$ 5.000: Giá bitcoin đạt cột mốc mới lịch sử

phamanminhdat

New member
** Giá Bitcoin đạt cột mốc lịch sử mới \ $ 5.000 **

Giá của Bitcoin đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là \ $ 5.000, theo dữ liệu từ CoinMarketCap.Cột mốc đã đạt được vào thứ Tư, ngày 17 tháng 2 năm 2018, vào khoảng 10:00 AM EST.

Đây là một khoảnh khắc quan trọng đối với Bitcoin, vì nó đại diện cho một rào cản tâm lý lớn mà tiền điện tử đã phá vỡ.Mốc \ 5.000 đô la đã được coi là một mức độ kháng chiến quan trọng đối với Bitcoin, và gần đây của nó đã làm dấy lên sự lạc quan đổi mới giữa các nhà đầu tư.

Giá của Bitcoin đã rơi nước mắt trong những tháng gần đây, tăng từ khoảng \ $ 1.000 vào đầu năm 2017 lên \ $ 5.000 ngày hôm nay.Sự tăng trưởng này đã được thúc đẩy bởi một số yếu tố, bao gồm tăng đầu tư tổ chức, tăng sự áp dụng của các công ty lớn và sự chú ý của truyền thông.

Mốc \ 5.000 đô la là một xác nhận chính về tiềm năng của Bitcoin như một loại tiền kỹ thuật số.Nó cho thấy Bitcoin không chỉ là một mốt nhất thời, mà là một cơ hội đầu tư hợp pháp với tiềm năng cách mạng hóa cách chúng ta nghĩ về tiền.

Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng để quảng bá bài viết này:

* #Bitcoin
* #cryptocurrency
* #BlockChain
* #investing
* #công nghệ
=======================================
**Bitcoin price reaches new historic milestone of \$5,000**

The price of Bitcoin has reached a new all-time high of \$5,000, according to data from CoinMarketCap. The milestone was reached on Wednesday, February 17th, 2018, at around 10:00 AM EST.

This is a significant moment for Bitcoin, as it represents a major psychological barrier that the cryptocurrency has broken through. The \$5,000 mark has been seen as a key level of resistance for Bitcoin, and its recent突破 has sparked renewed optimism among investors.

The price of Bitcoin has been on a tear in recent months, rising from around \$1,000 in early 2017 to \$5,000 today. This growth has been driven by a number of factors, including increased institutional investment, increased adoption by major companies, and growing media attention.

The \$5,000 milestone is a major validation of Bitcoin's potential as a digital currency. It shows that Bitcoin is not just a fad, but a legitimate investment opportunity with the potential to revolutionize the way we think about money.

Here are 5 hashtags that you can use to promote this article:

* #Bitcoin
* #cryptocurrency
* #BlockChain
* #investing
* #technology
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock