50 java interview questions

phuonglelytruc

New member
#Java #Interview #Programming #development #Software ### 50 Câu hỏi phỏng vấn Java

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Nó linh hoạt, mạnh mẽ và có một cộng đồng lớn gồm các nhà phát triển.Nếu bạn đang tìm kiếm một công việc trong ngành công nghệ, có khả năng bạn sẽ được hỏi một số câu hỏi phỏng vấn Java.

Để giúp bạn chuẩn bị, đây là 50 câu hỏi phỏng vấn Java phổ biến nhất.

1. Java là gì?
2. Những lợi thế của Java là gì?
3. Những nhược điểm của Java là gì?
4. Các phiên bản khác nhau của Java là gì?
5. Máy ảo Java (JVM) là gì?
6. Mã byte là gì?
7. Lớp học là gì?
8. Đối tượng là gì?
9. Biến thể hiện là gì?
10. Phương pháp là gì?
11. Trình xây dựng là gì?
12. Giao diện là gì?
13. Lớp trừu tượng là gì?
14. Đa hình là gì?
15. Kế thừa là gì?
16. Đóng gói là gì?
17. Gói là gì?
18. Mô -đun là gì?
19. Tệp JAR là gì?
20. Tệp chiến tranh là gì?
21. Servlet là gì?
22. JSP là gì?
23. Khung lò xo là gì?
24. Khung ngủ đông là gì?
25. Maven là gì?
26. Gradle là gì?
27. Git là gì?
28. Github là gì?
29. Docker là gì?
30. Kubernetes là gì?
31. Kafka là gì?
32. Tia lửa là gì?
33. Hadoop là gì?
34. Cassandra là gì?
35. Người quản lý vườn thú là gì?
36. Một mesos là gì?
37. Lãnh sự là gì?
38. Nagios là gì?
39. Prometheus là gì?
40. Grafana là gì?
41. SPLUNK là gì?
42. Ngăn xếp nai sừng tấm là gì?
43. Công cụ APM là gì?
44. Công cụ CI/CD là gì?
45. DevOps là gì?
46. PaaS là gì?
47. SaaS là gì?
48. IaaS là gì?
49. Đám mây là gì?
50. Tương lai của Java là gì?

Đây chỉ là một vài trong số nhiều câu hỏi phỏng vấn Java mà bạn có thể được hỏi.Bằng cách chuẩn bị cho những câu hỏi này, bạn có thể tăng cơ hội hạ cánh công việc mơ ước của mình trong ngành công nghệ.

### hashtags

* #Java
* #phỏng vấn
* #Programming
* #phát triển
* #phần mềm
=======================================
#Java #Interview #Programming #development #Software ### 50 Java Interview Questions

Java is one of the most popular programming languages in the world, and for good reason. It's versatile, powerful, and has a large community of developers. If you're looking for a job in the tech industry, it's likely that you'll be asked some Java interview questions.

To help you prepare, here are 50 of the most common Java interview questions.

1. What is Java?
2. What are the advantages of Java?
3. What are the disadvantages of Java?
4. What are the different versions of Java?
5. What is the Java Virtual Machine (JVM)?
6. What is bytecode?
7. What is a class?
8. What is an object?
9. What is an instance variable?
10. What is a method?
11. What is a constructor?
12. What is an interface?
13. What is an abstract class?
14. What is polymorphism?
15. What is inheritance?
16. What is encapsulation?
17. What is a package?
18. What is a module?
19. What is a JAR file?
20. What is a WAR file?
21. What is a Servlet?
22. What is a JSP?
23. What is a Spring framework?
24. What is a Hibernate framework?
25. What is a Maven?
26. What is a Gradle?
27. What is a Git?
28. What is a GitHub?
29. What is a Docker?
30. What is a Kubernetes?
31. What is a Kafka?
32. What is a Spark?
33. What is a Hadoop?
34. What is a Cassandra?
35. What is a Zookeeper?
36. What is a Mesos?
37. What is a Consul?
38. What is a Nagios?
39. What is a Prometheus?
40. What is a Grafana?
41. What is a Splunk?
42. What is a ELK stack?
43. What is a APM tool?
44. What is a CI/CD tool?
45. What is a DevOps?
46. What is a PaaS?
47. What is a SaaS?
48. What is a IaaS?
49. What is the cloud?
50. What is the future of Java?

These are just a few of the many Java interview questions that you might be asked. By preparing for these questions, you can increase your chances of landing your dream job in the tech industry.

### Hashtags

* #Java
* #Interview
* #Programming
* #development
* #Software
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top