6 layers of blockchain

quocbinhjewel

New member
** 6 lớp blockchain: Hướng dẫn toàn diện **

Blockchain là một công nghệ sổ cái phân tán có tiềm năng cách mạng hóa nhiều ngành công nghiệp.Đó là một cách ghi lại các giao dịch ghi lại an toàn, minh bạch và giả mạo.

Nhưng chính xác thì blockchain là gì, và nó hoạt động như thế nào?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi sâu vào sáu lớp blockchain.Chúng tôi sẽ khám phá các thành phần khác nhau của công nghệ blockchain và cách chúng làm việc cùng nhau để tạo ra một sổ cái an toàn và bất biến.

** 1.Lớp ứng dụng **

Lớp ứng dụng là lớp ngoài cùng của công nghệ blockchain.Đó là nơi các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng sử dụng blockchain.Các ứng dụng này có thể bao gồm từ ví tiền điện tử đơn giản đến các hệ thống doanh nghiệp phức tạp.

Lớp ứng dụng là những gì làm cho blockchain rất linh hoạt.Nó cho phép các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng mới và sáng tạo có thể được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp.

** 2.Lớp mạng **

Lớp mạng chịu trách nhiệm kết nối các nút trên mạng blockchain.Nó sử dụng cấu trúc liên kết mạng ngang hàng, có nghĩa là mỗi nút trên mạng được kết nối với mọi nút khác.

Lớp mạng là những gì làm cho blockchain rất an toàn.Bởi vì mỗi nút có một bản sao của toàn bộ blockchain, nên một nút không thể làm hỏng dữ liệu.

** 3.Lớp đồng thuận **

Lớp đồng thuận chịu trách nhiệm đạt được thỏa thuận về trạng thái của blockchain.Điều này được thực hiện thông qua một thuật toán đồng thuận, là một thủ tục toán học mà tất cả các nút trên mạng phải tuân theo.

Có nhiều thuật toán đồng thuận khác nhau, nhưng cái phổ biến nhất là bằng chứng làm việc (POW).POW yêu cầu các nút để giải một câu đố khó tính toán để thêm các khối mới vào blockchain.

Lớp đồng thuận là những gì làm cho blockchain trở nên bất biến.Khi một khối được thêm vào blockchain, nó không thể được thay đổi mà không có sự hợp tác của phần lớn các nút trên mạng.

**4.Lớp dữ liệu **

Lớp dữ liệu là nơi lưu trữ dữ liệu thực tế của blockchain.Dữ liệu này bao gồm các giao dịch đã được thực hiện trên blockchain, cũng như các khối tạo nên sổ cái blockchain.

Lớp dữ liệu là những gì mang lại cho blockchain giá trị của nó.Đó là hồ sơ bất biến của tất cả các giao dịch đã từng được thực hiện trên blockchain.

** 5.Lớp mật mã **

Lớp mật mã chịu trách nhiệm đảm bảo blockchain.Nó sử dụng một loạt các kỹ thuật mật mã để bảo vệ dữ liệu khỏi bị giả mạo.

Kỹ thuật mật mã quan trọng nhất được sử dụng trong blockchain là mật mã khóa công cộng.Mật mã khóa công khai sử dụng một cặp khóa, khóa công khai và khóa riêng.Khóa công khai có thể được sử dụng để mã hóa dữ liệu và khóa riêng có thể được sử dụng để giải mã nó.

Lớp mật mã là những gì làm cho blockchain rất an toàn.Đó là sự kết hợp của mật mã và thuật toán đồng thuận làm cho blockchain trở nên chống lại cuộc tấn công.

** 6.Lớp cơ sở hạ tầng **

Lớp cơ sở hạ tầng chịu trách nhiệm cung cấp phần cứng và phần mềm hỗ trợ mạng blockchain.Điều này bao gồm các máy tính chạy các nút, cơ sở hạ tầng mạng kết nối các nút và phần mềm chạy trên các nút.

Lớp cơ sở hạ tầng là những gì làm cho công nghệ blockchain thành hiện thực.Đó là nền tảng mà tất cả các lớp blockchain khác được xây dựng.

**Phần kết luận**

Blockchain là một công nghệ phức tạp, nhưng nó cũng là một công nghệ rất mạnh mẽ.Nó có khả năng cách mạng hóa nhiều ngành công nghiệp, và nó chỉ mới bắt đầu được khám phá.

Bằng cách hiểu sáu lớp blockchain, bạn có thể hiểu sâu hơn về cách thức hoạt động của công nghệ này.Kiến thức này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về việc liệu blockchain có phù hợp với doanh nghiệp của bạn hay không.

** Hashtags: **

#BlockChain #cryptocurrency #technology #InNOVATION
=======================================
**6 Layers of Blockchain: A Comprehensive Guide**

Blockchain is a distributed ledger technology that has the potential to revolutionize many industries. It is a secure, transparent, and tamper-proof way of recording transactions.

But what exactly is blockchain, and how does it work?

In this article, we will take a deep dive into the six layers of blockchain. We will explore the different components of blockchain technology, and how they work together to create a secure and immutable ledger.

**1. The Application Layer**

The application layer is the outermost layer of blockchain technology. It is where developers build applications that use blockchain. These applications can range from simple cryptocurrency wallets to complex enterprise systems.

The application layer is what makes blockchain so versatile. It allows developers to create new and innovative applications that can be used in a variety of industries.

**2. The Network Layer**

The network layer is responsible for connecting the nodes on a blockchain network. It uses a peer-to-peer network topology, which means that each node on the network is connected to every other node.

The network layer is what makes blockchain so secure. Because each node has a copy of the entire blockchain, it is impossible for one node to corrupt the data.

**3. The Consensus Layer**

The consensus layer is responsible for reaching agreement on the state of the blockchain. This is done through a consensus algorithm, which is a mathematical procedure that all nodes on the network must follow.

There are many different consensus algorithms, but the most common one is Proof-of-Work (PoW). PoW requires nodes to solve a computationally difficult puzzle in order to add new blocks to the blockchain.

The consensus layer is what makes blockchain so immutable. Once a block is added to the blockchain, it cannot be changed without the cooperation of the majority of nodes on the network.

**4. The Data Layer**

The data layer is where the actual data of the blockchain is stored. This data includes the transactions that have been made on the blockchain, as well as the blocks that make up the blockchain ledger.

The data layer is what gives blockchain its value. It is the immutable record of all transactions that have ever been made on the blockchain.

**5. The Cryptography Layer**

The cryptography layer is responsible for securing the blockchain. It uses a variety of cryptographic techniques to protect the data from being tampered with.

The most important cryptographic technique used in blockchain is public-key cryptography. Public-key cryptography uses a pair of keys, a public key and a private key. The public key can be used to encrypt data, and the private key can be used to decrypt it.

The cryptography layer is what makes blockchain so secure. It is the combination of cryptography and consensus algorithms that makes blockchain so resistant to attack.

**6. The Infrastructure Layer**

The infrastructure layer is responsible for providing the hardware and software that support the blockchain network. This includes the computers that run the nodes, the network infrastructure that connects the nodes, and the software that runs on the nodes.

The infrastructure layer is what makes blockchain technology a reality. It is the foundation on which all other layers of blockchain are built.

**Conclusion**

Blockchain is a complex technology, but it is also a very powerful one. It has the potential to revolutionize many industries, and it is only just beginning to be explored.

By understanding the six layers of blockchain, you can gain a deeper understanding of how this technology works. This knowledge will help you to make informed decisions about whether or not blockchain is right for your business.

**Hashtags:**

#BlockChain #cryptocurrency #technology #InNOVATION
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock