7 nft tools batrisyia

tieuquynhbeemer

New member
#Nft #nfttools #nonfungibletoken #BlockChain #crypto

## 7 Công cụ NFT để giúp bạn tạo, bán và quản lý NFT của bạn

Các mã thông báo không phải là fun (NFT) là một cách mới và thú vị để tạo và bán nghệ thuật kỹ thuật số, sưu tầm và các tài sản khác.Nhưng nếu bạn chưa quen với NFT, thật khó để biết bắt đầu từ đâu.Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tập hợp danh sách bảy công cụ NFT thiết yếu này để giúp bạn bắt đầu.

### 1. ** OpenSea **

OpenSea là thị trường NFT lớn nhất, với khối lượng giao dịch hơn 10 tỷ đô la.Đó là một nơi tuyệt vời để mua và bán NFTS, và nó cũng cung cấp một số công cụ để giúp bạn tạo NFT của riêng mình.

**Đặc trưng:**

* Tạo và bán NFTS
* Mua và bán NFT từ những người dùng khác
* Theo dõi giá trị của NFT của bạn
* Tham gia các cộng đồng NFT và trò chuyện với các nhà sưu tập khác

** Giá cả: **

OpenSea tính phí 2,5% trên tất cả các doanh số NFT.

** Tìm hiểu thêm: **

[OpenSea] (https://opensea.io/)

### 2. ** Rarible **

Rarible là một thị trường NFT phổ biến khác, với khối lượng giao dịch hơn 2 tỷ đô la.Nó tương tự như OpenSea về các tính năng, nhưng nó cũng cung cấp một vài tính năng độc đáo, chẳng hạn như khả năng tạo ra các bộ sưu tập NFT và tiền bản quyền cho người sáng tạo.

**Đặc trưng:**

* Tạo và bán NFTS
* Mua và bán NFT từ những người dùng khác
* Theo dõi giá trị của NFT của bạn
* Tạo bộ sưu tập NFT
* Đặt tiền bản quyền cho người sáng tạo

** Giá cả: **

Rarible tính phí 2,5% trên tất cả doanh số NFT.

** Tìm hiểu thêm: **

[Rarible] (https://raribe.com/)

### 3. ** Mintable **

Mintable là một thị trường NFT thân thiện với người dùng giúp dễ dàng tạo và bán NFT.Nó cũng cung cấp một số tính năng để giúp bạn quảng bá NFT của mình và tiếp cận đối tượng rộng hơn.

**Đặc trưng:**

* Tạo và bán NFTS
* Mua và bán NFT từ những người dùng khác
* Theo dõi giá trị của NFT của bạn
* Quảng cáo NFT của bạn với phương tiện truyền thông xã hội và tiếp thị qua email

** Giá cả: **

Mintable tính phí 2,5% trên tất cả doanh số NFT.

** Tìm hiểu thêm: **

[Mintable] (https://mintable.app/)

### 4. ** Superrare **

Superrare là một thị trường NFT được quản lý tập trung vào nghệ thuật và sưu tầm chất lượng cao.Đó là một nơi tuyệt vời để tìm các NFT độc đáo và hiếm hoi, và nó cũng cung cấp một số tính năng để giúp bạn khám phá các nghệ sĩ và bộ sưu tập mới.

**Đặc trưng:**

* Khám phá các nghệ sĩ và bộ sưu tập mới
* Mua và bán NFT từ những người dùng khác
* Theo dõi giá trị của NFT của bạn
* Tham gia các cộng đồng NFT và trò chuyện với các nhà sưu tập khác

** Giá cả: **

Superrare tính phí 3% trên tất cả các doanh số NFT.

** Tìm hiểu thêm: **

[Superrare] (https://superrare.com/)

### 5. ** Cổng Nifty **

Nifty Gateway là một thị trường NFT phổ biến tập trung vào nghệ thuật và sưu tầm kỹ thuật số.Đây là một nơi tuyệt vời để mua và bán NFT từ các nghệ sĩ nổi tiếng, và nó cũng cung cấp một số tính năng để giúp bạn quản lý bộ sưu tập NFT của mình.

**Đặc trưng:**

* Mua và bán NFT từ các nghệ sĩ nổi tiếng
* Quản lý bộ sưu tập NFT của bạn
* Theo dõi giá trị của NFT của bạn
* Tham gia các cộng đồng NFT và trò chuyện với các nhà sưu tập khác

** Giá cả: **

Gateway Nifty tính phí 2,5% trên tất cả các doanh số NFT.

** Tìm hiểu thêm: **

[Cổng Nifty] (https://niftygateway.com/)

### 6. ** Enjin **

Enjin là một nền tảng blockchain chuyên về NFTS
=======================================
#Nft #nfttools #nonfungibletoken #BlockChain #crypto

## 7 NFT Tools to Help You Create, Sell, and Manage Your NFTs

Non-fungible tokens (NFTs) are a new and exciting way to create and sell digital art, collectibles, and other assets. But if you're new to NFTs, it can be hard to know where to start. That's why we've put together this list of seven essential NFT tools to help you get started.

### 1. **OpenSea**

OpenSea is the largest NFT marketplace, with over $10 billion in trading volume. It's a great place to buy and sell NFTs, and it also offers a number of tools to help you create your own NFTs.

**Features:**

* Create and sell NFTs
* Buy and sell NFTs from other users
* Track the value of your NFTs
* Join NFT communities and chat with other collectors

**Pricing:**

OpenSea charges a 2.5% fee on all NFT sales.

**Learn more:**

[OpenSea](https://opensea.io/)

### 2. **Rarible**

Rarible is another popular NFT marketplace, with over $2 billion in trading volume. It's similar to OpenSea in terms of features, but it also offers a few unique features, such as the ability to create NFT collections and royalties for creators.

**Features:**

* Create and sell NFTs
* Buy and sell NFTs from other users
* Track the value of your NFTs
* Create NFT collections
* Set royalties for creators

**Pricing:**

Rarible charges a 2.5% fee on all NFT sales.

**Learn more:**

[Rarible](https://rarible.com/)

### 3. **Mintable**

Mintable is a user-friendly NFT marketplace that makes it easy to create and sell NFTs. It also offers a number of features to help you promote your NFTs and reach a wider audience.

**Features:**

* Create and sell NFTs
* Buy and sell NFTs from other users
* Track the value of your NFTs
* Promote your NFTs with social media and email marketing

**Pricing:**

Mintable charges a 2.5% fee on all NFT sales.

**Learn more:**

[Mintable](https://mintable.app/)

### 4. **SuperRare**

SuperRare is a curated NFT marketplace that focuses on high-quality art and collectibles. It's a great place to find unique and rare NFTs, and it also offers a number of features to help you discover new artists and collections.

**Features:**

* Discover new artists and collections
* Buy and sell NFTs from other users
* Track the value of your NFTs
* Join NFT communities and chat with other collectors

**Pricing:**

SuperRare charges a 3% fee on all NFT sales.

**Learn more:**

[SuperRare](https://superrare.com/)

### 5. **Nifty Gateway**

Nifty Gateway is a popular NFT marketplace that focuses on digital art and collectibles. It's a great place to buy and sell NFTs from well-known artists, and it also offers a number of features to help you manage your NFT collection.

**Features:**

* Buy and sell NFTs from well-known artists
* Manage your NFT collection
* Track the value of your NFTs
* Join NFT communities and chat with other collectors

**Pricing:**

Nifty Gateway charges a 2.5% fee on all NFT sales.

**Learn more:**

[Nifty Gateway](https://niftygateway.com/)

### 6. **Enjin**

Enjin is a blockchain platform that specializes in NFTs
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top