7 python code examples for everyday use

kimthao78945612

New member
..

Python là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và linh hoạt, có thể được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau.Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, bảy ví dụ về mã Python này sẽ giúp bạn bắt đầu với ngôn ngữ và học cách sử dụng nó cho các công việc hàng ngày.

1. ** In tin nhắn Hello World **

Chương trình đầu tiên cổ điển trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào là chương trình "Hello World".Trong Python, bạn có thể in tin nhắn Hello World bằng mã sau:

`` `
In ("Hello World!")
`` `

2. ** Tạo một máy tính đơn giản **

Bạn có thể tạo một máy tính đơn giản trong Python với mã sau:

`` `
def add (a, b):
trả lại a + b

def trừ (a, b):
Trả lại A - B

def nhân (a, b):
trả lại a * b

Def Divide (A, B):
trả lại a / b

in ("Nhập hai số:")
a = int (input ())
B = int (input ())

in ("tổng của", a, "và", b, "là", thêm (a, b))
In ("Sự khác biệt của", A, "và", B, "là", trừ (a, b))
in ("sản phẩm của", a, "và", b, "là", nhân (a, b))
in ("Thương số của", a, "và", b, "là", chia (a, b))
`` `

3. ** Đọc và ghi tệp **

Bạn có thể đọc và ghi các tệp trong Python với hàm `open ()`.Mã sau đọc nội dung của tệp và in nó vào bảng điều khiển:

`` `
file = open ("myfile.txt", "r")

nội dung = file.read ()

in (nội dung)

file.close ()
`` `

Mã sau ghi nội dung của chuỗi vào tệp:

`` `
file = open ("myfile.txt", "w")

File.Write ("Đây là tệp của tôi.")

file.close ()
`` `

4. ** Tạo danh sách **

Bạn có thể tạo một danh sách trong Python với mã sau:

`` `
mylist = ["a", "b", "c"]]
`` `

Bạn có thể truy cập các yếu tố của một danh sách bằng chỉ mục của họ.Phần tử thứ nhất có chỉ số 0, phần tử thứ hai có chỉ số là 1, v.v.Mã sau in phần tử đầu tiên của danh sách `mylist`:

`` `
in (Mylist [0])
`` `

5. ** Vòng lặp qua danh sách **

Bạn có thể lặp qua một danh sách trong Python với mã sau:

`` `
Đối với mục trong Mylist:
in (mục)
`` `

Mã này sẽ in từng yếu tố của danh sách `mylist` vào bảng điều khiển.

6. ** Tạo chức năng **

Bạn có thể tạo một chức năng trong Python với mã sau:

`` `
def myfunction (a, b):
trả lại a + b
`` `

Bạn có thể gọi một hàm bằng tên của nó và truyền trong các đối số.Mã sau gọi hàm `myfunction ()` và in kết quả vào bảng điều khiển:

`` `
In (MyFunction (1, 2))
`` `

7. ** Sử dụng mô -đun **

Bạn có thể sử dụng một mô -đun trong Python bằng cách nhập nó vào chương trình của bạn.Mã sau nhập mô -đun `math`:

`` `
nhập khẩu toán học
`` `

Sau đó, bạn có thể sử dụng các chức năng từ mô -đun `math` trong chương trình của bạn.Mã sau sử dụng hàm `math.sqrt ()` để tính toán căn bậc hai của 4:

`` `
in (math.sqrt (4))
`` `

### hashtags

* #Python
* #Mã hóa
* #Programming
* #Tutorial
* #learnpython
=======================================
#Python #Coding #Programming #Tutorial #learnpython ### 7 Python Code Examples for Everyday Use

Python is a powerful and versatile programming language that can be used for a wide variety of tasks. Whether you're a beginner or a seasoned pro, these seven Python code examples will help you get started with the language and learn how to use it for everyday tasks.

1. **Printing a Hello World message**

The classic first program in any programming language is the "Hello World" program. In Python, you can print a Hello World message with the following code:

```
print("Hello World!")
```

2. **Creating a simple calculator**

You can create a simple calculator in Python with the following code:

```
def add(a, b):
return a + b

def subtract(a, b):
return a - b

def multiply(a, b):
return a * b

def divide(a, b):
return a / b

print("Enter two numbers:")
a = int(input())
b = int(input())

print("The sum of", a, "and", b, "is", add(a, b))
print("The difference of", a, "and", b, "is", subtract(a, b))
print("The product of", a, "and", b, "is", multiply(a, b))
print("The quotient of", a, "and", b, "is", divide(a, b))
```

3. **Reading and writing files**

You can read and write files in Python with the `open()` function. The following code reads the contents of a file and prints it to the console:

```
file = open("myfile.txt", "r")

contents = file.read()

print(contents)

file.close()
```

The following code writes the contents of a string to a file:

```
file = open("myfile.txt", "w")

file.write("This is my file.")

file.close()
```

4. **Creating a list**

You can create a list in Python with the following code:

```
mylist = ["a", "b", "c"]
```

You can access the elements of a list by their index. The first element has an index of 0, the second element has an index of 1, and so on. The following code prints the first element of the list `mylist`:

```
print(mylist[0])
```

5. **Looping through a list**

You can loop through a list in Python with the following code:

```
for item in mylist:
print(item)
```

This code will print each element of the list `mylist` to the console.

6. **Creating a function**

You can create a function in Python with the following code:

```
def myfunction(a, b):
return a + b
```

You can call a function by its name and passing in the arguments. The following code calls the function `myfunction()` and prints the result to the console:

```
print(myfunction(1, 2))
```

7. **Using a module**

You can use a module in Python by importing it into your program. The following code imports the `math` module:

```
import math
```

You can then use the functions from the `math` module in your program. The following code uses the `math.sqrt()` function to calculate the square root of 4:

```
print(math.sqrt(4))
```

### Hashtags

* #Python
* #Coding
* #Programming
* #Tutorial
* #learnpython
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top