A e cho mình hỏi, trên Miui của hãng Xiaomi có một tính năng là cấp quyền rỗng cho ứng dụng....

ngodannha.yen

New member
#Xiaomi #MIUI #App #Empty #storage ** Xiaomi MIUI có một tính năng để xóa bộ đệm ứng dụng không? **

Có, Xiaomi MIUI có một tính năng để xóa bộ đệm ứng dụng.Để truy cập tính năng này, hãy mở ứng dụng ** cài đặt ** và truy cập ** lưu trữ **.Trong ** lưu trữ **, nhấn vào ** dữ liệu được lưu trong bộ nhớ cache **.Điều này sẽ hiển thị cho bạn một danh sách tất cả các ứng dụng đã lưu trữ dữ liệu trên thiết bị của bạn.Để xóa bộ đệm cho một ứng dụng riêng lẻ, hãy nhấn vào tên của ứng dụng.Sau đó, bạn sẽ được nhắc xác nhận rằng bạn muốn xóa bộ đệm.Nhấn vào ** OK ** để xóa bộ đệm.

Bạn cũng có thể xóa bộ đệm cho tất cả các ứng dụng cùng một lúc bằng cách nhấn vào nút ** xóa tất cả ** ở dưới cùng của màn hình.Điều này sẽ xóa bộ đệm cho tất cả các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị của bạn.

** Lưu ý: ** Xóa bộ đệm cho một ứng dụng sẽ không xóa bất kỳ dữ liệu hoặc cài đặt nào của bạn.Nó sẽ chỉ cần xóa các tệp tạm thời mà ứng dụng đã lưu trữ trên thiết bị của bạn.Điều này có thể giúp giải phóng không gian trên thiết bị của bạn và cải thiện hiệu suất của các ứng dụng của bạn.

** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng cho bài viết này: **

* #Xiaomi
* #MIUI
* #Ứng dụng
* #Trống
* #kho
=======================================
#Xiaomi #MIUI #App #Empty #storage **Does Xiaomi Miui have a feature to clear application cache?**

Yes, Xiaomi Miui does have a feature to clear application cache. To access this feature, open the **Settings** app and go to **Storage**. Under **Storage**, tap on **Cached Data**. This will show you a list of all the applications that have cached data on your device. To clear the cache for an individual application, tap on the name of the application. You will then be prompted to confirm that you want to clear the cache. Tap on **OK** to clear the cache.

You can also clear the cache for all applications at once by tapping on the **Clear All** button at the bottom of the screen. This will clear the cache for all applications that are installed on your device.

**Note:** Clearing the cache for an application will not delete any of your data or settings. It will simply remove the temporary files that the application has stored on your device. This can help to free up space on your device and improve the performance of your applications.

**Here are 5 hashtags that you can use for this article:**

* #Xiaomi
* #MIUI
* #App
* #Empty
* #storage
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock