5G chắc cũng phải 3,4 năm mới phổ biến ở Vietnam được vậy mà mấy nhà mạng Vietnam chém gió ghê...

hongchau591

New member
** 5G cũng phải là 3,4 năm để phổ biến ở Việt Nam, vì vậy người vận chuyển Việt Nam rất dễ dàng **

#5G #Vietnam #Telec truyền thông #Carrier #speed

5G là thế hệ công nghệ không dây mới nhất, hứa hẹn sẽ cung cấp tốc độ nhanh hơn nhiều và độ trễ thấp hơn 4G.Tuy nhiên, có thể sẽ là vài năm trước khi 5G có sẵn rộng rãi ở Việt Nam và có một số lý do cho việc này.

** 1.Trị giá**

Mạng 5G rất tốn kém để xây dựng và triển khai.Điều này là do 5G yêu cầu một loại cơ sở hạ tầng mới, được gọi là mạng sóng milimet, sử dụng tần số cao hơn 4G.Mạng sóng milimet khó xây dựng và triển khai hơn các mạng 4G và chúng cũng dễ bị nhiễu hơn.Do đó, các mạng 5G đắt hơn để xây dựng và vận hành so với mạng 4G.

** 2.Quang phổ **

Một lý do khác tại sao 5G chưa có sẵn rộng rãi ở Việt Nam là vì các ràng buộc phổ.Spectrum là một tài nguyên hữu hạn, và chỉ có rất nhiều trong số đó có sẵn.Để xây dựng mạng 5G, các nhà mạng cần có được phổ trong các dải sóng milimet.Tuy nhiên, có sự sẵn có hạn chế của phổ trong các dải này và các nhà mạng đang cạnh tranh với nhau.

** 3.Thiết bị **

Một yếu tố khác đang làm chậm việc áp dụng 5G tại Việt Nam là thiếu các thiết bị hỗ trợ 5G.Mặc dù có một số điện thoại thông minh hỗ trợ 5G có sẵn trên thị trường, nhưng chúng vẫn tương đối đắt tiền.Điều này có nghĩa là nhiều người tiêu dùng chưa đủ khả năng để nâng cấp lên thiết bị 5G.

**4.Các trường hợp sử dụng 5G **

Hiện tại, không có nhiều trường hợp sử dụng hấp dẫn cho 5G.Mặc dù 5G hứa hẹn sẽ cung cấp tốc độ nhanh hơn nhiều và độ trễ thấp hơn, nhưng không có nhiều ứng dụng có thể tận dụng các khả năng này.Điều này đang dần thay đổi, nhưng có thể sẽ mất một thời gian trước khi 5G được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng như phát trực tuyến video độ phân giải cao, thực tế ảo và xe tự lái.

** 5G là tương lai của công nghệ không dây, nhưng có thể sẽ mất vài năm trước khi nó được cung cấp rộng rãi ở Việt Nam.Có một số yếu tố đang làm chậm việc áp dụng 5G tại Việt Nam, bao gồm chi phí, các hạn chế về phổ, thiếu các thiết bị hỗ trợ 5G và thiếu các trường hợp sử dụng hấp dẫn.Tuy nhiên, khi các yếu tố này bắt đầu được cải thiện, chúng ta có thể thấy 5G sẽ trở nên rộng rãi hơn ở Việt Nam trong những năm tới. **
=======================================
**5G must also be 3.4 years to be popular in Vietnam, so the Vietnam carrier is so breeze**

#5G #Vietnam #Telecommunications #Carrier #speed

5G is the latest generation of wireless technology, promising to deliver much faster speeds and lower latency than 4G. However, it will likely be several years before 5G is widely available in Vietnam, and there are a number of reasons for this.

**1. Cost**

5G networks are expensive to build and deploy. This is because 5G requires a new type of infrastructure, called a millimeter wave network, which uses higher frequencies than 4G. Millimeter wave networks are more difficult to build and deploy than 4G networks, and they are also more susceptible to interference. As a result, 5G networks are more expensive to build and operate than 4G networks.

**2. Spectrum**

Another reason why 5G is not yet widely available in Vietnam is because of spectrum constraints. Spectrum is a finite resource, and there is only so much of it available. In order to build a 5G network, carriers need to acquire spectrum in the millimeter wave bands. However, there is limited availability of spectrum in these bands, and carriers are competing with each other for it.

**3. Devices**

Another factor that is slowing down the adoption of 5G in Vietnam is the lack of 5G-enabled devices. While there are a number of 5G-enabled smartphones available on the market, they are still relatively expensive. This means that many consumers are not yet able to afford to upgrade to a 5G device.

**4. 5G use cases**

Currently, there are not many compelling use cases for 5G. While 5G promises to deliver much faster speeds and lower latency, there are not many applications that can take advantage of these capabilities. This is slowly changing, but it will likely be some time before 5G is widely used for applications such as streaming high-definition video, virtual reality, and self-driving cars.

**5G is the future of wireless technology, but it will likely be several years before it is widely available in Vietnam. There are a number of factors that are slowing down the adoption of 5G in Vietnam, including cost, spectrum constraints, the lack of 5G-enabled devices, and the lack of compelling use cases. However, as these factors start to improve, we can expect to see 5G become more widely available in Vietnam in the coming years.**
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top