8u121 java

silvertiger310

New member
#Java #8U121 #oracle #update #java8 ## 8U121 Cập nhật Java

Oracle đã phát hành phiên bản mới nhất của Java 8U121 vào ngày 14 tháng 3 năm 2023. Bản cập nhật này bao gồm một số bản sửa lỗi và cập nhật bảo mật.

**Sửa lỗi**

Bản cập nhật 8U121 sẽ sửa một số lỗi, bao gồm:

* Một lỗi khiến máy ảo Java (JVM) gặp sự cố khi chạy các ứng dụng nhất định.
* Một lỗi khiến trình biên dịch Java tạo mã không chính xác.
* Một lỗi khiến môi trường thời gian chạy Java (JRE) rò rỉ bộ nhớ.

** Cập nhật bảo mật **

Bản cập nhật 8U121 cũng bao gồm một số bản cập nhật bảo mật, bao gồm:

* Một bản sửa lỗi cho một lỗ hổng có thể cho phép kẻ tấn công thực thi mã tùy ý trên một hệ thống từ xa.
* Một sửa chữa cho một lỗ hổng có thể cho phép kẻ tấn công vượt qua các hạn chế bảo mật.
* Một sửa chữa cho một lỗ hổng có thể cho phép kẻ tấn công truy cập thông tin nhạy cảm.

** Cách cập nhật lên 8U121 **

Để cập nhật lên 8U121, bạn có thể sử dụng các bước sau:

1. Mở bảng điều khiển ** Java **.
2. Nhấp vào tab ** Java **.
3. Nhấp vào nút ** Cập nhật **.
4. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt bản cập nhật.

** Để biết thêm thông tin về bản cập nhật 8U121, vui lòng truy cập các tài nguyên sau: **

* [Tải xuống của Oracle Java SE] (https://www.oracle.com/java/technology/javase-downloads.html)
* [Oracle Java SE Cố vấn bảo mật] (https://www.oracle.com/java/technology/javase-security-roadmap.html)
=======================================
#Java #8U121 #oracle #update #java8 ##8U121 Java Update

Oracle released the latest version of Java 8u121 on March 14, 2023. This update includes a number of bug fixes and security updates.

**Bug Fixes**

The 8u121 update fixes a number of bugs, including:

* A bug that caused the Java Virtual Machine (JVM) to crash when running certain applications.
* A bug that caused the Java compiler to generate incorrect code.
* A bug that caused the Java Runtime Environment (JRE) to leak memory.

**Security Updates**

The 8u121 update also includes a number of security updates, including:

* A fix for a vulnerability that could allow an attacker to execute arbitrary code on a remote system.
* A fix for a vulnerability that could allow an attacker to bypass security restrictions.
* A fix for a vulnerability that could allow an attacker to access sensitive information.

**How to Update to 8u121**

To update to 8u121, you can use the following steps:

1. Open the **Java Control Panel**.
2. Click the **Java** tab.
3. Click the **Update** button.
4. Follow the instructions on the screen to install the update.

**For more information on the 8u121 update, please visit the following resources:**

* [Oracle Java SE Downloads](https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html)
* [Oracle Java SE Security Advisories](https://www.oracle.com/java/technologies/javase-security-roadmap.html)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock