737 MAX của Air Canada gặp sự cố động cơ phải quay đầu

truongkhac.cong

New member
## 737 Max, Air Canada, vấn đề động lực

** 737 Max of Air Canada gặp phải một vấn đề động lực **

737 Max là một gia đình của các máy bay hai động cơ đôi, cơ thể hẹp được sản xuất bởi Boeing Commercial Airplanes.737 MAX được phát triển như là sự kế thừa của Boeing 737 thế hệ tiếp theo và nó có động cơ mới và khung máy bay được thiết kế lại.737 Max đã tham gia dịch vụ vào năm 2017, nhưng nó đã sớm có mặt trên toàn thế giới sau hai vụ tai nạn chết người.Cơ sở đã được dỡ bỏ vào năm 2020, nhưng 737 Max vẫn chưa lấy lại được sự nổi tiếng.

Air Canada là một trong những hãng hàng không đầu tiên đặt hàng Max 737.Hãng hàng không có 34 máy bay tối đa 737 theo đơn đặt hàng tại thời điểm tiếp đất.Air Canada đã nhận được 737 Max đầu tiên vào năm 2018, nhưng nó đã được căn cứ ngay sau đó.Air Canada đã buộc phải hủy các chuyến bay và định tuyến lại hành khách do kết quả của nền tảng.

Căn cứ của 737 Max có tác động đáng kể đến các hoạt động của Air Canada.Hãng hàng không mất doanh thu và khách hàng, và nhân viên của họ đã bị mất tinh thần.Các phi công của Air Canada đặc biệt bị ảnh hưởng bởi căn cứ, vì họ không thể lái máy bay mới của họ.

Air Canada đã thực hiện một số bước để giải quyết vấn đề động lực gây ra bởi nền tảng của 737 Max.Hãng hàng không đã cung cấp cho các phi công của mình đào tạo và hỗ trợ, và nó cung cấp cho họ các ưu đãi tài chính để ở lại với công ty.Air Canada cũng đã làm việc để khôi phục niềm tin của khách hàng trong 737 Max.

Nền tảng của 737 Max là một thời điểm khó khăn đối với Air Canada.Hãng hàng không bị mất tiền, khách hàng của họ đã bất tiện và nhân viên của nó bị mất tinh thần.Tuy nhiên, Air Canada đã có thể vượt qua cơn bão và nổi lên từ căn cứ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

** Hashtags: **

* #737max
* #Aircanada
* #MotivationalProblem
* #aviation
* #Airline
=======================================
## 737 MAX, Air Canada, Motivational Problem

**737 MAX of Air Canada Encountered a Motivational Problem**

The 737 MAX is a family of twin-engine, narrow-body airliners manufactured by Boeing Commercial Airplanes. The 737 MAX was developed as a successor to the Boeing 737 Next Generation, and it features new engines and a redesigned airframe. The 737 MAX entered service in 2017, but it was soon grounded worldwide after two fatal crashes. The grounding was lifted in 2020, but the 737 MAX has yet to regain its popularity.

Air Canada was one of the first airlines to order the 737 MAX. The airline had 34 737 MAX aircraft on order at the time of the grounding. Air Canada took delivery of its first 737 MAX in 2018, but it was grounded shortly thereafter. Air Canada was forced to cancel flights and reroute passengers as a result of the grounding.

The grounding of the 737 MAX had a significant impact on Air Canada's operations. The airline lost revenue and customers, and its employees were demoralized. Air Canada's pilots were particularly affected by the grounding, as they were unable to fly their new aircraft.

Air Canada took a number of steps to address the motivational problem caused by the grounding of the 737 MAX. The airline provided its pilots with training and support, and it offered them financial incentives to stay with the company. Air Canada also worked to restore its customers' confidence in the 737 MAX.

The grounding of the 737 MAX was a difficult time for Air Canada. The airline lost money, its customers were inconvenienced, and its employees were demoralized. However, Air Canada was able to weather the storm and emerge from the grounding stronger than ever.

**Hashtags:**

* #737max
* #Aircanada
* #MotivationalProblem
* #aviation
* #Airline
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top