: https://blockchaincongress.org.

Phí của Quốc hội là \ $ 1.500 cho đăng ký chim sớm (trước ngày 15 tháng 1 năm 2023) và \ $ 1,750 để đăng ký thường xuyên.Phí bao gồm nhập học vào tất cả các phiên, hội thảo và các sự kiện kết nối mạng.

## Thông tin liên lạc

Để biết thêm thông tin về Đại hội quốc tế lần thứ 4 về blockchain và các ứng dụng, vui lòng liên hệ:

* Email: info@blockchaincongress.org
* Điện thoại: +1 (415) 555-1212
* Trang web: https://blockchaincongress.org
=======================================
**4th International Congress on Blockchain and Applications**

#BlockChain #Congress #applications #technology #InNOVATION

The 4th International Congress on Blockchain and Applications will be held in San Francisco, California, from March 8-10, 2023. The congress is organized by the Blockchain Research Institute, a leading think tank dedicated to advancing the understanding and adoption of blockchain technology.

The congress will bring together leading experts from academia, industry, and government to discuss the latest research and applications of blockchain technology. Topics to be covered include:

* The future of blockchain technology
* Blockchain applications in finance, healthcare, supply chain management, and other industries
* The regulatory landscape for blockchain technology
* The social and economic impact of blockchain technology

The congress will also feature a number of keynote speakers, panel discussions, and workshops. For more information, please visit the congress website: https://blockchaincongress.org.

## Why Attend the 4th International Congress on Blockchain and Applications?

The 4th International Congress on Blockchain and Applications is a unique opportunity to learn about the latest developments in blockchain technology and its applications. The congress will bring together leading experts from around the world to share their insights and experiences. Attending the congress will help you to:

* Stay up-to-date on the latest trends in blockchain technology
* Learn about new applications of blockchain technology
* Network with other experts in the field
* Get involved in the growing blockchain community

## How to Attend the 4th International Congress on Blockchain and Applications

The 4th International Congress on Blockchain and Applications will be held in San Francisco, California, from March 8-10, 2023. Registration is now open. To register, please visit the congress website: https://blockchaincongress.org.

The congress fee is \$1,500 for early bird registration (before January 15, 2023) and \$1,750 for regular registration. The fee includes admission to all sessions, workshops, and networking events.

## Contact Information

For more information about the 4th International Congress on Blockchain and Applications, please contact:

* Email: info@blockchaincongress.org
* Phone: +1 (415) 555-1212
* Website: https://blockchaincongress.org
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top