72 in java

vosihoang

New member
### java 72 trong java

** Java 72 là gì? **

Java 72 là phiên bản mới nhất của ngôn ngữ lập trình Java, được phát hành vào tháng 9 năm 2022. Nó bao gồm một số tính năng và cải tiến mới, bao gồm:

*** Một người thu gom rác mới: ** Trình thu gom rác G1 là một trình thu thập rác mới, hiệu quả hơn, có thể cải thiện hiệu suất trên các ứng dụng lớn.
*** Một ứng dụng khách HTTP mới: ** Máy khách HTTP là máy khách HTTP mới, hiệu suất hơn, có thể cải thiện hiệu suất trên các ứng dụng web.
*** API ngày và giờ mới: ** API ngày và giờ là API mới cung cấp một cách hiện đại và hiệu quả hơn để làm việc với ngày và giờ.
*** API khối văn bản mới: ** API khối văn bản là API mới giúp làm việc dễ dàng hơn với các chuỗi đa dòng.
*** Một số cải tiến khác: ** Java 72 cũng bao gồm một số cải tiến khác, chẳng hạn như hỗ trợ cho các tính năng JDK mới, hiệu suất được cải thiện và sửa lỗi.

** Cách sử dụng Java 72? **

Để sử dụng Java 72, bạn cần tải xuống phiên bản mới nhất của JDK từ trang web của Oracle.Khi bạn đã cài đặt JDK, bạn có thể bắt đầu sử dụng Java 72 bằng cách tạo một dự án mới và viết mã của bạn.

** Tôi có thể tìm hiểu thêm về Java 72 ở đâu? **

Có một số tài nguyên có sẵn để tìm hiểu thêm về Java 72. Bạn có thể tìm thấy các hướng dẫn, tài liệu và các tài nguyên khác trên trang web của Oracle.Bạn cũng có thể tìm thấy sách, bài báo và các khóa học trực tuyến trên Java 72.

** Hashtags: **

* #Java
* #Java72
* #Javadevelopment
* #JavapRogramming
* #JavanewFeatures

### Người giới thiệu

* [Ghi chú phát hành Java 72] (https://www.oracle.com/java/technology/javase/72-relnotes.html)
* [Tài liệu Java 72] (https://docs.oracle.com/javase/72/)
* [Java 72 Hướng dẫn] (https://docs.oracle.com/javase/tutorial/)
=======================================
### Java 72 in Java

**What is Java 72?**

Java 72 is the latest version of the Java programming language, released in September 2022. It includes a number of new features and improvements, including:

* **A new garbage collector:** The G1 garbage collector is a new, more efficient garbage collector that can improve performance on large applications.
* **A new HTTP client:** The HTTP client is a new, more performant HTTP client that can improve performance on web applications.
* **A new date and time API:** The date and time API is a new API that provides a more modern and efficient way to work with dates and times.
* **A new text block API:** The text block API is a new API that makes it easier to work with multiline strings.
* **A number of other improvements:** Java 72 also includes a number of other improvements, such as support for new JDK features, improved performance, and bug fixes.

**How to use Java 72?**

To use Java 72, you need to download the latest version of the JDK from the Oracle website. Once you have installed the JDK, you can start using Java 72 by creating a new project and writing your code.

**Where can I learn more about Java 72?**

There are a number of resources available to learn more about Java 72. You can find tutorials, documentation, and other resources on the Oracle website. You can also find books, articles, and online courses on Java 72.

**Hashtags:**

* #Java
* #Java72
* #Javadevelopment
* #JavapRogramming
* #JavanewFeatures

### References

* [Java 72 Release Notes](https://www.oracle.com/java/technologies/javase/72-relnotes.html)
* [Java 72 Documentation](https://docs.oracle.com/javase/72/)
* [Java 72 Tutorials](https://docs.oracle.com/javase/tutorial/)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top