Share 9 Passive Income Ideas - How I Make $27k per Week

## 9 Ý tưởng thu nhập thụ động - Cách tôi kiếm được 27 nghìn đô la mỗi tuần

### Giới thiệu

Trong nền kinh tế ngày nay, điều quan trọng hơn bao giờ hết là có nhiều luồng thu nhập.Bằng cách đó, nếu một nguồn thu nhập khô cạn, bạn sẽ không bị tranh giành để kiếm tiền.

Thu nhập thụ động là thu nhập mà bạn kiếm được mà không phải chủ động làm việc cho nó.Điều này có thể bao gồm những thứ như thu nhập cho thuê, lãi từ đầu tư hoặc tiền bản quyền từ sách hoặc âm nhạc.

Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ 9 ý tưởng thu nhập thụ động đã giúp tôi kiếm được hơn 27 nghìn đô la mỗi tuần.

### 1. Tạo một khóa học trực tuyến

Một trong những cách tốt nhất để tạo thu nhập thụ động là tạo ra một khóa học trực tuyến.Bạn có thể dạy bất cứ điều gì bạn đam mê, từ nấu ăn đến tiếp thị đến các bài học guitar.

Có một vài cách khác nhau để tạo và bán một khóa học trực tuyến.Bạn có thể sử dụng một nền tảng như Udemy hoặc có thể dạy được, hoặc bạn có thể lưu trữ khóa học của mình trên trang web của riêng bạn.

Khi bạn đã tạo khóa học của mình, bạn có thể bắt đầu quảng bá nó thông qua phương tiện truyền thông xã hội, tiếp thị qua email và quảng cáo trả tiền.

### 2. Bắt đầu một blog

Viết blog là một cách tuyệt vời khác để làm cho thu nhập thụ động.Bạn có thể bắt đầu một blog về bất cứ điều gì bạn quan tâm, và sau đó sử dụng nó để chia sẻ kiến thức của bạn với người khác.

Khi bạn bắt đầu một blog, bạn sẽ cần chọn một chủ đề, tạo một trang web và bắt đầu viết nội dung.Bạn cũng có thể kiếm tiền từ blog của mình thông qua quảng cáo, tiếp thị liên kết hoặc bán sản phẩm hoặc dịch vụ của riêng bạn.

### 3. Viết một ebook

Sách điện tử là một cách tuyệt vời để chia sẻ kiến thức của bạn với người khác và tạo ra một số thu nhập thụ động.Bạn có thể viết một cuốn sách điện tử về bất cứ điều gì bạn đam mê, và sau đó bán nó thông qua trang web của riêng bạn hoặc thông qua một nền tảng như Amazon Kindle Direct Publishing.

Khi bạn đang viết một ebook, điều quan trọng là đảm bảo rằng nó được viết tốt và nhiều thông tin.Bạn cũng nên bao gồm một số nội dung có giá trị mà độc giả của bạn sẽ thấy hữu ích.

### 4. Bắt đầu một podcast

Podcasting là một cách tuyệt vời để chia sẻ kiến thức của bạn với người khác và xây dựng khán giả.Bạn có thể bắt đầu một podcast về bất cứ điều gì bạn đam mê, và sau đó sử dụng nó để phỏng vấn các chuyên gia, chia sẻ những hiểu biết của bạn và giải trí cho người nghe của bạn.

Khi bạn bắt đầu một podcast, điều quan trọng là chọn một chủ đề mà bạn đam mê và bạn biết rất nhiều về.Bạn cũng nên đảm bảo rằng podcast của bạn được sản xuất tốt và bạn có một micrô tốt.

### 5. Bán áo phông

Nếu bạn có một sự tinh tế sáng tạo, bạn có thể bắt đầu kinh doanh áo phông.Bạn có thể thiết kế và bán áo phông của riêng bạn thông qua một nền tảng như Teespring hoặc Etsy.

Khi bạn thiết kế áo phông, điều quan trọng là đảm bảo rằng chúng nguyên bản và bắt mắt.Bạn cũng nên chọn một thị trường thích hợp mà bạn đam mê.

### Phần kết luận

Đây chỉ là một vài trong số nhiều ý tưởng thu nhập thụ động mà bạn có thể sử dụng để kiếm thêm tiền.Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể bắt đầu tạo nhiều luồng thu nhập và đạt được tự do tài chính.

### hashtags

#Passiveincome #sideHustle #MakeMoneyOnline #entrepreneur #Business

### Người giới thiệu

* [Cách tạo khóa học trực tuyến] (https://www.udemy.com/course/how-to-create-an-online-course/)
* [Cách bắt đầu blog] (https://www.bloggingbasics101.com/start-a-log/)
* [Cách viết ebook] (https://www.amazon.com/write-sebook-sell-millions-experts/dp/1523073229)
* [Cách bắt đầu một podcast] (https://www.podcastingschool.com/start-a-podcast/)
* [Cách bán áo phông] (https://www.etsy.com/seller-handbook/article/how-to-sell-t-shirts-on-etsy/313709736348)
=======================================
## 9 PASSIVE INCOME IDEAS - How I Make $27k Per Week

### Introduction

In today's economy, it's more important than ever to have multiple streams of income. That way, if one source of income dries up, you're not left scrambling to make ends meet.

Passive income is income that you earn without having to actively work for it. This could include things like rental income, interest from investments, or royalties from books or music.

In this article, I'm going to share 9 passive income ideas that have helped me to earn over $27k per week.

### 1. Create an online course

One of the best ways to make passive income is to create an online course. You can teach anything you're passionate about, from cooking to marketing to guitar lessons.

There are a few different ways to create and sell an online course. You can use a platform like Udemy or Teachable, or you can host your course on your own website.

Once you've created your course, you can start promoting it through social media, email marketing, and paid advertising.

### 2. Start a blog

Blogging is another great way to make passive income. You can start a blog about anything you're interested in, and then use it to share your knowledge with others.

When you start a blog, you'll need to choose a topic, create a website, and start writing content. You can also monetize your blog through advertising, affiliate marketing, or selling your own products or services.

### 3. Write an ebook

Ebooks are a great way to share your knowledge with others and make some passive income. You can write an ebook about anything you're passionate about, and then sell it through your own website or through a platform like Amazon Kindle Direct Publishing.

When you're writing an ebook, it's important to make sure that it's well-written and informative. You should also include some valuable content that your readers will find helpful.

### 4. Start a podcast

Podcasting is a great way to share your knowledge with others and build an audience. You can start a podcast about anything you're passionate about, and then use it to interview experts, share your insights, and entertain your listeners.

When you're starting a podcast, it's important to choose a topic that you're passionate about and that you know a lot about. You should also make sure that your podcast is well-produced and that you have a good microphone.

### 5. Sell t-shirts

If you have a creative flair, you could start a t-shirt business. You can design and sell your own t-shirts through a platform like Teespring or Etsy.

When you're designing t-shirts, it's important to make sure that they're original and eye-catching. You should also choose a niche market that you're passionate about.

### Conclusion

These are just a few of the many passive income ideas that you can use to earn extra money. By following these tips, you can start creating multiple streams of income and achieve financial freedom.

### Hashtags

#Passiveincome #sideHustle #MakeMoneyOnline #entrepreneur #Business

### References

* [How to Create an Online Course](https://www.udemy.com/course/how-to-create-an-online-course/)
* [How to Start a Blog](https://www.bloggingbasics101.com/start-a-blog/)
* [How to Write an Ebook](https://www.amazon.com/Write-Ebook-Sell-Millions-Experts/dp/1523073229)
* [How to Start a Podcast](https://www.podcastingschool.com/start-a-podcast/)
* [How to Sell T-Shirts](https://www.etsy.com/seller-handbook/article/how-to-sell-t-shirts-on-etsy/313709736348)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock