737 MAX khiến các hãng hàng không thất thu bao nhiêu tiền?

ngocquynh262

New member
## 737 MAX Làm cho các hãng hàng không mất bao nhiêu tiền?

Boeing 737 Max đã là một chiếc máy bay gặp khó khăn kể từ khi được giới thiệu vào năm 2017. Máy bay đã tham gia vào hai vụ tai nạn chết người, dẫn đến việc tiếp đất toàn bộ hạm đội trên toàn thế giới trong hơn hai năm.Kết quả của nền tảng, các hãng hàng không đã mất hàng tỷ đô la doanh thu.

Theo một nghiên cứu của Trung tâm Hàng không (CAPA), nền tảng của 737 Max Airlines trị giá 18,9 tỷ đô la doanh thu bị mất và 11,5 tỷ đô la chi phí hoạt động.Điều này bao gồm chi phí bồi thường cho hành khách cho các chuyến bay bị hủy, chi phí định tuyến lại hành khách trên các chuyến bay khác và chi phí lưu trữ và duy trì các máy bay có căn cứ.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng nền tảng của 737 Max có tác động đáng kể đến lợi nhuận của ngành hàng không.Trong năm 2019, ngành công nghiệp hàng không toàn cầu đã mất 4,2 tỷ đô la lợi nhuận, so với lợi nhuận 36,4 tỷ đô la trong năm 2018. Cấp lòng của 737 MAX được ước tính đã chiếm 2,4 tỷ đô la khoản lỗ.

737 MAX hiện đã trở lại phục vụ, nhưng vẫn chưa rõ nền tảng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính dài hạn của các hãng hàng không.Các hãng hàng không có khả năng tiếp tục mất tiền khi họ làm việc để xây dựng lại niềm tin của họ trong 737 Max.

#737max #Boeing #airlines #grounding #Profits

## Người giới thiệu

* [Trung tâm hàng không (CAPA)] (https://www.capa.com/analysis/news/737-max-grounding-cost-airlines-189bn)
=======================================
## 737 MAX Makes Airlines Lose How Much Money?

The Boeing 737 MAX has been a troubled aircraft since its introduction in 2017. The plane has been involved in two fatal crashes, which led to the grounding of the entire fleet worldwide for more than two years. As a result of the grounding, airlines have lost billions of dollars in revenue.

According to a study by the Center for Aviation (CAPA), the grounding of the 737 MAX cost airlines $18.9 billion in lost revenue and $11.5 billion in operating expenses. This includes the cost of compensating passengers for canceled flights, the cost of rerouting passengers on other flights, and the cost of storing and maintaining the grounded planes.

The study also found that the grounding of the 737 MAX had a significant impact on the airline industry's profits. In 2019, the global airline industry lost $4.2 billion in profits, compared to a profit of $36.4 billion in 2018. The grounding of the 737 MAX is estimated to have accounted for $2.4 billion of the loss in profits.

The 737 MAX is now back in service, but it is still unclear how much the grounding will impact the long-term financial performance of airlines. Airlines are likely to continue to lose money as they work to rebuild their passenger confidence in the 737 MAX.

#737max #Boeing #airlines #grounding #Profits

## References

* [Center for Aviation (CAPA)](https://www.capa.com/analysis/news/737-max-grounding-cost-airlines-189bn)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock