a constructor in java

lenhalap.nghiep

New member
** #Java #Construction #Programming #Algorithms #DataScurations **

## Một công trình ở Java

Một công trình trong Java là một cấu trúc dữ liệu đại diện cho một cây.Nó được tạo thành từ các nút, được kết nối với nhau bởi các cạnh.Nút gốc là nút trên cùng trong cây và tất cả các nút khác là hậu duệ của nó.

Có nhiều loại công trình khác nhau trong Java, mỗi loại có tính chất riêng.Một số loại phổ biến nhất bao gồm cây nhị phân, cây tìm kiếm nhị phân và cây AVL.

### Cây nhị phân

Một cây nhị phân là một cây trong đó mỗi nút có nhiều nhất là hai đứa trẻ.Đứa trẻ bên trái của một nút luôn nhỏ hơn chính nút và đứa trẻ bên phải luôn lớn hơn.Cây nhị phân thường được sử dụng để thể hiện dữ liệu được sắp xếp, vì dễ dàng tìm thấy phần tử nhỏ nhất hoặc lớn nhất trong cây nhị phân.

### Cây tìm kiếm nhị phân

Cây tìm kiếm nhị phân là một loại cây nhị phân đặc biệt trong đó các nút được sắp xếp theo cách mà giá trị của mỗi nút lớn hơn giá trị của tất cả trẻ em trái của nó và ít hơn các giá trị của tất cả trẻ em bên phải.Cây tìm kiếm nhị phân rất hiệu quả để tìm kiếm các phần tử trong cây, vì có thể tìm thấy một phần tử bằng cách đi qua cây từ nút gốc và so sánh giá trị của mỗi nút với giá trị của phần tử được tìm kiếm.

### Cây AVL

Cây AVL là cây tìm kiếm nhị phân tự cân bằng.Điều này có nghĩa là cây luôn được giữ theo cách mà hai thuộc tính sau là đúng cho mỗi nút:

* Subtree bên trái của nút là cây tìm kiếm nhị phân.
* Sự khác biệt về độ cao của các con trừ bên trái và bên phải của một nút nhiều nhất là một.

Cây AVL rất hiệu quả để tìm kiếm các yếu tố trên cây, vì chúng luôn được cân bằng.Điều này có nghĩa là độ phức tạp thời gian trong trường hợp xấu nhất để tìm kiếm một phần tử trong cây AVL giống như độ phức tạp thời gian trong trường hợp tốt nhất, đó là O (log n).

### Cấu trúc trong Java được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như các thuật toán sắp xếp, thuật toán tìm kiếm và thuật toán nén dữ liệu.Chúng cũng được sử dụng để đại diện cho dữ liệu phân cấp, chẳng hạn như hệ thống tệp và thư mục.

## Người giới thiệu

* [Hướng dẫn Java: Cây] (https://docs.oracle.com/javase/tutorial/collections/interfaces/tree.html)
* [Giới thiệu về cây nhị phân] (https://www.khanacademy.org/computing/computer-scienc
* [Cây tìm kiếm nhị phân] (https://www.tutorialspoint.com/data_structure_algorithms/binary_search_tree.htm)
* [Cây AVL] (https://www.geeksforgeek.org/avl-tree/)
=======================================
**#Java #Construction #Programming #Algorithms #DataStructures**

## A Construction in Java

A construction in Java is a data structure that represents a tree. It is made up of nodes, which are connected to each other by edges. The root node is the topmost node in the tree, and all other nodes are its descendants.

There are many different types of constructions in Java, each with its own unique properties. Some of the most common types include binary trees, binary search trees, and AVL trees.

### Binary Trees

A binary tree is a tree in which each node has at most two children. The left child of a node is always smaller than the node itself, and the right child is always larger. Binary trees are often used to represent sorted data, as it is easy to find the smallest or largest element in a binary tree.

### Binary Search Trees

A binary search tree is a special type of binary tree in which the nodes are arranged in such a way that the value of each node is greater than the values of all of its left children and less than the values of all of its right children. Binary search trees are very efficient for searching for elements in a tree, as it is possible to find an element by traversing the tree from the root node and comparing the value of each node to the value of the element being searched for.

### AVL Trees

An AVL tree is a self-balancing binary search tree. This means that the tree is always kept in such a way that the following two properties are true for each node:

* The left subtree of a node is a binary search tree.
* The difference in the heights of the left and right subtrees of a node is at most one.

AVL trees are very efficient for searching for elements in a tree, as they are always balanced. This means that the worst-case time complexity for searching for an element in an AVL tree is the same as the best-case time complexity, which is O(log n).

### Constructions in Java are used in a variety of applications, such as sorting algorithms, searching algorithms, and data compression algorithms. They are also used to represent hierarchical data, such as file systems and directories.

## References

* [Java Tutorials: Trees](https://docs.oracle.com/javase/tutorial/collections/interfaces/tree.html)
* [Introduction to Binary Trees](https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/data-structures/trees/a/introduction-to-binary-trees)
* [Binary Search Trees](https://www.tutorialspoint.com/data_structures_algorithms/binary_search_tree.htm)
* [AVL Trees](https://www.geeksforgeeks.org/avl-tree/)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top