$69 million most expensive nft

kiettrinh293

New member
#Nft #cryptoart #art #BlockChain #Ethereum ** NFT đắt nhất: 69 triệu đô la **

Vào tháng 3 năm 2021, một tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số của Beeple đã bán với giá 69 triệu đô la kỷ lục tại Nhà đấu giá của Christie.Việc bán "Mỗi ngày: 5000 ngày đầu tiên" đã phát ra tiếng bíp trở thành nghệ sĩ sống đắt tiền thứ ba, sau Jeff Koons và David Hockney.

NFT (mã thông báo không bị tăng) cho "Mỗi ngày: 5000 ngày đầu tiên" là một tài sản kỹ thuật số độc đáo đại diện cho quyền sở hữu của tác phẩm nghệ thuật gốc.NFT được lưu trữ trên blockchain, một sổ cái kỹ thuật số an toàn và phi tập trung.Điều này có nghĩa là quyền sở hữu của NFT không thể được thay đổi hoặc giả mạo.

Việc bán "mỗi ngày: 5000 ngày đầu tiên" đã được đáp ứng với cả sự phấn khích và hoài nghi.Một số người tin rằng NFT là một cách mới và thú vị để đầu tư vào nghệ thuật, trong khi những người khác tin rằng họ là một bong bóng chắc chắn bị vỡ.

Chỉ có thời gian mới biết liệu NFT có trở thành một khoản đầu tư chính hay không, nhưng việc bán "mỗi ngày: 5000 ngày đầu tiên" chắc chắn đã chỉ ra rằng có một thị trường cho nghệ thuật kỹ thuật số.

**Người giới thiệu:**

* [Christie's: "Mỗi ngày: 5000 ngày đầu tiên" của Beeple] (https://www.christies.com/lot/lot-9998589-beeple
* [Thời báo New York: "Kinh tế tò mò của NFTS"] (https://www.nytimes.com/2021/03/15/technology/nft-art-crypto- explainer.html)
* [The Guardian: "NFTS: Họ là gì và tại sao chúng có giá trị như vậy?"] (Https://www.theguardian.com-frible-toking-and-why-are-they-quá giá trị)

** Hashtags: **

* #Nft
* #cryptoart
* #Nghệ thuật
* #BlockChain
* #Ethereum
=======================================
#Nft #cryptoart #art #BlockChain #Ethereum **Most Expensive NFT: $69 Million**

In March 2021, a digital artwork by Beeple sold for a record-breaking $69 million at Christie's auction house. The sale of "Everydays: The First 5000 Days" made Beeple the third-most expensive living artist, behind Jeff Koons and David Hockney.

The NFT (non-fungible token) for "Everydays: The First 5000 Days" is a unique digital asset that represents the ownership of the original artwork. NFTs are stored on the blockchain, a secure and decentralized digital ledger. This means that the ownership of an NFT cannot be changed or tampered with.

The sale of "Everydays: The First 5000 Days" has been met with both excitement and skepticism. Some people believe that NFTs are a new and exciting way to invest in art, while others believe that they are a bubble that is bound to burst.

Only time will tell whether NFTs will become a mainstream investment, but the sale of "Everydays: The First 5000 Days" has certainly shown that there is a market for digital art.

**References:**

* [Christie's: "Everydays: The First 5000 Days" by Beeple](https://www.christies.com/lot/lot-9998589-beeple-everydays-the-first-5000-days/)
* [The New York Times: "The Curious Economics of NFTs"](https://www.nytimes.com/2021/03/15/technology/nft-art-crypto-explainer.html)
* [The Guardian: "NFTs: What are they and why are they so valuable?"](https://www.theguardian.com/technology/2021/mar/11/nft-explainer-what-is-a-non-fungible-token-and-why-are-they-so-valuable)

**Hashtags:**

* #Nft
* #cryptoart
* #art
* #BlockChain
* #Ethereum
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock