64 bit java download for windows 10

** Tải xuống Java 64 bit cho Windows 10 **

[#Java #Javadownload #Windows10 #64bit #Java64bit]

Java là một ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm phát triển web, phát triển ứng dụng di động và các hệ thống nhúng.Java có sẵn cho cả hai hệ thống 32 bit và 64 bit.Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Windows 10 64 bit, bạn sẽ cần tải xuống phiên bản Java 64 bit.

Để tải xuống phiên bản 64 bit của Java, hãy truy cập trang web Java và nhấp vào nút ** Tải xuống **.Sau đó, bạn sẽ được nhắc chọn hệ điều hành và phiên bản bit.Chọn ** Windows x64 ** và nhấp vào nút ** Tải xuống **.

Tải xuống Java sẽ bắt đầu.Sau khi tải xuống hoàn tất, hãy mở trình cài đặt và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt Java.

Sau khi Java được cài đặt, bạn có thể xác minh rằng nó được cài đặt chính xác bằng cách mở bảng điều khiển ** Java **.Để thực hiện việc này, nhấp vào nút ** Bắt đầu ** và nhập ** Java ** trong thanh tìm kiếm.Chọn ** Bảng điều khiển Java ** từ danh sách các kết quả.

Bảng điều khiển Java sẽ mở.Trong tab ** chung **, bạn sẽ thấy phiên bản Java được cài đặt trên hệ thống của bạn.

Nếu bạn cần gỡ cài đặt Java, bạn có thể làm như vậy từ bảng điều khiển ** Java **.Để làm điều này, nhấp vào nút ** Gỡ cài đặt **.

** Tài nguyên bổ sung **

* [Tải xuống Java] (https://www.java.com/en/doad/)
* [Bảng điều khiển Java] (https://www.java.com/en/doad/help/cp_install.jsp)
* [Cách gỡ cài đặt Java] (https://www.java.com/en/doad/help/uninstall_java.jsp)
=======================================
**64-bit Java Download for Windows 10**

[#java #Javadownload #Windows10 #64bit #Java64bit]

Java is a popular programming language that is used for a variety of purposes, including web development, mobile app development, and embedded systems. Java is available for both 32-bit and 64-bit systems. If you are using a 64-bit version of Windows 10, you will need to download the 64-bit version of Java.

To download the 64-bit version of Java, visit the Java website and click on the **Download** button. You will then be prompted to select the operating system and the bit version. Select **Windows x64** and click on the **Download** button.

The Java download will start. Once the download is complete, open the installer and follow the on-screen instructions to install Java.

After Java is installed, you can verify that it is installed correctly by opening the **Java Control Panel**. To do this, click on the **Start** button and type **Java** in the search bar. Select **Java Control Panel** from the list of results.

The Java Control Panel will open. In the **General** tab, you will see the version of Java that is installed on your system.

If you need to uninstall Java, you can do so from the **Java Control Panel**. To do this, click on the **Uninstall** button.

**Additional Resources**

* [Java Downloads](https://www.java.com/en/download/)
* [Java Control Panel](https://www.java.com/en/download/help/cp_install.jsp)
* [How to Uninstall Java](https://www.java.com/en/download/help/uninstall_java.jsp)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock