8 bit nft creator

lykhanhuhao

New member
### 8-bit NFT Creator: Hướng dẫn của người mới bắt đầu

## NFT 8 bit là gì?

NFT 8 bit là một mã thông báo không thể bỏ qua (NFT) được tạo bằng đồ họa 8 bit.Đồ họa 8 bit là một loại nghệ thuật kỹ thuật số được đặc trưng bởi sự xuất hiện đơn giản, pixel của nó.Các NFT 8 bit thường được tạo bằng phần mềm như Adobe Photoshop hoặc GIMP.

## Tại sao NFT 8 bit phổ biến?

Có một số lý do tại sao NFT 8 bit là phổ biến.Đầu tiên, đồ họa 8 bit là hoài cổ cho nhiều người.Họ nhắc nhở mọi người về những ngày đầu của trò chơi video, khi đồ họa 8 bit là tiên tiến của công nghệ.Thứ hai, NFT 8 bit thường rất phải chăng.Điều này làm cho họ trở thành một lựa chọn tốt cho những người mới đến không gian NFT hoặc những người đang tìm kiếm một cách giá cả phải chăng hơn để đầu tư vào NFT.Thứ ba, NFT 8 bit thường rất sáng tạo và độc đáo.Điều này làm cho họ một cách tốt để nổi bật giữa đám đông và tạo ra một cái gì đó thực sự đặc biệt.

## Cách tạo NFT 8 bit

Nếu bạn quan tâm đến việc tạo NFT 8 bit của riêng bạn, có một vài điều bạn sẽ cần làm.Đầu tiên, bạn sẽ cần tạo tác phẩm nghệ thuật 8 bit của mình.Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng bất kỳ phần mềm nào cho phép bạn tạo ra nghệ thuật kỹ thuật số.Khi bạn đã tạo tác phẩm nghệ thuật của mình, bạn sẽ cần chuyển đổi nó thành tệp .png.

Tiếp theo, bạn sẽ cần tạo một ví kỹ thuật số.Ví kỹ thuật số là một chương trình phần mềm cho phép bạn lưu trữ và quản lý NFT.Có một số ví kỹ thuật số khác nhau có sẵn, chẳng hạn như ví Metamask và Coinbase.

Khi bạn đã tạo một ví kỹ thuật số, bạn sẽ cần kết nối nó với một thị trường NFT.Một thị trường NFT là một nền tảng nơi bạn có thể mua, bán và giao dịch NFT.Có một số thị trường NFT khác nhau có sẵn, chẳng hạn như OpenSea và Rarible.

Khi bạn đã kết nối ví kỹ thuật số của mình với một thị trường NFT, bạn có thể đúc NFT của mình.Chim nhanh NFT có nghĩa là tạo ra một mã thông báo duy nhất đại diện cho tác phẩm nghệ thuật của bạn.Khi bạn đúc một NFT, bạn sẽ cần phải trả một khoản phí gas.Phí gas là một khoản phí được tính bởi Blockchain Ethereum để xử lý giao dịch.

Khi bạn đã đúc được NFT của mình, bạn có thể liệt kê nó để bán trên một thị trường NFT.Khi bạn liệt kê NFT để bán, bạn sẽ cần đặt giá.Bạn cũng có thể đặt một tỷ lệ phần trăm tiền bản quyền.Tỷ lệ phần trăm tiền bản quyền là một tỷ lệ phần trăm của giá bán mà bạn sẽ nhận được mỗi khi NFT của bạn được bán.

## Phần kết luận

NFT 8 bit là một cách tuyệt vời để tạo và bán nghệ thuật kỹ thuật số.Họ giá cả phải chăng, sáng tạo và hoài cổ.Nếu bạn quan tâm đến việc tạo NFT 8 bit của riêng bạn, hãy chắc chắn làm theo các bước trong hướng dẫn này.

### hashtags

* #8bitnft
* #Nft
* #Nghệ thuật số
* #cryptoart
* #BlockChain
=======================================
### 8-bit NFT Creator: A Beginner's Guide

## What is an 8-bit NFT?

An 8-bit NFT is a non-fungible token (NFT) that is created using 8-bit graphics. 8-bit graphics are a type of digital art that is characterized by its simple, pixelated appearance. 8-bit NFTs are often created using software such as Adobe Photoshop or GIMP.

## Why are 8-bit NFTs popular?

There are a number of reasons why 8-bit NFTs are popular. First, 8-bit graphics are nostalgic for many people. They remind people of the early days of video games, when 8-bit graphics were the cutting edge of technology. Second, 8-bit NFTs are often very affordable. This makes them a good option for people who are new to the NFT space or who are looking for a more affordable way to invest in NFTs. Third, 8-bit NFTs are often very creative and unique. This makes them a good way to stand out from the crowd and to create something truly special.

## How to create an 8-bit NFT

If you're interested in creating your own 8-bit NFT, there are a few things you'll need to do. First, you'll need to create your 8-bit artwork. You can do this using any software that allows you to create digital art. Once you've created your artwork, you'll need to convert it into a .png file.

Next, you'll need to create a digital wallet. A digital wallet is a software program that allows you to store and manage NFTs. There are a number of different digital wallets available, such as MetaMask and Coinbase Wallet.

Once you've created a digital wallet, you'll need to connect it to a NFT marketplace. A NFT marketplace is a platform where you can buy, sell, and trade NFTs. There are a number of different NFT marketplaces available, such as OpenSea and Rarible.

Once you've connected your digital wallet to a NFT marketplace, you can mint your NFT. Minting an NFT means creating a unique token that represents your artwork. When you mint an NFT, you'll need to pay a gas fee. The gas fee is a fee that is charged by the Ethereum blockchain to process the transaction.

Once you've minted your NFT, you can list it for sale on a NFT marketplace. When you list your NFT for sale, you'll need to set a price. You can also set a royalty percentage. A royalty percentage is a percentage of the sale price that you will receive every time your NFT is sold.

## Conclusion

8-bit NFTs are a great way to create and sell digital art. They're affordable, creative, and nostalgic. If you're interested in creating your own 8-bit NFT, be sure to follow the steps in this guide.

### Hashtags

* #8bitnft
* #Nft
* #DigitalArt
* #cryptoart
* #BlockChain
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock