7-11 metaverse

thevinhplayball

New member
** 7-Eleven Metaverse: Nó là gì và tại sao nó quan trọng **

7-Eleven, chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất thế giới, đang tham gia vào sự ra mắt của thế giới ảo của riêng mình.Công ty đã tạo ra một bản sao kỹ thuật số 3D của cửa hàng hàng đầu của mình ở Dallas, Texas, mà khách hàng có thể khám phá bằng tai nghe VR.

7-Eleven Metaverse cung cấp nhiều tính năng khác nhau, bao gồm khả năng mua sản phẩm, chơi trò chơi và tương tác với người dùng khác.Khách hàng cũng có thể sử dụng Metaverse để đặt hàng thực phẩm và đồ uống từ cửa hàng 7-Eleven địa phương của họ, sẽ được chuyển đến vị trí trong thế giới thực của họ.

Metaverse 7-Eleven vẫn còn trong giai đoạn đầu, nhưng công ty có kế hoạch lớn cho nó.Công ty coi Metaverse là một cách để tiếp cận khách hàng mới, tham gia với khách hàng hiện tại và kiểm tra các sản phẩm và dịch vụ mới.

Dưới đây là một số lý do tại sao các vấn đề metaverse 7-Eleven:

*** Đó là một cách mới để khách hàng tương tác với 7-Eleven. ** The Metaverse mang đến trải nghiệm hấp dẫn và hấp dẫn hơn các kênh bán lẻ truyền thống.Khách hàng có thể khám phá 7-Eleven Metaverse, mua sắm sản phẩm và chơi trò chơi tất cả từ sự thoải mái của chính ngôi nhà của họ.
*** Đó là một cách để 7-Eleven tiếp cận khách hàng mới. ** MetaVerse là một nền tảng toàn cầu, điều đó có nghĩa là 7-Eleven có thể tiếp cận khách hàng ở các thị trường mới mà nó sẽ không thể đạt được.
*** Đó là một cách để 7-Eleven kiểm tra các sản phẩm và dịch vụ mới. ** Metaverse là một môi trường an toàn và được kiểm soát, nơi 7-Eleven có thể kiểm tra các sản phẩm và dịch vụ mới mà không có nguy cơ gây thiệt hại cho thương hiệu của mình.

Metaverse 7-Eleven chỉ là một ví dụ về cách các nhà bán lẻ đang sử dụng Metaverse để tiếp cận khách hàng mới và tham gia với các khách hàng hiện tại.Khi Metaverse tiếp tục phát triển, chúng ta có thể mong đợi sẽ thấy ngày càng nhiều nhà bán lẻ tham gia vào không gian mới và thú vị này.

** Hashtags: **

* #7-Eleven
* #MetaVerse
* #bán lẻ
* #Virtual Thực tế
* #công nghệ
=======================================
**7-Eleven Metaverse: What It Is and Why It Matters**

7-Eleven, the world's largest convenience store chain, is entering the metaverse with the launch of its own virtual world. The company has created a 3D digital replica of its flagship store in Dallas, Texas, which customers can explore using VR headsets.

The 7-Eleven Metaverse offers a variety of features, including the ability to purchase products, play games, and interact with other users. Customers can also use the metaverse to order food and drinks from their local 7-Eleven store, which will be delivered to their real-world location.

The 7-Eleven Metaverse is still in its early stages, but the company has big plans for it. The company sees the metaverse as a way to reach new customers, engage with existing customers, and test new products and services.

Here are some of the reasons why the 7-Eleven Metaverse matters:

* **It's a new way for customers to interact with 7-Eleven.** The metaverse offers a more immersive and engaging experience than traditional retail channels. Customers can explore the 7-Eleven Metaverse, shop for products, and play games all from the comfort of their own homes.
* **It's a way for 7-Eleven to reach new customers.** The metaverse is a global platform, which means that 7-Eleven can reach customers in new markets that it wouldn't be able to reach otherwise.
* **It's a way for 7-Eleven to test new products and services.** The metaverse is a safe and controlled environment where 7-Eleven can test new products and services without the risk of damaging its brand.

The 7-Eleven Metaverse is just one example of how retailers are using the metaverse to reach new customers and engage with existing customers. As the metaverse continues to develop, we can expect to see more and more retailers entering this new and exciting space.

**Hashtags:**

* #7-Eleven
* #MetaVerse
* #retail
* #Virtual Reality
* #technology
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top