9 bước hướng dẫn đổi tên cho tài khoản Paypal

phamthucthuy.ha

New member
### 9 bước để thay đổi tên trên tài khoản PayPal của bạn

1. ** Đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn. **
2. Nhấp vào tab ** Cài đặt **.
3. Nhấp vào ** Thông tin cá nhân **.
4. Trong trường ** Tên **, nhập tên mới của bạn.
5. Nhấp vào ** Lưu **.

Tên của bạn sẽ được cập nhật trên tài khoản PayPal của bạn trong vòng 24 giờ.

** Lưu ý: ** Nếu bạn có tài khoản doanh nghiệp PayPal, bạn có thể cần liên hệ với hỗ trợ PayPal để thay đổi tên của bạn.

### hashtags

* #PayPal
* #Đổi tên
* #Tài khoản Paypal
* #Thông tin cá nhân
* #Customerservice
=======================================
### 9 Steps to Change the Name on Your PayPal Account

1. **Log in to your PayPal account.**
2. Click the **Settings** tab.
3. Click **Personal Information**.
4. In the **Name** field, enter your new name.
5. Click **Save**.

Your name will be updated on your PayPal account within 24 hours.

**Note:** If you have a PayPal business account, you may need to contact PayPal support to change your name.

### Hashtags

* #PayPal
* #ChangeName
* #paypalaccount
* #PersonalInformation
* #Customerservice
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top