8 bí kíp bỏ túi khi đi mua xe hơi, bạn nên biết

## 8 mẹo bỏ túi khi mua xe, bạn nên biết

### 1. Thực hiện nghiên cứu của bạn

Trước khi bạn bắt đầu nhìn vào xe hơi, điều quan trọng là phải thực hiện nghiên cứu của bạn và tìm ra những gì bạn đang tìm kiếm.Ngân sách của bạn là bao nhiêu?Những loại tính năng quan trọng đối với bạn?Bạn cần loại xe nào?Một khi bạn có một ý tưởng tốt về những gì bạn đang tìm kiếm, bạn có thể bắt đầu thu hẹp lựa chọn của mình.

### 2. Được chấp thuận trước cho khoản vay

Được phê duyệt trước cho một khoản vay trước khi bạn bắt đầu mua sắm sẽ giúp bạn ở trên ngân sách và làm cho quá trình này suôn sẻ hơn.Nó cũng sẽ cung cấp cho bạn một ý tưởng tốt hơn về những gì bạn có thể đủ khả năng.

### 3. Lái xe nhiều xe

Khi bạn đã tìm thấy một vài chiếc xe mà bạn quan tâm, điều quan trọng là phải lái thử chúng.Đây là cách tốt nhất để cảm nhận về cách xe lái và xem nếu nó đáp ứng nhu cầu của bạn.

### 4. Đàm phán giá

Giá nhãn dán chỉ là một điểm khởi đầu.Đừng ngại đàm phán với các đại lý để có được giá tốt hơn.Hãy chuẩn bị để bỏ đi nếu bạn không nhận được giá bạn muốn.

### 5. Đọc bản in đẹp

Trước khi bạn ký vào dòng chấm chấm, hãy chắc chắn đọc bản in đẹp của hợp đồng bán hàng.Đây là nơi bạn sẽ tìm thấy thông tin về các điều khoản của khoản vay, bảo hành và bất kỳ chi tiết quan trọng nào khác.

### Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng cho bài viết này:

* #CarBuyStips
* #NewCartips
* #UsedCartips
* #carshoppingtips
* #Automotivetips
=======================================
## 8 Pocket Tips When Buying a Car, You Should Know

### 1. Do your research

Before you even start looking at cars, it's important to do your research and figure out what you're looking for. What's your budget? What kind of features are important to you? What kind of car do you need? Once you have a good idea of what you're looking for, you can start narrowing down your choices.

### 2. Get pre-approved for a loan

Getting pre-approved for a loan before you start shopping will help you stay on budget and make the process smoother. It will also give you a better idea of what you can afford.

### 3. Test drive multiple cars

Once you've found a few cars that you're interested in, it's important to test drive them. This is the best way to get a feel for how the car drives and see if it meets your needs.

### 4. Negotiate the price

The sticker price is just a starting point. Don't be afraid to negotiate with the dealer to get a better price. Be prepared to walk away if you don't get the price you want.

### 5. Read the fine print

Before you sign on the dotted line, be sure to read the fine print of the sales contract. This is where you'll find information about the terms of the loan, the warranty, and any other important details.

### Here are 5 hashtags that you can use for this article:

* #carbuyingtips
* #NewCartips
* #UsedCartips
* #carshoppingtips
* #Automotivetips
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock