8 Mẹo sử dụng Trợ Lý Ảo Google Assistant có thể bạn chưa biết

danthanhmanman

New member
## 8 mẹo để sử dụng Google Assistant mà bạn có thể không biết

Google Assistant là một trợ lý ảo mạnh mẽ có thể giúp bạn với nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ đặt báo thức đến nhận chỉ đường.Nhưng có nhiều tính năng ẩn mà bạn có thể không biết.Dưới đây là tám mẹo để giúp bạn tận dụng tối đa Google Assistant:

1. ** Sử dụng các lệnh thoại. ** Cách cơ bản nhất để sử dụng Google Assistant là nói chuyện với nó.Chỉ cần nói "hey google" để đánh thức nó, và sau đó hỏi nó những gì bạn cần.Bạn có thể yêu cầu Google Assistant làm những việc như đặt báo thức, phát nhạc, nhận chỉ đường và tìm kiếm trên web.
2. ** Sử dụng ứng dụng Google Assistant. ** Ứng dụng Google Assistant là một cách tuyệt vời để kiểm soát Google Assistant trên điện thoại của bạn.Bạn có thể sử dụng ứng dụng để thiết lập tùy chọn của mình, xem các tương tác gần đây của bạn với Google Assistant và nhận trợ giúp với việc sử dụng Trợ lý.
3. ** Kích hoạt cài đặt "Kết quả cá nhân". ** Cài đặt "Kết quả cá nhân" cho phép Google Assistant cung cấp cho bạn kết quả được cá nhân hóa hơn, chẳng hạn như hiển thị cho bạn thời tiết ở vị trí hiện tại hoặc các sự kiện lịch sắp tới của bạn.Để bật cài đặt này, hãy mở ứng dụng Google Assistant và truy cập ** Cài đặt> Kết quả cá nhân **.
4. ** Sử dụng từ hotword "hey google" trên các thiết bị khác. ** Ngoài điện thoại của bạn, bạn cũng có thể sử dụng từ hotword "hey google" để kích hoạt Google Assistant trên các thiết bị khác, chẳng hạn như loa Google Home hoặc Android của bạnTRUYỀN HÌNH.Để bật cài đặt này, hãy mở ứng dụng Google Assistant và truy cập ** Cài đặt> Voice & Audio **.
5. ** Sử dụng tính năng "Giữ cho tôi". ** Tính năng "giữ cho tôi" cho phép bạn ở lại điện thoại với đại diện dịch vụ khách hàng trong khi Google Assistant tìm kiếm thông tin hoặc hoàn thành các tác vụ.Để sử dụng tính năng này, chỉ cần nói "Giữ cho tôi" cho Google Assistant.
6. ** Sử dụng tính năng "Gửi tin nhắn". ** Tính năng "Gửi tin nhắn" cho phép bạn gửi tin nhắn văn bản, email hoặc tin nhắn WhatsApp bằng giọng nói của bạn.Để sử dụng tính năng này, chỉ cần nói "Gửi tin nhắn đến [Tên liên hệ]" và sau đó chỉ ra tin nhắn của bạn.
7. ** Sử dụng tính năng "Đặt bộ hẹn giờ". ** Tính năng "Đặt bộ hẹn giờ" cho phép bạn đặt bộ hẹn giờ bằng giọng nói của bạn.Để sử dụng tính năng này, chỉ cần nói "Đặt bộ đếm thời gian cho [số phút]".
8. ** Sử dụng tính năng "Play Music". ** Tính năng "Play Music" cho phép bạn phát nhạc từ các dịch vụ phát trực tuyến yêu thích của bạn bằng giọng nói của bạn.Để sử dụng tính năng này, chỉ cần nói "Play Music by [Tên nghệ sĩ]" hoặc "Chơi [Tên bài hát]".

Đây chỉ là một vài trong số nhiều điều bạn có thể làm với Google Assistant.Bằng cách tận dụng các mẹo này, bạn có thể biến Google Assistant trở thành một công cụ thậm chí còn hữu ích hơn trong cuộc sống hàng ngày của bạn.

## hashtags

* #Googleassistant
* #Trợ lý ảo
* #Googletips
* #năng suất
* #Mẹo vặt
=======================================
## 8 Tips to Use Google Assistant You May Not Know

Google Assistant is a powerful virtual assistant that can help you with a variety of tasks, from setting alarms to getting directions. But there are many hidden features that you may not know about. Here are eight tips to help you get the most out of Google Assistant:

1. **Use voice commands.** The most basic way to use Google Assistant is to speak to it. Just say "Hey Google" to wake it up, and then ask it what you need. You can ask Google Assistant to do things like set alarms, play music, get directions, and search the web.
2. **Use the Google Assistant app.** The Google Assistant app is a great way to control Google Assistant on your phone. You can use the app to set up your preferences, see your recent interactions with Google Assistant, and get help with using the assistant.
3. **Enable the "Personal results" setting.** The "Personal results" setting allows Google Assistant to give you more personalized results, such as showing you the weather in your current location or your upcoming calendar events. To enable this setting, open the Google Assistant app and go to **Settings > Personal results**.
4. **Use the "Hey Google" hotword on other devices.** In addition to your phone, you can also use the "Hey Google" hotword to activate Google Assistant on other devices, such as your Google Home speaker or your Android TV. To enable this setting, open the Google Assistant app and go to **Settings > Voice & audio**.
5. **Use the "Hold for me" feature.** The "Hold for me" feature allows you to stay on the phone with a customer service representative while Google Assistant searches for information or completes tasks. To use this feature, simply say "Hold for me" to Google Assistant.
6. **Use the "Send a message" feature.** The "Send a message" feature allows you to send a text message, email, or WhatsApp message using your voice. To use this feature, simply say "Send a message to [contact name]" and then dictate your message.
7. **Use the "Set a timer" feature.** The "Set a timer" feature allows you to set a timer using your voice. To use this feature, simply say "Set a timer for [number of minutes]".
8. **Use the "Play music" feature.** The "Play music" feature allows you to play music from your favorite streaming services using your voice. To use this feature, simply say "Play music by [artist name]" or "Play [song name]".

These are just a few of the many things you can do with Google Assistant. By taking advantage of these tips, you can make Google Assistant an even more useful tool in your everyday life.

## Hashtags

* #Googleassistant
* #VirtualAssistant
* #Googletips
* #productivity
* #LifeHacks
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock