7. a blockchain is secured by

blueostrich294

New member
Cryptography #BlockChain #Cryptography #security #hash #Encryption ### Một blockchain được bảo đảm bằng mật mã như thế nào?

Một blockchain là một cơ sở dữ liệu phân tán được sử dụng để duy trì danh sách các hồ sơ phát triển liên tục, được gọi là các khối.Mỗi khối chứa một hàm băm mật mã của khối trước, dấu thời gian và dữ liệu giao dịch.Dữ liệu này được bảo mật bằng mật mã, làm cho nó chống giả.

#### Cryptography hoạt động như thế nào?

Mật mã là khoa học bảo vệ thông tin bằng cách biến nó thành một hình thức không thể dễ dàng hiểu được bởi những người trái phép.Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng các thuật toán mã hóa, trong đó tranh giành dữ liệu để không thể đọc được mà không có khóa bí mật.

#### Cryptography được sử dụng như thế nào để đảm bảo một blockchain?

Các khối trong một blockchain được liên kết với nhau bằng cách sử dụng các băm mật mã.Điều này có nghĩa là mỗi khối chứa một hàm băm duy nhất được tạo từ dữ liệu trong khối và băm của khối trước.Nếu bất kỳ dữ liệu nào trong một khối được thay đổi, băm sẽ thay đổi và điều này sẽ vô hiệu hóa tất cả các khối tiếp theo trong chuỗi.

Điều này khiến cho việc giả mạo với một blockchain rất khó khăn, bởi vì bất kỳ nỗ lực nào để thay đổi dữ liệu sẽ được các nút khác phát hiện trong mạng.Nếu một nút nhận được một khối có hàm băm không hợp lệ, nó sẽ từ chối khối và không thêm nó vào chuỗi.

#### Lợi ích của việc sử dụng mật mã để bảo đảm một blockchain là gì?

Có một số lợi ích khi sử dụng mật mã để đảm bảo một blockchain, bao gồm:

*** Chứng giả: ** Khi dữ liệu được thêm vào blockchain, nó không thể được thay đổi mà không làm mất hiệu lực toàn bộ chuỗi.Điều này làm cho blockchain rất chống lại gian lận và giả mạo.
*** Bảo mật: ** Cryptography có thể được sử dụng để mã hóa dữ liệu để chỉ người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập nó.Điều này rất hữu ích để bảo vệ thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như giao dịch tài chính hoặc dữ liệu cá nhân.
*** Xác thực: ** Mật mã có thể được sử dụng để xác minh tính xác thực của dữ liệu.Điều này rất hữu ích để đảm bảo rằng dữ liệu đã không bị giả mạo và nó đến từ nguồn mà nó tuyên bố là từ.

#### Phần kết luận

Cryptography là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để bảo mật blockchain và bảo vệ dữ liệu.Bằng cách sử dụng mật mã, các blockchain có thể được thực hiện chống giả mạo, bí mật và xác thực.

#### hashtags

* #BlockChain
* #Cryptography
* #bảo vệ
* #hash
* #Encryption
=======================================
cryptography #BlockChain #Cryptography #security #hash #Encryption ### How is a blockchain secured by cryptography?

A blockchain is a distributed database that is used to maintain a continuously growing list of records, called blocks. Each block contains a cryptographic hash of the previous block, a timestamp, and transaction data. This data is secured by cryptography, which makes it tamper-proof.

#### How does cryptography work?

Cryptography is the science of protecting information by transforming it into a form that cannot be easily understood by unauthorized people. This is done using encryption algorithms, which scramble the data so that it cannot be read without a secret key.

#### How is cryptography used to secure a blockchain?

The blocks in a blockchain are linked together using cryptographic hashes. This means that each block contains a unique hash that is generated from the data in the block and the hash of the previous block. If any data in a block is changed, the hash will change, and this will invalidate all of the subsequent blocks in the chain.

This makes it very difficult to tamper with a blockchain, because any attempt to change the data will be detected by the other nodes in the network. If a node receives a block with an invalid hash, it will reject the block and not add it to the chain.

#### What are the benefits of using cryptography to secure a blockchain?

There are several benefits to using cryptography to secure a blockchain, including:

* **Tamper-proof:** Once data is added to a blockchain, it cannot be changed without invalidating the entire chain. This makes blockchains very resistant to fraud and tampering.
* **Confidentiality:** Cryptography can be used to encrypt data so that only authorized users can access it. This is useful for protecting sensitive information, such as financial transactions or personal data.
* **Authentication:** Cryptography can be used to verify the authenticity of data. This is useful for ensuring that data has not been tampered with and that it came from the source it claims to be from.

#### Conclusion

Cryptography is a powerful tool that can be used to secure blockchains and protect data. By using cryptography, blockchains can be made tamper-proof, confidential, and authentic.

#### Hashtags

* #BlockChain
* #Cryptography
* #security
* #hash
* #Encryption
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock