7 ft muscle man

quangtrong719

New member
#7ftmusicman #tallguitars #bigguitars #luthier #customguitars ### 7ft music man: guitar lớn nhất thế giới

The 7ft Music Man là một cây guitar được xây dựng tùy chỉnh thực sự là một trong những loại.Đứng ở độ cao hơn 7 feet, nhạc cụ khổng lồ này chắc chắn sẽ quay đầu bất cứ nơi nào nó đi.Nhưng những gì làm cho người đàn ông âm nhạc 7ft trở nên đặc biệt không chỉ là kích thước của nó.Cây đàn guitar này cũng là một tác phẩm nghệ thuật, với thiết kế và xây dựng độc đáo tuyệt vời.

Người đàn ông âm nhạc 7ft được tạo ra bởi Luthier Tom Anderson hợp tác với nhạc sĩ Mike Campbell.Campbell, người được biết đến với công việc của mình với Tom Petty và The Heartbreakers, đang tìm kiếm một cây đàn guitar cho phép anh ta chơi trong một sổ đăng ký cao hơn.Anderson, người được biết đến với các thiết kế sáng tạo của mình, đã tham gia thử thách.

Người đàn ông âm nhạc 7ft được làm từ nhiều loại gỗ, bao gồm cả gỗ gụ, phong và gỗ hồng sắc.Cơ thể là một miếng gỗ gụ duy nhất, trong khi cổ được làm từ cây phong với một tấm vải hồng.Đàn guitar có cổ 24 fret và chiều dài tỷ lệ 25,5 inch.Nó cũng được trang bị một cặp Dimarzio Humbuckers và một chiếc xe bán tải cuộn dây duy nhất.

The 7ft Music Man là một nhạc cụ thực sự độc đáo, chắc chắn sẽ thu hút các nghệ sĩ guitar ở mọi cấp độ.Đó là một minh chứng cho sự sáng tạo và kỹ năng của Luthier Tom Anderson và nhạc sĩ Mike Campbell.

**Người giới thiệu:**

* [7ft Music Man] (https://www.tomandersonguitars.com/7ft-music-man)
* [Mike Campbell] (https://en.wikipedia.org/wiki/mike_campbell)
* [Tom Anderson] (https://en.wikipedia.org/wiki/tom_anderson_ (guitar_maker))

** Hashtags: **

* #7ftmusicman
* #tallguitars
* #bigguitars
* #luthier
* #customguitars
=======================================
#7ftmusicman #tallguitars #bigguitars #luthier #customguitars ### 7ft Music Man: The World's Largest Guitar

The 7ft Music Man is a custom-built guitar that is truly one of a kind. Standing at over 7 feet tall, this massive instrument is sure to turn heads wherever it goes. But what makes the 7ft Music Man so special is more than just its size. This guitar is also a work of art, with its stunningly unique design and construction.

The 7ft Music Man was created by luthier Tom Anderson in collaboration with musician Mike Campbell. Campbell, who is known for his work with Tom Petty and the Heartbreakers, was looking for a guitar that would allow him to play in a higher register. Anderson, who is known for his innovative designs, was up for the challenge.

The 7ft Music Man is made from a variety of woods, including mahogany, maple, and rosewood. The body is a single piece of mahogany, while the neck is made from maple with a rosewood fretboard. The guitar features a 24-fret neck and a 25.5-inch scale length. It is also equipped with a pair of DiMarzio humbuckers and a single coil pickup.

The 7ft Music Man is a truly unique instrument that is sure to appeal to guitarists of all levels. It is a testament to the creativity and skill of luthier Tom Anderson and musician Mike Campbell.

**References:**

* [7ft Music Man](https://www.tomandersonguitars.com/7ft-music-man)
* [Mike Campbell](https://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Campbell)
* [Tom Anderson](https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Anderson_(guitar_maker))

**Hashtags:**

* #7ftmusicman
* #tallguitars
* #bigguitars
* #luthier
* #customguitars
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top