8 java primitive data types

## 8 Kiểu dữ liệu nguyên thủy Java

** Kiểu dữ liệu nguyên thủy Java ** là các loại dữ liệu cơ bản được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trong Java.Chúng được xác định trước bởi ngôn ngữ lập trình Java và không thể thay đổi.Tám loại dữ liệu nguyên thủy là ** boolean **, ** char **, ** byte **, ** ngắn **, ** int **, ** dài **, ** float **, và**gấp đôi**.

** Boolean ** Kiểu dữ liệu lưu trữ một giá trị của ** true ** hoặc ** false **.

** Char ** Kiểu dữ liệu lưu trữ một ký tự duy nhất.

** BYTE ** Kiểu dữ liệu lưu trữ toàn bộ số từ -128 đến 127.

** Ngắn ** Kiểu dữ liệu lưu trữ toàn bộ số từ -32768 đến 32767.

** Int ** Kiểu dữ liệu lưu trữ một số toàn bộ từ -2147483648 đến 2147483647.

** Long ** Kiểu dữ liệu lưu trữ toàn bộ số từ -9223372036854775808 đến 9223372036854775807.

** Float ** Kiểu dữ liệu lưu trữ một số điểm nổi với độ chính xác là 7 chữ số thập phân.

** Double ** Kiểu dữ liệu lưu trữ một số điểm nổi với độ chính xác là 16 chữ số thập phân.

###### Dưới đây là một số ví dụ về việc sử dụng các loại dữ liệu nguyên thủy trong Java:

`` `java
boolean istrue = true;
Char Letter = 'A';
Giá trị byte = 127;
Smallnumber ngắn = 32767;
int Bignumber = 2147483647;
dài rất dài = 9223372036854775807L;
Float decimalnumber = 1.234567F;
Double LargedCimalNumber = 1.2345678901234567D;
`` `

###### Để biết thêm thông tin về các loại dữ liệu nguyên thủy Java, vui lòng tham khảo các tài nguyên sau:

* [Hướng dẫn Java: Kiểu dữ liệu nguyên thủy] (https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandandbolts/datatypes.html)
* [Thông số kỹ thuật ngôn ngữ Java: Các loại nguyên thủy] (https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se11/html/jls-4.html#jls-4.2)
* [Stack Overflow: Kiểu dữ liệu nguyên thủy Java] (https://stackoverflow.com/questions/265087/java-primitive-data-ypes)

###### hashtags:

* #Java
* #Programming
* #Loại dữ liệu
* #Loại dữ liệu nguyên thủy
* #Java-Tutorial
=======================================
##8 Java Primitive Data Types

**Java primitive data types** are the basic data types that are used to store data in Java. They are predefined by the Java programming language and cannot be changed. The eight primitive data types are **boolean**, **char**, **byte**, **short**, **int**, **long**, **float**, and **double**.

**Boolean** data type stores a value of either **true** or **false**.

**Char** data type stores a single character.

**Byte** data type stores a whole number from -128 to 127.

**Short** data type stores a whole number from -32768 to 32767.

**Int** data type stores a whole number from -2147483648 to 2147483647.

**Long** data type stores a whole number from -9223372036854775808 to 9223372036854775807.

**Float** data type stores a floating-point number with a precision of 7 decimal digits.

**Double** data type stores a floating-point number with a precision of 16 decimal digits.

###### Here are some examples of using primitive data types in Java:

```java
boolean isTrue = true;
char letter = 'A';
byte value = 127;
short smallNumber = 32767;
int bigNumber = 2147483647;
long veryBigNumber = 9223372036854775807L;
float decimalNumber = 1.234567f;
double largeDecimalNumber = 1.2345678901234567d;
```

###### For more information on Java primitive data types, please refer to the following resources:

* [Java Tutorials: Primitive Data Types](https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/datatypes.html)
* [Java Language Specification: Primitive Types](https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se11/html/jls-4.html#jls-4.2)
* [Stack Overflow: Java Primitive Data Types](https://stackoverflow.com/questions/265087/java-primitive-data-types)

###### Hashtags:

* #Java
* #Programming
* #data-types
* #primitive-data-types
* #Java-tutorial
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top