6 python guidelines/standards

lymaivan.quyen

New member
## 6 Hướng dẫn/Tiêu chuẩn Python

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến được biết đến với sự đơn giản và dễ đọc.Tuy nhiên, ngay cả với cú pháp dễ sử dụng, vẫn có một số hướng dẫn và tiêu chuẩn mà các nhà phát triển Python nên tuân theo để viết mã sạch và hiệu quả.

### 1. Sử dụng tên biến mô tả

Một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm để viết mã Python sạch là sử dụng tên biến mô tả.Điều này có nghĩa là các biến của bạn nên được đặt tên theo cách làm rõ những gì chúng được sử dụng.Ví dụ: thay vì sử dụng một tên biến như `x`, bạn có thể sử dụng một tên như` Total_sales` hoặc `customer_name`.

### 2. Sử dụng nhận xét để giải thích mã của bạn

Một điều quan trọng khác cần làm là sử dụng bình luận để giải thích mã của bạn.Điều này có thể giúp các nhà phát triển khác hiểu mã của bạn đang làm gì và nó cũng có thể giúp bạn nhớ mã của bạn đang làm gì nếu bạn quay lại với nó sau.Khi viết bình luận, hãy chắc chắn sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và súc tích, và tránh viết bình luận quá dài hoặc quá kỹ thuật.

### 3. Sử dụng `DocString` để ghi lại các chức năng của bạn

`DocString` là một loại bình luận đặc biệt được sử dụng để ghi lại các chức năng.`DocString` được đặt ở đầu định nghĩa hàm và nó sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về những gì chức năng làm.`DocString` cũng nên bao gồm bất kỳ tham số nào mà hàm thực hiện và bất kỳ giá trị trả về nào mà hàm tạo ra.

### 4. Sử dụng khoảng trắng để cải thiện khả năng đọc

Whitespace được sử dụng để tách các phần khác nhau trong mã của bạn.Điều này có thể giúp cải thiện khả năng đọc mã của bạn và nó cũng có thể giúp làm cho mã của bạn có thể duy trì hơn.Khi sử dụng khoảng trắng, hãy chắc chắn sử dụng nó một cách nhất quán và tránh sử dụng quá nhiều hoặc quá ít khoảng trắng.

### 5. Theo PEP 8

PEP 8 là một hướng dẫn kiểu cho mã Python.PEP 8 cung cấp một bộ hướng dẫn mà bạn có thể làm theo để viết mã Python sạch và nhất quán.Bằng cách làm theo PEP 8, bạn có thể làm cho mã của mình dễ đọc hơn và dễ bảo trì hơn.

## hashtags

* #Python
* #Programming
* #SoftWaredevelopment
* #Mã hóa
* #CoderEview
=======================================
## 6 Python Guidelines/Standards

Python is a popular programming language that is known for its simplicity and readability. However, even with its easy-to-use syntax, there are still some guidelines and standards that Python developers should follow in order to write clean and efficient code.

### 1. Use descriptive variable names

One of the most important things you can do to write clean Python code is to use descriptive variable names. This means that your variables should be named in a way that makes it clear what they are used for. For example, instead of using a variable name like `x`, you could use a name like `total_sales` or `customer_name`.

### 2. Use comments to explain your code

Another important thing to do is to use comments to explain your code. This can help other developers understand what your code is doing, and it can also help you to remember what your code is doing if you come back to it later. When writing comments, be sure to use clear and concise language, and avoid writing comments that are too long or too technical.

### 3. Use the `docstring` to document your functions

The `docstring` is a special type of comment that is used to document functions. The `docstring` is located at the beginning of the function definition, and it should provide a brief overview of what the function does. The `docstring` should also include any parameters that the function takes, and any return values that the function produces.

### 4. Use whitespace to improve readability

Whitespace is used to separate different parts of your code. This can help to improve the readability of your code, and it can also help to make your code more maintainable. When using whitespace, be sure to use it consistently, and avoid using too much or too little whitespace.

### 5. Follow PEP 8

PEP 8 is a style guide for Python code. PEP 8 provides a set of guidelines that you can follow to write clean and consistent Python code. By following PEP 8, you can make your code more readable and easier to maintain.

## Hashtags

* #Python
* #Programming
* #SoftWaredevelopment
* #Coding
* #CoderEview
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock