9 pythons lost during storm

blackmouse543

New member
** 9 trăn bị mất trong cơn bão **

#Python #Storm #Missing #Animals #WildLife

** Chín trăn đã trốn thoát khỏi một cơ sở bò sát ở Florida trong cơn bão Irma, và các nhà chức trách đang yêu cầu sự giúp đỡ của công chúng trong việc tìm kiếm chúng. **

Pythons được đặt tại Công viên kỳ nghỉ Everglades ở Fort Lauderdale, Florida.Công viên đã được sơ tán trước cơn bão, và những con trăn bị bỏ lại trong vỏ bọc của họ.Tuy nhiên, cơn bão đã gây ra lũ lụt và thiệt hại cho công viên, và các khu vực đã bị vi phạm.

Pythons đều là con cái trưởng thành, và chúng có kích thước dài từ 4 đến 8 feet.Chúng không phải là người, nhưng chúng có thể nguy hiểm nếu chúng bị dồn vào chân tường.

Các nhà chức trách đang yêu cầu bất cứ ai nhìn thấy một trong những con trăn gọi Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật hoang dã Florida.Ủy ban đã thiết lập một đường dây nóng cho mọi người để báo cáo nhìn thấy.

Pythons được coi là một loài xâm lấn ở Florida.Họ không có nguồn gốc từ nhà nước, và chúng có thể gây ra mối đe dọa cho động vật hoang dã bản địa.

Bão Irma là một cơn bão mạnh gây ra thiệt hại lan rộng ở Florida.Cơn bão cũng gây ra một số động vật khác trốn thoát, bao gồm một nhóm khỉ trốn thoát từ một sở thú ở Miami.

Pythons là động vật lớn nhất để trốn thoát trong cơn bão Irma.Họ cũng là người nguy hiểm nhất.Các nhà chức trách đang kêu gọi mọi người cẩn thận nếu họ nhìn thấy một trong những con trăn.

**Người giới thiệu:**

* [Ủy ban bảo tồn cá và động vật hoang dã Florida] (https://www.myfwc.com/)
* [Bão Irma] (https://en.wikipedia.org/wiki/hurricane_irma)
* [Khỉ Escape Sở thú trong cơn bão Irma] (https://www.cbsnews.com/news/monkeys-escape-zoo-during-hurricane-irma/)
=======================================
**9 Pythons Lost During Storm**

#Python #Storm #Missing #Animals #WildLife

**Nine pythons escaped from a reptile facility in Florida during Hurricane Irma, and authorities are asking for the public's help in finding them.**

The pythons were housed at Everglades Holiday Park in Fort Lauderdale, Florida. The park was evacuated ahead of the storm, and the pythons were left in their enclosures. However, the storm caused flooding and damage to the park, and the enclosures were breached.

The pythons are all adult females, and they range in size from 4 to 8 feet long. They are non-venomous, but they can be dangerous if they are cornered.

Authorities are asking anyone who sees one of the pythons to call the Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. The commission has set up a hotline for people to report sightings.

The pythons are considered to be an invasive species in Florida. They are not native to the state, and they can pose a threat to native wildlife.

Hurricane Irma was a powerful storm that caused widespread damage in Florida. The storm also caused several other animal escapes, including a group of monkeys that escaped from a zoo in Miami.

The pythons are the largest animal to escape during Hurricane Irma. They are also the most dangerous. Authorities are urging people to be careful if they see one of the pythons.

**References:**

* [Florida Fish and Wildlife Conservation Commission](https://www.myfwc.com/)
* [Hurricane Irma](https://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Irma)
* [Monkeys Escape Zoo During Hurricane Irma](https://www.cbsnews.com/news/monkeys-escape-zoo-during-hurricane-irma/)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock