5 tính năng hay trên iOS 17 Public Beta

giakhanh674

New member
** 5 Tính năng tốt trên iOS 17 Beta công khai **

Apple đã phát hành bản beta công khai đầu tiên của iOS 17 vào ngày 7 tháng 6 năm 2022. Bản cập nhật lớn này mang đến một số tính năng và cải tiến mới cho iPhone, bao gồm:

*** Một màn hình khóa mới: ** Màn hình khóa đã được thiết kế lại hoàn toàn trong iOS 17. Bây giờ bạn có thể thêm các widget, thay đổi phông chữ và cá nhân hóa màu sắc và kiểu dáng của màn hình khóa của bạn.
*** Thông báo cải tiến: ** Thông báo hiện được nhóm lại với nhau và được trình bày theo cách hấp dẫn hơn về mặt trực quan.Bạn cũng có thể chọn để có thông báo được gửi âm thầm hoặc sau đó.
*** Chế độ lấy nét mới: ** Chế độ lấy nét cho phép bạn im lặng các thông báo và phiền nhiễu để bạn có thể tập trung vào nhiệm vụ trong tay.Bạn có thể tạo các chế độ tập trung khác nhau cho công việc, thời gian cá nhân và các hoạt động khác.
*** Bản đồ cải tiến: ** Bản đồ đã được cập nhật với các tính năng mới, bao gồm các mô hình thành phố 3D, điều hướng cải tiến và dữ liệu lưu lượng truy cập chính xác hơn.
*** Các tính năng bảo mật mới: ** iOS 17 bao gồm một số tính năng bảo mật mới, chẳng hạn như bảng điều khiển quyền riêng tư mới cho phép bạn xem các ứng dụng đang sử dụng dữ liệu của bạn như thế nào.

Đây chỉ là một vài trong số nhiều tính năng mới trong iOS 17. Nếu bạn quan tâm đến việc thử các tính năng mới nhất và lớn nhất từ Apple, bạn có thể đăng ký chương trình Beta công khai.

** #iOS17 #apple #iphone #beta #NewFeatures **
=======================================
**5 Good Features on iOS 17 Public Beta**

Apple released the first public beta of iOS 17 on June 7, 2022. This major update brings a number of new features and improvements to the iPhone, including:

* **A new lock screen:** The lock screen has been completely redesigned in iOS 17. You can now add widgets, change the font, and personalize the colors and style of your lock screen.
* **Improved notifications:** Notifications are now grouped together and presented in a more visually appealing way. You can also choose to have notifications delivered silently or at a later time.
* **A new Focus mode:** Focus mode allows you to silence notifications and distractions so you can focus on the task at hand. You can create different Focus modes for work, personal time, and other activities.
* **Improved Maps:** Maps has been updated with new features, including 3D city models, improved navigation, and more accurate traffic data.
* **New privacy features:** iOS 17 includes a number of new privacy features, such as a new privacy dashboard that lets you see how apps are using your data.

These are just a few of the many new features in iOS 17. If you're interested in trying out the latest and greatest features from Apple, you can sign up for the public beta program.

**#iOS17 #apple #iphone #beta #NewFeatures**
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock