6 ft mudrigo lyrics

lekimhongdiep

New member
** 6 ft lời bài hát Mudrigo **

[Câu 1]
Tôi cao sáu feet, tôi rộng sáu feet
Tôi sâu sáu feet, tôi còn sống sáu feet
Tôi là sáu feet cơ bắp, tôi đau sáu feet
Tôi là sáu feet rắc rối, tôi điên sáu feet

[Điệp khúc]
Tôi là một Mudrigo sáu feet, tôi ở đây để ở lại
Tôi sẽ khiến bạn phải trả tiền, cho những gì bạn đã làm hôm nay
Tôi là một Mudrigo sáu feet, tôi sẽ khiến bạn hét lên
Tôi sẽ làm cho bạn chảy máu, tôi sẽ khiến bạn mơ ước

[Câu 2]
Tôi là người mẹ xấu nhất*cker trên hành tinh
Tôi là người xấu nhất, xanh lá cây nhất, xấu nhất Mudrigo có
Tôi sẽ xé bạn ra, tôi sẽ khiến bạn ước bạn chưa bao giờ sinh ra
Tôi là một Mudrigo sáu feet, và tôi sẽ đến vì bạn

[Điệp khúc]
Tôi là một Mudrigo sáu feet, tôi ở đây để ở lại
Tôi sẽ khiến bạn phải trả tiền, cho những gì bạn đã làm hôm nay
Tôi là một Mudrigo sáu feet, tôi sẽ khiến bạn hét lên
Tôi sẽ làm cho bạn chảy máu, tôi sẽ khiến bạn mơ ước

[Cầu]
Tôi là quái vật dưới giường của bạn
Tôi là người bogeyman trong tủ quần áo của bạn
Tôi là người sẽ ám ảnh ước mơ của bạn
Tôi là Six Foot Mudrigo, và tôi đang đến vì bạn

[Điệp khúc]
Tôi là một Mudrigo sáu feet, tôi ở đây để ở lại
Tôi sẽ khiến bạn phải trả tiền, cho những gì bạn đã làm hôm nay
Tôi là một Mudrigo sáu feet, tôi sẽ khiến bạn hét lên
Tôi sẽ làm cho bạn chảy máu, tôi sẽ khiến bạn mơ ước

[Outro]
Tôi là một Mudrigo sáu feet, và tôi ở đây để ở lại
=======================================
**6 ft Mudrigo Lyrics**

[Verse 1]
I'm six feet tall, I'm six feet wide
I'm six feet deep, I'm six feet alive
I'm six feet of muscle, I'm six feet of pain
I'm six feet of trouble, I'm six feet insane

[Chorus]
I'm a six foot mudrigo, I'm here to stay
I'm gonna make you pay, for what you did today
I'm a six foot mudrigo, I'm gonna make you scream
I'm gonna make you bleed, I'm gonna make you dream

[Verse 2]
I'm the baddest motherf*cker on the planet
I'm the meanest, greenest, baddest mudrigo there is
I'm gonna tear you apart, I'm gonna make you wish you were never born
I'm a six foot mudrigo, and I'm coming for you

[Chorus]
I'm a six foot mudrigo, I'm here to stay
I'm gonna make you pay, for what you did today
I'm a six foot mudrigo, I'm gonna make you scream
I'm gonna make you bleed, I'm gonna make you dream

[Bridge]
I'm the monster under your bed
I'm the bogeyman in your closet
I'm the one who's gonna haunt your dreams
I'm the six foot mudrigo, and I'm coming for you

[Chorus]
I'm a six foot mudrigo, I'm here to stay
I'm gonna make you pay, for what you did today
I'm a six foot mudrigo, I'm gonna make you scream
I'm gonna make you bleed, I'm gonna make you dream

[Outro]
I'm a six foot mudrigo, and I'm here to stay
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock