9to5mac: hình nền trên iOS 16 Beta có thể đã hỗ trợ tính năng Always On cho iPhone 14 Pro

** 9to5Mac: Hình nền trên iOS 16 beta có thể luôn hỗ trợ cho iPhone 14 Pro **

#iOS16 #iphone14pro #Alwayson #apple #WALLPAPER

[Hình ảnh của iPhone 14 Pro với bật luôn được bật hiển thị]

Apple được cho là có kế hoạch mang một luôn luôn được trưng bày cho iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max vào cuối năm nay.Tính năng này sẽ cho phép người dùng xem thời gian, ngày tháng và các thông báo khác mà không phải đánh thức thiết bị.

Một báo cáo mới từ 9to5Mac cho thấy Apple có thể đã thử nghiệm luôn luôn được trưng bày trên iPhone 14 Pro.Báo cáo tuyên bố rằng một hình nền có trong iOS 16 beta chứa mã cho thấy màn hình sẽ có thể hiển thị một lượng thông tin hạn chế ngay cả khi điện thoại bị khóa.

Mã trong hình nền dường như có liên quan đến một tính năng gọi là "Backdrop", được cho là một cách mới để hiển thị màn hình khóa.Bối cảnh sẽ cho phép người dùng chọn từ nhiều nền khác nhau, mỗi nền tảng sẽ hiển thị thông tin khác nhau khi điện thoại bị khóa.

Ví dụ, một nền có thể hiển thị thời gian và ngày, trong khi một nền khác có thể hiển thị thời tiết hoặc các tiêu đề tin tức mới nhất.Mã trong hình nền cho thấy rằng phông nền cũng có thể hiển thị thông báo, mặc dù không rõ có bao nhiêu thông báo sẽ được nhìn thấy cùng một lúc.

Điều quan trọng cần lưu ý là mã trong hình nền không nhất thiết có nghĩa là Apple chắc chắn đang có kế hoạch thêm một luôn được hiển thị vào iPhone 14 Pro.Tuy nhiên, nó cho thấy rằng công ty ít nhất đang xem xét khả năng.

Nếu Apple quyết định thêm một luôn được hiển thị vào iPhone 14 Pro, thì đó sẽ là một tính năng mới quan trọng cho thiết bị.Một màn hình luôn được hiển thị sẽ giúp người dùng dễ dàng kiểm tra thời gian, ngày tháng và thông báo mà không phải thức dậy điện thoại.Nó cũng sẽ là một cách hữu ích để xem thông tin AT-A-GLANCE như thời tiết hoặc các tiêu đề tin tức mới nhất.

Vẫn còn phải xem liệu Apple có thực sự sẽ thêm một màn hình luôn được hiển thị vào iPhone 14 Pro hay không.Tuy nhiên, mã trong hình nền cho thấy rằng công ty ít nhất đang xem xét khả năng.
=======================================
**9to5Mac: Wallpaper on iOS 16 beta may have supported Always On for iPhone 14 Pro**

#iOS16 #iphone14pro #Alwayson #apple #WALLPAPER

[Image of an iPhone 14 Pro with the Always On display enabled]

Apple is reportedly planning to bring an Always On display to the iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max later this year. This feature would allow users to see the time, date, and other notifications without having to wake up the device.

A new report from 9to5Mac suggests that Apple may have already been testing the Always On display on the iPhone 14 Pro. The report claims that a wallpaper included in the iOS 16 beta contains code that suggests the display would be able to show a limited amount of information even when the phone is locked.

The code in the wallpaper appears to be related to a feature called "Backdrop," which is said to be a new way to display the lock screen. Backdrop would allow users to choose from a variety of different backgrounds, each of which would show different information when the phone is locked.

For example, one background could show the time and date, while another could show the weather or the latest news headlines. The code in the wallpaper suggests that Backdrop would also be able to show notifications, although it is not clear how many notifications would be visible at once.

It is important to note that the code in the wallpaper does not necessarily mean that Apple is definitely planning to add an Always On display to the iPhone 14 Pro. However, it does suggest that the company is at least considering the possibility.

If Apple does decide to add an Always On display to the iPhone 14 Pro, it would be a significant new feature for the device. An Always On display would make it easier for users to check the time, date, and notifications without having to wake up the phone. It would also be a useful way to see at-a-glance information such as the weather or the latest news headlines.

It remains to be seen whether Apple will actually add an Always On display to the iPhone 14 Pro. However, the code in the wallpaper suggests that the company is at least considering the possibility.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock