5 cách để tăng dung lượng bộ nhớ điện thoại Android

hongnganbigbig

New member
## 5 cách để tăng dung lượng bộ nhớ điện thoại Android

** 1.Xóa bộ nhớ cache và dữ liệu của bạn **

Bộ nhớ cache và dữ liệu của điện thoại của bạn có thể chiếm rất nhiều không gian, vì vậy việc xóa chúng ra có thể giải phóng một số bộ nhớ rất cần thiết.Để thực hiện việc này, hãy truy cập ứng dụng ** cài đặt ** của bạn và nhấn ** lưu trữ **.Sau đó, nhấn ** dữ liệu được lưu trong bộ nhớ cache ** và ** Dữ liệu rõ ràng **.Bạn cũng có thể nhấn ** Bộ lưu trữ nội bộ ** và sau đó ** Quản lý các tệp ** để xóa các tệp hoặc thư mục riêng lẻ.

** 2.Gỡ cài đặt các ứng dụng chưa sử dụng **

Nếu bạn có bất kỳ ứng dụng nào bạn không sử dụng nữa, hãy gỡ cài đặt chúng để giải phóng không gian.Để làm điều này, hãy truy cập ứng dụng ** cài đặt ** của bạn và nhấn ** Ứng dụng **.Sau đó, nhấn vào ứng dụng ** ** mà bạn muốn gỡ cài đặt và nhấn ** Gỡ cài đặt **.

** 3.Di chuyển ứng dụng vào thẻ SD của bạn **

Nếu bạn đã cài đặt thẻ SD trong điện thoại, bạn có thể chuyển một số ứng dụng của mình sang thẻ SD để giải phóng không gian trên bộ nhớ trong của bạn.Để làm điều này, hãy truy cập ứng dụng ** cài đặt ** của bạn và nhấn ** Ứng dụng **.Sau đó, nhấn vào ứng dụng ** ** mà bạn muốn di chuyển và nhấn ** lưu trữ **.Cuối cùng, nhấn ** chuyển sang thẻ SD **.

**4.Sử dụng ứng dụng Trình quản lý tệp **

Ứng dụng Trình quản lý tệp có thể giúp bạn tìm và xóa các tệp mà bạn không cần.Có nhiều ứng dụng Trình quản lý tệp khác nhau có sẵn, vì vậy bạn có thể chọn một ứng dụng mà bạn thích.

** 5.Sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây **

Nếu bạn có nhiều tệp mà bạn không cần truy cập trên điện thoại mọi lúc, bạn có thể lưu trữ chúng trong dịch vụ lưu trữ đám mây như Google Drive hoặc Dropbox.Điều này sẽ giải phóng không gian trên bộ lưu trữ nội bộ của điện thoại của bạn.

** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng cho bài viết này: **

* #Android
* #ký ức
* #kho
* #điện thoại
* #lời khuyên
=======================================
## 5 Ways to Increase Android Phone Memory Capacity

**1. Clear your cache and data**

Your phone's cache and data can take up a lot of space, so clearing them out can free up some much-needed memory. To do this, go to your **Settings** app and tap **Storage**. Then, tap **Cached data** and **Clear data**. You can also tap **Internal storage** and then **Manage files** to delete individual files or folders.

**2. Uninstall unused apps**

If you have any apps that you don't use anymore, uninstall them to free up space. To do this, go to your **Settings** app and tap **Apps**. Then, tap the **App** that you want to uninstall and tap **Uninstall**.

**3. Move apps to your SD card**

If you have an SD card installed in your phone, you can move some of your apps to the SD card to free up space on your internal storage. To do this, go to your **Settings** app and tap **Apps**. Then, tap the **App** that you want to move and tap **Storage**. Finally, tap **Move to SD card**.

**4. Use a file manager app**

A file manager app can help you find and delete files that you don't need. There are many different file manager apps available, so you can choose one that you like.

**5. Use a cloud storage service**

If you have a lot of files that you don't need to access on your phone all the time, you can store them in a cloud storage service like Google Drive or Dropbox. This will free up space on your phone's internal storage.

**Here are 5 hashtags that you can use for this article:**

* #Android
* #memory
* #storage
* #phone
* #tips
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock