5 điều bạn cần làm sau khi cài đặt Android 12

## 5 điều bạn cần làm sau khi cài đặt Android 12

Android 12 là phiên bản mới nhất của hệ điều hành di động của Google và nó đi kèm với một số tính năng và cải tiến mới.Nếu bạn vừa cài đặt Android 12, đây là năm điều bạn cần làm để tận dụng tối đa phần mềm mới của mình.

1. ** Thiết lập tùy chọn quyền riêng tư của bạn. ** Android 12 cho phép bạn kiểm soát quyền riêng tư hơn bao giờ hết.Trong ứng dụng ** Cài đặt **, hãy truy cập ** Quyền riêng tư ** và xem tất cả các tùy chọn khác nhau mà bạn có.Bạn có thể chọn tắt theo dõi vị trí, truy cập micrô và các quyền khác cho các ứng dụng riêng lẻ.Bạn cũng có thể thiết lập bảng điều khiển quyền riêng tư để xem lịch sử của tất cả các quyền đã được cấp cho các ứng dụng.
2. ** Tùy chỉnh màn hình chính của bạn. ** Android 12 cung cấp cho bạn nhiều cách để tùy chỉnh màn hình chính hơn bao giờ hết.Bạn có thể thay đổi hình nền, các biểu tượng ứng dụng và bố cục các tiện ích của bạn.Bạn cũng có thể tạo các thư mục cho các ứng dụng của mình và thêm chúng vào màn hình chính.
3. ** Hãy thử các tính năng mới. ** Android 12 đi kèm với một số tính năng mới, bao gồm một hệ thống thông báo mới, một cách mới để chụp ảnh màn hình và một cách mới để điều khiển điện thoại của bạn bằng cử chỉ.Dành một chút thời gian để khám phá tất cả các tính năng mới và xem những gì bạn thích.
4. ** Cập nhật ứng dụng của bạn. ** Khi bạn đã cài đặt Android 12, điều quan trọng là phải cập nhật ứng dụng của bạn lên các phiên bản mới nhất.Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn có các bản sửa lỗi và bản vá bảo mật mới nhất.Bạn có thể kiểm tra các bản cập nhật trong ứng dụng ** Google Play Store **.
5. ** Sao lưu điện thoại của bạn. ** Luôn luôn là một ý tưởng tốt để sao lưu điện thoại của bạn, chỉ trong trường hợp có điều gì đó xảy ra với nó.Bạn có thể sao lưu điện thoại của mình vào tài khoản Google, vào máy tính hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây.

Bằng cách làm theo năm mẹo này, bạn có thể tận dụng tối đa điện thoại Android 12 mới của mình.

## hashtags

* #Android12
* #Android
* #google
* #điện thoại thông minh
* #công nghệ
=======================================
## 5 Things You Need to Do After Installing Android 12

Android 12 is the latest version of Google's mobile operating system, and it comes with a number of new features and improvements. If you've just installed Android 12, here are five things you need to do to get the most out of your new software.

1. **Set up your privacy preferences.** Android 12 gives you more control over your privacy than ever before. In the **Settings** app, go to **Privacy** and take a look at all the different options you have. You can choose to turn off location tracking, microphone access, and other permissions for individual apps. You can also set up a privacy dashboard to see a history of all the permissions that have been granted to apps.
2. **Customize your home screen.** Android 12 gives you more ways to customize your home screen than ever before. You can change the wallpaper, the app icons, and the layout of your widgets. You can also create folders for your apps and add them to your home screen.
3. **Try out the new features.** Android 12 comes with a number of new features, including a new notification system, a new way to take screenshots, and a new way to control your phone with gestures. Take some time to explore all the new features and see what you like.
4. **Update your apps.** Once you've installed Android 12, it's important to update your apps to the latest versions. This will ensure that you have the latest bug fixes and security patches. You can check for updates in the **Google Play Store** app.
5. **Back up your phone.** It's always a good idea to back up your phone, just in case something happens to it. You can back up your phone to your Google account, to your computer, or to a cloud storage service.

By following these five tips, you can get the most out of your new Android 12 phone.

## Hashtags

* #Android12
* #Android
* #google
* #smartphone
* #technology
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock