6x6 piston door java

purplebird334

New member
### 6x6 Cửa piston ở Java

Một cánh cửa piston 6x6 là một loại cửa được làm hoàn toàn từ pistons.Nó là một thiết kế rất nhỏ gọn và hiệu quả, và nó có thể được mở và đóng rất nhanh.Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn tốt cho các bản dựng cần một cánh cửa an toàn có thể được mở nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp.

Để xây dựng cửa piston 6x6, bạn sẽ cần các vật liệu sau:

* 6 pít -tông
* 6 pít -tông dính
* 6 khối đá đỏ
* 6 Đèn đuốc Redstone
* 6 đòn bẩy
* Bụi Redstone
* Một khối rắn để đặt cửa vào

Đầu tiên, bạn sẽ cần tạo một khung cho cửa.Điều này có thể được thực hiện bằng cách đặt 6 piston trong đội hình 2x3.Tiếp theo, bạn sẽ cần đặt 6 pít -tông dính lên trên pít -tông trong khung.Các pít -tông dính nên được hướng vào trong.

Tiếp theo, bạn sẽ cần đặt một khối đá đỏ trên mỗi pít -tông trong khung.Sau đó, bạn sẽ cần đặt một ngọn đuốc đỏ trên mỗi pít -tông dính.

Cuối cùng, bạn sẽ cần đặt một đòn bẩy trên khối rắn mà bạn đặt cửa lên.Khi bạn kích hoạt cần gạt, piston sẽ mở rộng và cửa sẽ mở.

Đây là sơ đồ của cửa piston 6x6:

[Hình ảnh của cửa piston 6x6]

### Mã cho cửa piston 6x6 ở Java

Mã sau đây cho thấy cách tạo cửa piston 6x6 trong Java:

`` `java
nhập mạng.minecraft.block.block;
nhập mạng.minecraft.block.blocks;
Nhập Net.MineCraft.Block.Piston.PistonBlock;
nhập net.minecraft.block.piston.pistonextension;
nhập net.minecraft.block.state.iblockstate;
Nhập Net.MineCraft.util.enumfaces;
Nhập Net.MineCraft.util.math.blockpos;
nhập net.minecraft.world.world;

lớp công khai SixbyysixPisterondoor {

công khai void void main (String [] args) {
Thế giới thế giới = minecraft.getminecraft (). Thế giới;
Blockpos doorpos = new Blockpos (0, 0, 0);

// Tạo khung cho cửa
for (int i = 0; i <6; i ++) {
World.setBlockState (Doorpos.Add (I, 0, 0), Blocks.Piston.GetDefaultState ());
world.setBlockState (Doorpos.Add (i, 1, 0), blocks.sticky_piston.getdefaultState ());
}

// Tạo các thành phần Redstone cho cửa
for (int i = 0; i <6; i ++) {
World.setBlockState (Doorpos.Add (I, 2, 0), Blocks.Redstone_Block.GetDefaultState ());
world.setBlockState (Doorpos.Add (i, 3, 0), blocks.Redstone_torch.getDefaultState ());
}

// Tạo đòn bẩy để kích hoạt cửa
world.setBlockState (Doorpos.Add (0, 4, 0), blocks.lever.getdefaultState ());
}
}
`` `

### hashtags

* #MineCraft
* #PiseDoor
* #Redstone
* #xây dựng
* #Tutorial
=======================================
### 6x6 Piston Door in Java

A 6x6 piston door is a type of door that is made entirely out of pistons. It is a very compact and efficient design, and it can be opened and closed very quickly. This makes it a good choice for builds that need a secure door that can be opened quickly in case of emergencies.

To build a 6x6 piston door, you will need the following materials:

* 6 pistons
* 6 sticky pistons
* 6 redstone blocks
* 6 redstone torches
* 6 lever
* Redstone dust
* A solid block to place the door on

First, you will need to create a frame for the door. This can be done by placing 6 pistons in a 2x3 formation. Next, you will need to place 6 sticky pistons on top of the pistons in the frame. The sticky pistons should be facing inwards.

Next, you will need to place a redstone block on each of the pistons in the frame. Then, you will need to place a redstone torch on each of the sticky pistons.

Finally, you will need to place a lever on the solid block that you placed the door on. When you activate the lever, the pistons will extend and the door will open.

Here is a diagram of a 6x6 piston door:

[Image of a 6x6 piston door]

### Code for a 6x6 Piston Door in Java

The following code shows how to create a 6x6 piston door in Java:

```java
import net.minecraft.block.Block;
import net.minecraft.block.Blocks;
import net.minecraft.block.piston.PistonBlock;
import net.minecraft.block.piston.PistonExtension;
import net.minecraft.block.state.IBlockState;
import net.minecraft.util.EnumFacing;
import net.minecraft.util.math.BlockPos;
import net.minecraft.world.World;

public class SixBySixPistonDoor {

public static void main(String[] args) {
World world = Minecraft.getMinecraft().world;
BlockPos doorPos = new BlockPos(0, 0, 0);

// Create the frame for the door
for (int i = 0; i < 6; i++) {
world.setBlockState(doorPos.add(i, 0, 0), Blocks.PISTON.getDefaultState());
world.setBlockState(doorPos.add(i, 1, 0), Blocks.STICKY_PISTON.getDefaultState());
}

// Create the redstone components for the door
for (int i = 0; i < 6; i++) {
world.setBlockState(doorPos.add(i, 2, 0), Blocks.REDSTONE_BLOCK.getDefaultState());
world.setBlockState(doorPos.add(i, 3, 0), Blocks.REDSTONE_TORCH.getDefaultState());
}

// Create the lever to activate the door
world.setBlockState(doorPos.add(0, 4, 0), Blocks.LEVER.getDefaultState());
}
}
```

### Hashtags

* #MineCraft
* #pistondoor
* #Redstone
* #building
* #Tutorial
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top