7 câu hỏi với người bán trước khi mua xe cũ

songhuonglyan

New member
Credits
430
### 7 câu hỏi để hỏi người bán trước khi mua một chiếc xe đã qua sử dụng

Mua một chiếc xe đã qua sử dụng có thể là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền khi mua xe tiếp theo của bạn.Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thực hiện sự siêng năng của bạn trước khi bạn ký vào đường chấm chấm.Một trong những cách tốt nhất để bảo vệ bản thân là hỏi người bán một vài câu hỏi chính về chiếc xe.

Dưới đây là bảy câu hỏi bạn nên hỏi người bán trước khi mua một chiếc xe đã qua sử dụng:

1. ** Có bao nhiêu dặm trên xe? ** Đây là một trong những câu hỏi quan trọng nhất để hỏi, vì nó có thể cho bạn một ý tưởng tốt về bao nhiêu hao mòn mà chiếc xe đã trải qua.Một chiếc xe có số dặm cao có thể có nhiều vấn đề cơ học hơn một chiếc xe có số dặm thấp hơn.
2. ** khi nào chiếc xe được dịch vụ cuối cùng là khi nào? ** Một chiếc xe được bảo trì tốt có nhiều khả năng đáng tin cậy hơn một chiếc xe đã bị bỏ qua.Hãy chắc chắn hỏi người bán khi xe được phục vụ lần cuối và loại công việc nào được thực hiện.
3. ** Xe đã bị tai nạn?Một chiếc xe đã bị tai nạn lớn có thể bị thiệt hại ẩn giấu có thể dẫn đến việc sửa chữa tốn kém trên đường.
4. ** Tại sao người bán bán xe? ** Lý do bán xe của người bán có thể cung cấp cho bạn một cái nhìn sâu sắc về tình trạng của chiếc xe.Ví dụ, nếu người bán đang bán xe vì họ đang nâng cấp lên một chiếc mới, thì có khả năng chiếc xe đang ở trong tình trạng tốt.Tuy nhiên, nếu người bán đang bán xe vì họ gặp vấn đề với nó, điều quan trọng là phải cảnh giác.
5. ** Có điều gì khác tôi nên biết về chiếc xe không?Ví dụ, người bán có thể đề cập rằng chiếc xe có một sự giải quyết đặc biệt, chẳng hạn như cửa dính hoặc ghế ngồi xù.

Bằng cách hỏi bảy câu hỏi này, bạn có thể hiểu rõ hơn về tình trạng của chiếc xe đã qua sử dụng mà bạn đang xem xét mua.Điều này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt và tránh mua một chiếc xe khó khăn hơn giá trị của nó.

### hashtags

* #UsedCars
* #BUySaUseuseCar
* #CarBuyStips
* #carmainerence
* #CARREPAIR
=======================================
### 7 Questions to Ask a Seller Before Buying a Used Car

Buying a used car can be a great way to save money on your next vehicle purchase. However, it's important to do your due diligence before you sign on the dotted line. One of the best ways to protect yourself is to ask the seller a few key questions about the car.

Here are seven questions you should ask a seller before buying a used car:

1. **How many miles are on the car?** This is one of the most important questions to ask, as it can give you a good idea of how much wear and tear the car has been through. A car with high mileage may have more mechanical problems than a car with lower mileage.
2. **When was the car last serviced?** A well-maintained car is more likely to be reliable than a car that has been neglected. Be sure to ask the seller when the car was last serviced and what kind of work was done.
3. **Has the car been in any accidents?** If the car has been in an accident, it's important to know how extensive the damage was and whether it was repaired properly. A car that has been in a major accident may have hidden damage that could lead to costly repairs down the road.
4. **Why is the seller selling the car?** The seller's reason for selling the car can give you some insight into the condition of the car. For example, if the seller is selling the car because they're upgrading to a new one, it's likely that the car is in good condition. However, if the seller is selling the car because they're having problems with it, it's important to be wary.
5. **Is there anything else I should know about the car?** This is a catch-all question that gives the seller a chance to disclose any other information about the car that you might not have thought to ask about. For example, the seller may mention that the car has a particular quirk, such as a sticky door or a squeaky seat.

By asking these seven questions, you can get a better understanding of the condition of the used car you're considering buying. This will help you make an informed decision and avoid buying a car that's more trouble than it's worth.

### Hashtags

* #UsedCars
* #buyingausedcar
* #carbuyingtips
* #carmaintenance
* #CARREPAIR
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top