90 degree rotation matrix java

** Ma trận xoay 90 độ Java **

Một ma trận xoay là một ma trận có thể được sử dụng để xoay một vectơ trong không gian.Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo ma trận xoay 90 độ trong Java.

## Tạo ma trận xoay 90 độ

Để tạo ma trận xoay 90 độ, chúng ta có thể sử dụng công thức sau:

`` `
R = [[cos (θ), -sin (θ)], [sin (θ), cos (θ)]]]]
`` `

trong đó là góc quay trong radian.Trong trường hợp xoay 90 độ, = π/2.

Vì vậy, ma trận xoay 90 độ là:

`` `
R = [[0, -1], [1, 0]]]
`` `

## sử dụng ma trận xoay 90 độ

Khi chúng tôi đã tạo một ma trận xoay 90 độ, chúng tôi có thể sử dụng nó để xoay một vectơ trong không gian.Để làm điều này, chúng tôi chỉ cần nhân vectơ với ma trận xoay.

Ví dụ: giả sử chúng ta có vectơ v = [1, 0, 0].Chúng ta có thể xoay vectơ này 90 độ bằng cách nhân nó với ma trận xoay r:

`` `
v '= r * v
`` `

`` `
v '= [[0, -1], [1, 0]] * [1, 0, 0]
`` `

`` `
v '= [0, 0, 1]
`` `

Vì vậy, sau khi xoay vectơ 90 độ, chúng ta nhận được một vectơ mới v '= [0, 0, 1].

## Mã ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng ma trận xoay 90 độ trong Java:

`` `java
nhập java.util.arrays;

lớp công khai xoayMatrix {

công khai void void main (String [] args) {
// Tạo một vectơ
float [] v = {1, 0, 0};

// Tạo ma trận xoay 90 độ
float [] [] r = {{0, -1}, {1, 0}};

// xoay vectơ 90 độ
float [] vprime = nhân (r, v);

// In vectơ xoay
System.out.println (mảng.ToString (vprime));
}

phao tĩnh riêng [] nhân (float [] [] a, float [] b) {
Float [] C = new float [b.length];
for (int i = 0; i <b.length; i ++) {
for (int j = 0; j <b.length; j ++) {
c += a [j] * b [j];
}
}
trả lại c;
}
}
`` `

## hashtags

* #90degreerotationMatrix
* #Java
* #matrix
* #Vector
* #Vòng xoay
=======================================
**90 Degree Rotation Matrix Java**

A rotation matrix is a matrix that can be used to rotate a vector in space. In this article, we will show you how to create a 90 degree rotation matrix in Java.

## Creating a 90 Degree Rotation Matrix

To create a 90 degree rotation matrix, we can use the following formula:

```
R = [[cos(θ), -sin(θ)], [sin(θ), cos(θ)]]
```

where θ is the angle of rotation in radians. In the case of a 90 degree rotation, θ = π/2.

So, the 90 degree rotation matrix is:

```
R = [[0, -1], [1, 0]]
```

## Using a 90 Degree Rotation Matrix

Once we have created a 90 degree rotation matrix, we can use it to rotate a vector in space. To do this, we simply multiply the vector by the rotation matrix.

For example, let's say we have a vector v = [1, 0, 0]. We can rotate this vector by 90 degrees by multiplying it by the rotation matrix R:

```
v' = R * v
```

```
v' = [[0, -1], [1, 0]] * [1, 0, 0]
```

```
v' = [0, 0, 1]
```

So, after rotating the vector by 90 degrees, we get a new vector v' = [0, 0, 1].

## Example Code

Here is an example of how to use a 90 degree rotation matrix in Java:

```java
import java.util.Arrays;

public class RotationMatrix {

public static void main(String[] args) {
// Create a vector
float[] v = {1, 0, 0};

// Create a 90 degree rotation matrix
float[][] R = {{0, -1}, {1, 0}};

// Rotate the vector by 90 degrees
float[] vPrime = multiply(R, v);

// Print the rotated vector
System.out.println(Arrays.toString(vPrime));
}

private static float[] multiply(float[][] A, float[] b) {
float[] c = new float[b.length];
for (int i = 0; i < b.length; i++) {
for (int j = 0; j < b.length; j++) {
c += A[j] * b[j];
}
}
return c;
}
}
```

## Hashtags

* #90degreerotationMatrix
* #Java
* #matrix
* #Vector
* #ROTATION
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top