8 new features of java

leaihien.nuong

New member
8 #Java #java8 #NewFeatures #Programming #Software

## 8 Tính năng mới của Java 8

Java 8 là một bản phát hành chính của ngôn ngữ lập trình Java, với nhiều tính năng và cải tiến mới.Dưới đây là 8 trong số các tính năng mới quan trọng nhất của Java 8:

1. ** Biểu thức Lambda **.Biểu thức Lambda là một cách mới để viết các chức năng ẩn danh trong Java.Chúng ngắn hơn và súc tích hơn nhiều so với các lớp ẩn danh truyền thống và chúng giúp việc viết lập trình chức năng dễ dàng hơn trong Java.
2. ** luồng **.Các luồng là một cách mới để xử lý dữ liệu trong Java.Chúng được thiết kế để giúp thực hiện các hoạt động trên các bộ sưu tập dữ liệu hơn, chẳng hạn như lọc, ánh xạ và giảm.
3. ** Phương thức mặc định **.Các phương thức mặc định là một cách mới để thêm chức năng mới vào các giao diện mà không phá vỡ mã hiện có.Chúng cho phép bạn thêm các phương thức mới vào giao diện mà không yêu cầu tất cả các triển khai giao diện thực hiện các phương thức đó.
4. ** Tùy chọn **.Tùy chọn là một loại mới đại diện cho sự vắng mặt của một giá trị.Chúng được sử dụng để ngăn chặn NullPulumExceptions và chúng giúp việc ghi mã xử lý các giá trị bị thiếu một cách duyên dáng hơn.
5. ** Động cơ JavaScript Nashorn **.Nashorn là một công cụ JavaScript mới được bao gồm với Java 8. Nó cho phép bạn chạy mã JavaScript trực tiếp từ trong các ứng dụng Java của bạn.
6. ** JShell **.JSHELL là một vỏ tương tác mới cho phép bạn khám phá ngôn ngữ Java và các thư viện của nó.Đó là một cách tuyệt vời để học Java hoặc nhanh chóng thử nghiệm mã mới.
7. ** Java mô -đun **.Java mô -đun là một cách mới để đóng gói và triển khai các ứng dụng Java.Nó cho phép bạn tạo các ứng dụng chỉ phụ thuộc vào các mô -đun mà chúng cần, có thể làm giảm kích thước và độ phức tạp của các ứng dụng của bạn.
8. ** Jigsaw dự án **.Project Jigsaw là một dự án chính để tìm hiểu môi trường thời gian chạy Java.Nó được thiết kế để làm cho Java trở nên mô -đun và an toàn hơn, và nó dự kiến sẽ được hoàn thành trong Java 9.

Đây chỉ là một vài trong số nhiều tính năng mới được giới thiệu trong Java 8. Các tính năng này làm cho Java trở thành một ngôn ngữ mạnh mẽ và linh hoạt hơn, và chúng chắc chắn sẽ được nhiều nhà phát triển Java sử dụng trong những năm tới.

## hashtags

* #Java
* #java8
* #các tính năng mới
* #Programming
* #Phần mềm
=======================================
8 #Java #java8 #NewFeatures #Programming #Software

## 8 New Features of Java 8

Java 8 was a major release of the Java programming language, with many new features and improvements. Here are 8 of the most significant new features of Java 8:

1. **Lambda expressions**. Lambda expressions are a new way to write anonymous functions in Java. They are much shorter and more concise than traditional anonymous classes, and they make it easier to write functional programming in Java.
2. **Streams**. Streams are a new way to process data in Java. They are designed to make it easier to perform operations on collections of data, such as filtering, mapping, and reducing.
3. **Default methods**. Default methods are a new way to add new functionality to interfaces without breaking existing code. They allow you to add new methods to an interface without requiring that all implementations of the interface implement those methods.
4. **Optionals**. Optionals are a new type that represents the absence of a value. They are used to prevent NullPointerExceptions, and they make it easier to write code that handles missing values gracefully.
5. **Nashorn JavaScript engine**. Nashorn is a new JavaScript engine that is included with Java 8. It allows you to run JavaScript code directly from within your Java applications.
6. **JShell**. JShell is a new interactive shell that allows you to explore the Java language and its libraries. It is a great way to learn Java, or to quickly experiment with new code.
7. **Modular Java**. Modular Java is a new way to package and deploy Java applications. It allows you to create applications that are only dependent on the modules that they need, which can reduce the size and complexity of your applications.
8. **Project Jigsaw**. Project Jigsaw is a major project to rearchitect the Java runtime environment. It is designed to make Java more modular and secure, and it is expected to be completed in Java 9.

These are just a few of the many new features that were introduced in Java 8. These features make Java a more powerful and versatile language, and they are sure to be used by many Java developers in the years to come.

## Hashtags

* #Java
* #java8
* #NewFeatures
* #Programming
* #Software
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top