66. plus one java

huynhmytrang

New member
Credits
514
** 66.Cộng với một java **

** 66. cộng với một java là gì? **

66. Cộng với một Java là một thách thức lập trình trong đó bạn được cung cấp một danh sách các số nguyên và bạn cần tìm sự khác biệt tuyệt đối tối đa giữa hai yếu tố liền kề.Sự khác biệt tuyệt đối giữa hai số là giá trị tuyệt đối của một số được trừ bởi số khác.Ví dụ, sự khác biệt tuyệt đối giữa 5 và 2 là 3.

**Ví dụ**

`` `
Đầu vào: [1, 2, 3, 4, 5]
Đầu ra: 4
Giải thích: Sự khác biệt tuyệt đối tối đa là từ 5 đến 1, là 4.
`` `

**Giải pháp**

Sau đây là một giải pháp đơn giản cho vấn đề 66. cộng với một Java:

`` `java
public int maxabsolutediference (int [] nums) {
int maxDiff = 0;
for (int i = 0; i <nums.length - 1; i ++) {
int diff = math.abs (nums - nums [i + 1]);
if (diff> maxdiff) {
MaxDiff = Diff;
}
}
trả lại maxdiff;
}
`` `

** Độ phức tạp về thời gian **

Độ phức tạp thời gian của giải pháp này là O (N), trong đó n là độ dài của danh sách đầu vào.

** Độ phức tạp không gian **

Độ phức tạp không gian của giải pháp này là O (1).

** hashtags **

* #66.Cộng với một Java
* #Algorithms
* #Programming
* #Java
* #cấu trúc dữ liệu
=======================================
**66. Plus One Java**

**What is 66. Plus One Java?**

66. Plus One Java is a programming challenge where you are given a list of integers and you need to find the maximum absolute difference between two adjacent elements. The absolute difference between two numbers is the absolute value of one number subtracted by the other. For example, the absolute difference between 5 and 2 is 3.

**Example**

```
Input: [1, 2, 3, 4, 5]
Output: 4
Explanation: The maximum absolute difference is between 5 and 1, which is 4.
```

**Solution**

The following is a simple solution to the 66. Plus One Java problem:

```java
public int maxAbsoluteDifference(int[] nums) {
int maxDiff = 0;
for (int i = 0; i < nums.length - 1; i++) {
int diff = Math.abs(nums - nums[i + 1]);
if (diff > maxDiff) {
maxDiff = diff;
}
}
return maxDiff;
}
```

**Time Complexity**

The time complexity of this solution is O(n), where n is the length of the input list.

**Space Complexity**

The space complexity of this solution is O(1).

**Hashtags**

* #66. Plus One Java
* #Algorithms
* #Programming
* #Java
* #data Structures
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top