9 triệu điện thoại Android bị nhiễm mã độc từ Huawei AppGallery

lyvuhuytran

New member
** 9 triệu điện thoại Android bị nhiễm phần mềm độc hại từ Huawei Appgallery **

#Huawei #Appgallery #Malware #Android #security

** Huawei Appgallery, cửa hàng ứng dụng chính thức cho các thiết bị Huawei, đã bị phát hiện bị nhiễm phần mềm độc hại đã lây nhiễm khoảng 9 triệu thiết bị Android. ** Phần mềm độc hại, được gọi là "Joker", có khả năng đánh cắp dữ liệu cá nhân,bao gồm danh sách liên hệ, tin nhắn SMS và ID thiết bị.Nó cũng có thể cài đặt các ứng dụng độc hại khác mà không có sự đồng ý của người dùng.

Phát hiện của Joker trên Huawei Appgallery là một mối quan tâm bảo mật lớn, vì điều đó có nghĩa là hàng triệu người dùng Android có nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu của họ.Các thiết bị đã được vá.

** Nếu bạn lo lắng về thiết bị Huawei của bạn bị nhiễm Joker, có một vài điều bạn có thể làm. ** Trước tiên, bạn có thể kiểm tra xem thiết bị của bạn có đang chạy phiên bản Android mới nhất không.Nếu không, bạn nên cập nhật thiết bị của mình càng sớm càng tốt.Bạn cũng có thể kiểm tra xem có bất kỳ ứng dụng nào của bạn đã được cài đặt từ Huawei Appgallery gần đây không.Nếu bạn đã cài đặt bất kỳ ứng dụng nào từ Appgallery, bạn nên gỡ cài đặt chúng ngay lập tức.

** Nếu bạn vẫn quan tâm đến việc thiết bị của mình bị nhiễm Joker, bạn cũng có thể quét thiết bị của mình để sử dụng ứng dụng bảo mật của bên thứ ba. ** Có một số ứng dụng bảo mật khác nhau có sẵn, vì vậy bạn nên chọn một ứng dụng mà bạnlòng tin.

** Việc phát hiện ra Joker trên Huawei Appgallery là một lời nhắc nhở rằng không có App Store nào miễn nhiễm với phần mềm độc hại. ** Điều quan trọng là phải cảnh giác về các ứng dụng bạn cài đặt trên thiết bị và để đảm bảo rằng bạn đang chạy bảo mật mới nhấtbản vá lỗi.

** Dưới đây là một số mẹo để giữ an toàn với phần mềm độc hại: **

* Chỉ cài đặt các ứng dụng từ các nguồn đáng tin cậy, chẳng hạn như Google Play Store hoặc Apple App Store.
* Hãy cảnh giác với các ứng dụng cung cấp các tính năng cao cấp miễn phí hoặc giảm giá.Các ứng dụng này có thể bị nhiễm phần mềm độc hại.
* Đọc các đánh giá của các ứng dụng trước khi bạn cài đặt chúng.Nếu có nhiều đánh giá tiêu cực, tốt nhất là tránh ứng dụng.
* Giữ cho thiết bị của bạn cập nhật các bản vá bảo mật mới nhất.
* Sử dụng ứng dụng bảo mật của bên thứ ba để quét thiết bị của bạn cho phần mềm độc hại.
=======================================
**9 million Android phones infected with malware from Huawei AppGallery**

#Huawei #Appgallery #Malware #Android #security

**Huawei AppGallery, the official app store for Huawei devices, has been found to be infected with malware that has infected an estimated 9 million Android devices.** The malware, which is called "Joker," is capable of stealing personal data, including contact lists, SMS messages, and device IDs. It can also install other malicious apps without the user's consent.

**The discovery of Joker on Huawei AppGallery is a major security concern, as it means that millions of Android users are at risk of having their data stolen.** Huawei has since removed Joker from AppGallery, but it is not clear if all affected devices have been patched.

**If you are concerned about your Huawei device being infected with Joker, there are a few things you can do.** First, you can check to see if your device is running the latest version of Android. If it is not, you should update your device as soon as possible. You can also check to see if any of your apps have been installed from Huawei AppGallery recently. If you have installed any apps from AppGallery, you should uninstall them immediately.

**If you are still concerned about your device being infected with Joker, you can also scan your device for malware using a third-party security app.** There are a number of different security apps available, so you should choose one that you trust.

**The discovery of Joker on Huawei AppGallery is a reminder that no app store is immune to malware.** It is important to be vigilant about the apps that you install on your device, and to make sure that you are running the latest security patches.

**Here are some tips for staying safe from malware:**

* Only install apps from trusted sources, such as the Google Play Store or the Apple App Store.
* Be wary of apps that offer free or discounted premium features. These apps may be infected with malware.
* Read the reviews of apps before you install them. If there are a lot of negative reviews, it is best to avoid the app.
* Keep your device up to date with the latest security patches.
* Use a third-party security app to scan your device for malware.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock