9 điều thú vị và tiện lợi chúng ta có thể làm với Photo của iOS 16

## 9 Những điều thú vị và thuận tiện chúng ta có thể làm với bức ảnh của iOS 16

### 1. Chỉnh sửa văn bản trực tiếp

Văn bản trực tiếp là một tính năng cho phép bạn chọn và chỉnh sửa văn bản trong hình ảnh.Trong iOS 16, văn bản trực tiếp đang nhận được một số cải tiến, bao gồm khả năng chỉnh sửa văn bản bằng nhiều ngôn ngữ, sao chép và dán văn bản từ hình ảnh sang các ứng dụng khác và dịch văn bản bằng hình ảnh.

### 2. Dịch hình ảnh

Ứng dụng dịch đang nhận được một tính năng mới trong iOS 16 cho phép bạn dịch hình ảnh.Để sử dụng tính năng này, hãy mở ứng dụng dịch và chọn tab "Camera".Sau đó, trỏ máy ảnh của bạn vào một hình ảnh và ứng dụng sẽ tự động phát hiện ngôn ngữ của văn bản trong hình ảnh.Sau đó, bạn có thể chọn văn bản bạn muốn dịch và ứng dụng sẽ hiển thị bản dịch.

### 3. Tạo mã QR

Bây giờ bạn có thể tạo mã QR trực tiếp từ ứng dụng ảnh trong iOS 16. Để thực hiện việc này, hãy mở ứng dụng ảnh và chọn hình ảnh bạn muốn tạo mã QR cho.Sau đó, nhấn nút "Chia sẻ" và chọn "Tạo mã QR".Sau đó, ứng dụng sẽ tạo mã QR cho hình ảnh và bạn có thể lưu nó vào thư viện ảnh của mình hoặc chia sẻ nó với những người khác.

### 4. Sử dụng bộ lọc lấy nét

Bộ lọc Focus là một cách mới để sắp xếp ảnh của bạn trong iOS 16. Bạn có thể sử dụng các bộ lọc lấy nét để tạo các bộ sưu tập ảnh khác nhau, chẳng hạn như ảnh của gia đình bạn, ảnh của thú cưng hoặc ảnh về chuyến đi của bạn.Để sử dụng các bộ lọc lấy nét, hãy mở ứng dụng ảnh và chọn tab "Bộ lọc".Sau đó, chọn bộ lọc lấy nét bạn muốn sử dụng.

### 5. Chia sẻ ảnh với thư viện ảnh chia sẻ iCloud

Thư viện ảnh chia sẻ iCloud là một cách mới để chia sẻ ảnh với gia đình và bạn bè của bạn.Với thư viện ảnh chia sẻ iCloud, bạn có thể tạo một album được chia sẻ với tối đa 5 người khác.Mọi người trong album được chia sẻ đều có thể thêm, chỉnh sửa và xóa ảnh.

## hashtags

* #iOS16
* #Photos
* #LivetExt
* #dịch
* #QRCodes
=======================================
## 9 interesting and convenient things we can do with the photo of iOS 16

### 1. Edit Live Text

Live Text is a feature that allows you to select and edit text in images. In iOS 16, Live Text is getting a number of improvements, including the ability to edit text in multiple languages, copy and paste text from images into other apps, and translate text in images.

### 2. Translate images

The Translate app is getting a new feature in iOS 16 that allows you to translate images. To use this feature, open the Translate app and select the "Camera" tab. Then, point your camera at an image and the app will automatically detect the language of the text in the image. You can then select the text you want to translate and the app will display the translation.

### 3. Create QR codes

You can now create QR codes directly from the Photos app in iOS 16. To do this, open the Photos app and select the image you want to create a QR code for. Then, tap the "Share" button and select "Create QR Code." The app will then create a QR code for the image and you can save it to your Photos library or share it with others.

### 4. Use Focus filters

Focus filters are a new way to organize your photos in iOS 16. You can use focus filters to create different collections of photos, such as photos of your family, photos of your pets, or photos of your travels. To use focus filters, open the Photos app and select the "Filters" tab. Then, select the focus filter you want to use.

### 5. Share photos with iCloud Shared Photo Library

iCloud Shared Photo Library is a new way to share photos with your family and friends. With iCloud Shared Photo Library, you can create a shared album with up to 5 other people. Everyone in the shared album can add, edit, and delete photos.

## Hashtags

* #iOS16
* #Photos
* #LivetExt
* #Translate
* #QRCodes
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top