9/11 nft

hobich.quyen

New member
Credits
130
S ### 9/11 NFTS: Tribute cho các nạn nhân và những người sống sót

** #9/11 #NFTS #Memorial #Tribute #art **

Vào ngày kỷ niệm 20 năm của các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9, NFT đang được sử dụng để tạo ra một cách mới để nhớ các nạn nhân và những người sống sót.

NFT, hoặc mã thông báo không bị tăng, là những tài sản kỹ thuật số là duy nhất và không thể thay thế.Chúng thường được sử dụng để đại diện cho nghệ thuật kỹ thuật số, nhưng chúng cũng có thể được sử dụng để đại diện cho các loại mặt hàng khác, chẳng hạn như âm nhạc, video và thậm chí là bất động sản.

Trong trường hợp 9/11 NFT, chúng đang được sử dụng để tạo ra một đài tưởng niệm kỹ thuật số cho các nạn nhân và những người sống sót sau các cuộc tấn công.Các NFT này có thể có nhiều hình thức, nhưng chúng thường bao gồm hình ảnh hoặc video về các cuộc tấn công, cũng như các thông điệp về sự tưởng nhớ và hỗ trợ.

Một số NFT đã được tạo ra cho Đài tưởng niệm 9/11 đang được bán, với số tiền thu được quyên góp cho các tổ chức từ thiện hỗ trợ các nạn nhân và những người sống sót.Những người khác đang được cho đi như một cách để tôn vinh ký ức của những người mất mạng.

Việc sử dụng NFTS để tạo ra một đài tưởng niệm cho 9/11 là một cách độc đáo và sáng tạo để ghi nhớ các nạn nhân và người sống sót.Những NFT này cung cấp một cách để mọi người thể hiện sự hỗ trợ của họ và giữ cho bộ nhớ của các cuộc tấn công tồn tại.

Dưới đây là một số ví dụ về 9/11 NFT đã được tạo ra:

*** "Tribute in Light" ** của Tyler Hobbs là một tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số tái tạo đài tưởng niệm "Tribute in Light" được hiển thị tại thành phố New York sau các cuộc tấn công.NFT đang được bán với giá \ 500.000 đô la, với số tiền thu được được quyên góp cho Bảo tàng & Tưởng niệm & Bảo tàng Quốc gia ngày 11 tháng 9.
*** "9/11: Đừng bao giờ quên" ** của Michael Kagan là một tập hợp các NFT theo chủ đề 9/11 bao gồm hình ảnh của các cuộc tấn công, cũng như các thông điệp về sự tưởng nhớ và hỗ trợ.Các NFT đang được tặng miễn phí cho bất cứ ai muốn họ.
*** "The Falling Man" ** của Kevin Abosch là một tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số mô tả hình ảnh mang tính biểu tượng của một người đàn ông rơi từ Trung tâm Thương mại Thế giới vào ngày 9/11.NFT đang được bán với giá \ 1 triệu đô la, với số tiền thu được quyên góp cho Đường hầm Stephen Siller cho Towers Foundation.

Đây chỉ là một vài ví dụ về nhiều NFT 9/11 đã được tạo ra.Những NFT này là một cách mạnh mẽ để ghi nhớ các nạn nhân và những người sống sót trong các cuộc tấn công, và chúng sẽ giúp giữ cho ký ức của 9/11 sống cho các thế hệ sau.

### hashtags

* #9/11
* #NFTS
* #Đài kỷ niệm
* #Cống vật
* #Nghệ thuật
=======================================
s ### 9/11 NFTs: A Tribute to the Victims and Survivors

**#9/11 #NFTS #Memorial #Tribute #art**

On the 20th anniversary of the September 11 attacks, NFTs are being used to create a new way to remember the victims and survivors.

NFTs, or non-fungible tokens, are digital assets that are unique and cannot be replaced. They are often used to represent digital art, but they can also be used to represent other types of items, such as music, videos, and even real estate.

In the case of 9/11 NFTs, they are being used to create a digital memorial to the victims and survivors of the attacks. These NFTs can take many forms, but they often include images or videos of the attacks, as well as messages of remembrance and support.

Some of the NFTs that have been created for the 9/11 memorial are being sold, with the proceeds donated to charities that support the victims and survivors. Others are being given away as a way to honor the memory of those who lost their lives.

The use of NFTs to create a memorial for 9/11 is a unique and innovative way to remember the victims and survivors. These NFTs provide a way for people to show their support and to keep the memory of the attacks alive.

Here are some examples of 9/11 NFTs that have been created:

* **"Tribute in Light"** by Tyler Hobbs is a digital artwork that recreates the "Tribute in Light" memorial that was displayed in New York City after the attacks. The NFT is being sold for \$500,000, with the proceeds donated to the National September 11 Memorial & Museum.
* **"9/11: Never Forget"** by Michael Kagan is a collection of 9/11-themed NFTs that includes images of the attacks, as well as messages of remembrance and support. The NFTs are being given away for free to anyone who wants them.
* **"The Falling Man"** by Kevin Abosch is a digital artwork that depicts the iconic image of a man falling from the World Trade Center on 9/11. The NFT is being sold for \$1 million, with the proceeds donated to the Stephen Siller Tunnel to Towers Foundation.

These are just a few examples of the many 9/11 NFTs that have been created. These NFTs are a powerful way to remember the victims and survivors of the attacks, and they will help to keep the memory of 9/11 alive for generations to come.

### Hashtags

* #9/11
* #NFTS
* #Memorial
* #Tribute
* #art
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top