7 tính năng mới được cập nhật trong Google Chrome 83 bạn cần biết

### 7 tính năng mới được cập nhật trong Google Chrome 83 bạn cần biết

Google Chrome liên tục cập nhật với các tính năng mới và phiên bản mới nhất, Chrome 83, cũng không ngoại lệ.Dưới đây là bảy trong số các tính năng mới đáng chú ý nhất mà bạn nên biết:

1. ** Nhóm tab **

Các nhóm tab là một cách mới để sắp xếp các tab của bạn trong Chrome.Bạn có thể tạo một nhóm tab cho bất cứ điều gì bạn muốn, chẳng hạn như công việc, trường học hoặc các dự án cá nhân.Để tạo một nhóm tab, chỉ cần kéo và thả các tab vào nhau.Bạn cũng có thể đổi tên các nhóm tab và thay đổi màu sắc của chúng.

2. ** Chế độ hình ảnh trong ảnh **

Chế độ hình ảnh trong ảnh là một cách mới để xem video trong Chrome.Khi bạn đang xem video trên trang web, bạn có thể nhấp vào nút "Hình ảnh trong ảnh" để giảm thiểu video vào một cửa sổ nhỏ mà bạn có thể di chuyển xung quanh màn hình.Điều này là hoàn hảo để xem video trong khi bạn đang làm việc hoặc duyệt web.

3. ** Duyệt an toàn nâng cao **

Tính năng duyệt an toàn của Chrome đã được tăng cường trong Chrome 83 để bảo vệ bạn khỏi các mối đe dọa thậm chí nhiều hơn.Chrome bây giờ sẽ cảnh báo bạn nếu bạn sắp truy cập một trang web bị gắn cờ là độc hại và nó cũng sẽ ngăn bạn tải xuống các tệp nguy hiểm.

4. ** Hiệu suất được cải thiện **

Chrome 83 nhanh hơn bao giờ hết.Google đã thực hiện một số cải tiến cho hiệu suất của trình duyệt, bao gồm giảm lượng bộ nhớ mà nó sử dụng và làm cho nó phản ứng nhanh hơn.

5. ** Biểu tượng mới **

Chrome đã cập nhật các biểu tượng của mình cho một số trang web, bao gồm Google Drive, Gmail và YouTube.Các biểu tượng mới hiện đại hơn và dễ dàng hơn để xác định.

### 5 hashtag ở dạng#

* #Googlechrom
* #Chrome83
* #các tính năng mới
* #Tabgroups
* #hình ảnh-in-picturemode
=======================================
### 7 New Features Updated in Google Chrome 83 You Need to Know

Google Chrome is constantly updating with new features, and the latest version, Chrome 83, is no exception. Here are seven of the most notable new features that you should know about:

1. **Tab Groups**

Tab Groups are a new way to organize your tabs in Chrome. You can create a tab group for anything you want, such as work, school, or personal projects. To create a tab group, simply drag and drop tabs onto each other. You can also rename tab groups and change their colors.

2. **Picture-in-Picture Mode**

Picture-in-Picture Mode is a new way to watch videos in Chrome. When you're watching a video on a website, you can click the "Picture-in-Picture" button to minimize the video into a small window that you can move around the screen. This is perfect for watching videos while you're working or browsing the web.

3. **Enhanced Safe Browsing**

Chrome's Safe Browsing feature has been enhanced in Chrome 83 to protect you from even more threats. Chrome will now warn you if you're about to visit a website that's been flagged as malicious, and it will also block you from downloading dangerous files.

4. **Improved Performance**

Chrome 83 is faster than ever before. Google has made a number of improvements to the browser's performance, including reducing the amount of memory it uses and making it more responsive.

5. **New Icons**

Chrome has updated its icons for a number of websites, including Google Drive, Gmail, and YouTube. The new icons are more modern and easier to identify.

### 5 Hashtags in the form of #

* #GoogleChrome
* #Chrome83
* #NewFeatures
* #Tabgroups
* #Picture-in-PictureMode
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock