5 лайфхаков в майнкрафт java и

ngockhuetorres

New member
Credits
270
5 minecraft Java Edition Life Hacks

#MineCraft #Java #LifeHacks #tipsandtricks #Gaming

1. ** Sử dụng /gamemode để thay đổi chế độ trò chơi của bạn. ** Đây là một cách tuyệt vời để nhanh chóng thay đổi từ chế độ sinh tồn sang chế độ sáng tạo hoặc ngược lại.Để làm điều này, chỉ cần nhập lệnh `/gamemode <mode>` vào cửa sổ trò chuyện, thay thế `<mode>` bằng chế độ trò chơi mong muốn.Ví dụ: để thay đổi sang chế độ sáng tạo, bạn sẽ nhập `/Gamemode Creative`.
2. ** Sử dụng /cho để cung cấp cho mình các mặt hàng. ** Đây là một cách tuyệt vời để có được các mặt hàng bạn cần để xây dựng dự án hoặc phiêu lưu tiếp theo của bạn.Để thực hiện việc này, chỉ cần nhập lệnh `/đưa <người chơi> <item>` vào cửa sổ trò chuyện, thay thế `<lue>` bằng tên người dùng của bạn và `<item>` bằng mục bạn muốn tự cung cấp.Ví dụ: để cho mình một thanh kiếm kim cương, bạn sẽ gõ `/cho @p Diamond_sword`.
3. ** Sử dụng /TP để dịch chuyển đến một địa điểm cụ thể. ** Đây là một cách tuyệt vời để nhanh chóng đến nhà của một người bạn hoặc đến một địa điểm cụ thể trong thế giới của bạn.Để làm điều này, chỉ cần nhập lệnh `/tp <Player> <xx> `,` <Y> `và` <Z> `với các tọa độ của vị trí bạn muốn dịch chuyển tức thời.Ví dụ: để dịch chuyển đến nhà bạn bè của bạn, bạn sẽ nhập `/tp @p 100 64 100`.
4. ** Sử dụng /triệu tập để sinh ra một mob. ** Đây là một cách tuyệt vời để thêm một số phấn khích cho thế giới của bạn hoặc để kiểm tra các mod mới.Để thực hiện việc này, chỉ cần nhập lệnh `/triệu tập <cob>` vào cửa sổ trò chuyện, thay thế `<bob>` bằng tên của mob bạn muốn sinh sản.Ví dụ, để sinh sản một con gà, bạn sẽ gõ `/triệu tập gà`.
5. ** Sử dụng /thời tiết để thay đổi thời tiết. ** Đây là một cách tuyệt vời để thêm một số loại vào thế giới của bạn hoặc để tạo ra một bầu không khí cụ thể cho bản dựng của bạn.Để làm điều này, chỉ cần nhập lệnh `/Weather <everwear>` vào cửa sổ trò chuyện, thay thế `<EndeS>` bằng loại thời tiết mong muốn.Ví dụ, để thay đổi theo thời tiết rõ ràng, bạn sẽ nhập `/Weather Clear`.
=======================================
5 Minecraft Java Edition Life Hacks

#MineCraft #Java #LifeHacks #tipsandtricks #Gaming

1. **Use /gamemode to change your game mode.** This is a great way to quickly change from survival mode to creative mode, or vice versa. To do this, simply type the command `/gamemode <mode>` into the chat window, replacing `<mode>` with the desired game mode. For example, to change to creative mode, you would type `/gamemode creative`.
2. **Use /give to give yourself items.** This is a great way to get the items you need to build your next project or adventure. To do this, simply type the command `/give <player> <item>` into the chat window, replacing `<player>` with your username and `<item>` with the item you want to give yourself. For example, to give yourself a diamond sword, you would type `/give @p diamond_sword`.
3. **Use /tp to teleport to a specific location.** This is a great way to quickly get to a friend's house, or to a specific location in your world. To do this, simply type the command `/tp <player> <x> <y> <z>` into the chat window, replacing `<player>` with the username of the player you want to teleport to, and `<x>`, `<y>`, and `<z>` with the coordinates of the location you want to teleport to. For example, to teleport to your friend's house, you would type `/tp @p 100 64 100`.
4. **Use /summon to spawn a mob.** This is a great way to add some excitement to your world, or to test out new mods. To do this, simply type the command `/summon <mob>` into the chat window, replacing `<mob>` with the name of the mob you want to spawn. For example, to spawn a chicken, you would type `/summon chicken`.
5. **Use /weather to change the weather.** This is a great way to add some variety to your world, or to create a specific atmosphere for your build. To do this, simply type the command `/weather <weather>` into the chat window, replacing `<weather>` with the desired weather type. For example, to change to clear weather, you would type `/weather clear`.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top