6 kỹ thuật phanh xe cơ bản bác tài nên biết

phantichduc

New member
### 6 Kỹ thuật phanh cơ bản cho người lái nên biết

..

** 1.Bơm phanh. **

Đây là kỹ thuật phanh cơ bản nhất và được sử dụng khi bạn cần giảm dần dần.Để làm điều này, nhấn và nhả bàn đạp phanh một cách nhanh chóng và nhiều lần.Điều này sẽ giúp ngăn chặn bánh xe của bạn khóa và khiến bạn trượt.

** 2.Phanh sớm và trơn tru. **

Bạn nên luôn luôn bắt đầu phanh sớm và trơn tru, ngay cả khi bạn không chắc bạn có cần dừng lại không.Điều này sẽ cho bạn nhiều thời gian hơn để phản ứng nếu có điều gì đó bất ngờ xảy ra.Nó cũng sẽ giúp ngăn chặn phanh của bạn quá nóng.

** 3.Xuống. **

Nếu bạn đang lái một hộp số tay, bạn cũng có thể sử dụng giảm tốc để giảm tốc độ.Điều này liên quan đến việc chuyển sang một thiết bị thấp hơn, điều này sẽ khiến động cơ phanh xe.Đây là một cách hiệu quả hơn để làm chậm hơn là sử dụng phanh một mình, và nó cũng có thể giúp tiết kiệm hao mòn trên phanh của bạn.

**4.Sử dụng phanh khẩn cấp. **

Phanh khẩn cấp chỉ nên được sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như khi bạn cần dừng nhanh hoặc nếu phanh thường xuyên của bạn bị hỏng.Để sử dụng phanh khẩn cấp, hãy kéo cần gạt lên bên cạnh ghế lái.Phanh khẩn cấp sẽ tham gia vào các bánh sau, điều này sẽ giúp làm chậm xe.

** 5.Phanh chống bó cứng (abs). **

Hầu hết những chiếc xe hiện đại được trang bị phanh chống bó cứng (ABS).ABS giúp ngăn bánh xe của bạn khóa trong quá trình phanh cứng, điều này có thể giúp bạn duy trì quyền kiểm soát chiếc xe của bạn.Nếu bạn có cơ bụng, bạn sẽ cảm thấy một cảm giác đập trong bàn đạp phanh khi bạn phanh mạnh.Điều này là bình thường và là một dấu hiệu cho thấy ABS đang hoạt động.

** Bằng cách làm theo các kỹ thuật phanh cơ bản này, bạn có thể giúp giữ an toàn cho bản thân và hành khách trên đường. **
=======================================
### 6 Basic Brake Techniques for Drivers Should Know

#Driving #Safety #Car #maintenance #brakes

**1. Pump the brakes.**

This is the most basic brake technique and is used when you need to slow down gradually. To do this, press and release the brake pedal quickly and repeatedly. This will help to prevent your wheels from locking up and causing you to skid.

**2. Brake early and smoothly.**

You should always start braking early and smoothly, even if you're not sure if you're going to need to stop. This will give you more time to react if something unexpected happens. It will also help to prevent your brakes from overheating.

**3. Downshift.**

If you're driving a manual transmission, you can also use downshifting to slow down. This involves shifting into a lower gear, which will cause the engine to brake the car. This is a more efficient way to slow down than using the brakes alone, and it can also help to save wear and tear on your brakes.

**4. Use the emergency brake.**

The emergency brake should only be used in emergencies, such as when you need to stop quickly or if your regular brakes fail. To use the emergency brake, pull up on the lever located next to the driver's seat. The emergency brake will engage the rear wheels, which will help to slow down the car.

**5. Anti-lock brakes (ABS).**

Most modern cars are equipped with anti-lock brakes (ABS). ABS helps to prevent your wheels from locking up during hard braking, which can help you to maintain control of your vehicle. If you have ABS, you will feel a pulsing sensation in the brake pedal when you brake hard. This is normal and is a sign that the ABS is working.

**By following these basic brake techniques, you can help to keep yourself and your passengers safe on the road.**
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock