A e ơi cho tôi hỏi trước t đăng ký hồ sơ thi lái xe ô tô ở hà nội giờ t chuyển ctac vào đà nẵng thì

greencat597

New member
#Chuyển khoản giấy phép #Chuyển giấy phép chuyển nhượng giấy phép DA NANG #Driving Chuyển khoản giấy phép Hà Nội #Trung tâm chuyển giấy phép #Chuyển khoản giấy phép 1. Cách chuyển Giấy phép lái xe từ Hà Nội sang Da Nang

Để chuyển giấy phép lái xe từ Hà Nội sang Da Nang, bạn cần làm theo các bước sau:

1. Chuẩn bị các tài liệu cần thiết

Để chuyển giấy phép lái xe của bạn, bạn sẽ cần cung cấp các tài liệu sau:

* Giấy phép lái xe ban đầu của bạn.
* Một bản sao giấy phép lái xe của bạn.
* Một thẻ ID hợp lệ hoặc hộ chiếu.
* Một chứng chỉ y tế nói rằng bạn phù hợp để lái xe.
* Một mẫu đơn hoàn thành để chuyển giấy phép lái xe của bạn.
* Một khoản phí 100.000 VND.

2. Gửi đơn đăng ký của bạn

Khi bạn đã thu thập tất cả các tài liệu cần thiết, bạn có thể nộp đơn của mình cho Bộ Giao thông Vận tải tại Da Nang.Bạn có thể nộp đơn trực tiếp hoặc qua thư.

3. Đợi giấy phép lái xe của bạn được chuyển giao

Khi ứng dụng của bạn đã được xử lý, bạn sẽ nhận được giấy phép lái xe mới từ Bộ Giao thông Vận tải tại Da Nang.Giấy phép lái xe mới của bạn sẽ có hiệu lực trong cùng một khoảng thời gian với giấy phép lái xe ban đầu của bạn.

4. Gia hạn giấy phép lái xe của bạn

Giấy phép lái xe của bạn sẽ hết hạn sau 10 năm.Để gia hạn giấy phép lái xe của bạn, bạn sẽ cần làm theo các bước giống như bạn đã làm để chuyển giấy phép lái xe của mình.

2. Câu hỏi thường gặp về việc chuyển giấy phép lái xe từ Hà Nội sang Da Nang

*** Thời gian xử lý để chuyển giấy phép lái xe là bao nhiêu? **

Thời gian xử lý để chuyển giấy phép lái xe thường là khoảng 10 ngày làm việc.

*** Tôi có thể chuyển giấy phép lái xe của mình sang tỉnh hoặc thành phố khác không? **

Có, bạn có thể chuyển giấy phép lái xe của bạn đến bất kỳ tỉnh hoặc thành phố nào ở Việt Nam.

*** Điều gì xảy ra nếu giấy phép lái xe của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp? **

Nếu giấy phép lái xe của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp, bạn sẽ cần phải xin giấy phép lái xe mới.Bạn có thể xin giấy phép lái xe mới tại Bộ Giao thông Vận tải tại Da Nang.

*** Tôi có thể lái xe ở Hà Nội bằng giấy phép lái xe da Nang của tôi không? **

Có, bạn có thể lái xe trong Hà Nội với giấy phép lái xe da Nang của bạn.Giấy phép lái xe của bạn có giá trị ở tất cả các tỉnh và thành phố ở Việt Nam.

3. Kết luận

Chuyển giấy phép lái xe từ Hà Nội sang Da Nang là một quá trình đơn giản.Bằng cách làm theo các bước được nêu trong bài viết này, bạn có thể dễ dàng chuyển giấy phép lái xe của mình và tiếp tục lái xe ở da Nang.

4. Hashtags

* #Chuyển giấy phép
* #Chuyển giấy phép Da Nang
* #Chuyển giấy phép Hà Nội
* Trung tâm chuyển giấy phép #Driving
* #Chuyển giấy phép
=======================================
#Driving license transfer #Driving license transfer Da Nang #Driving license transfer Hanoi #Driving license transfer center #Driving license transfer 1. How to transfer a driving license from Hanoi to Da Nang

To transfer a driving license from Hanoi to Da Nang, you need to follow these steps:

1. Prepare the required documents

To transfer your driving license, you will need to provide the following documents:

* Your original driving license.
* A copy of your driving license.
* A valid ID card or passport.
* A medical certificate stating that you are fit to drive.
* A completed application form for transferring your driving license.
* A fee of 100,000 VND.

2. Submit your application

Once you have gathered all of the required documents, you can submit your application to the Department of Transportation in Da Nang. You can submit your application in person or by mail.

3. Wait for your driving license to be transferred

Once your application has been processed, you will receive a new driving license from the Department of Transportation in Da Nang. Your new driving license will be valid for the same period of time as your original driving license.

4. Renew your driving license

Your driving license will expire after 10 years. To renew your driving license, you will need to follow the same steps as you did to transfer your driving license.

2. FAQs about transferring a driving license from Hanoi to Da Nang

* **What is the processing time for transferring a driving license?**

The processing time for transferring a driving license is usually about 10 working days.

* **Can I transfer my driving license to another province or city?**

Yes, you can transfer your driving license to any province or city in Vietnam.

* **What happens if my driving license is lost or stolen?**

If your driving license is lost or stolen, you will need to apply for a new driving license. You can apply for a new driving license at the Department of Transportation in Da Nang.

* **Can I drive in Hanoi with my Da Nang driving license?**

Yes, you can drive in Hanoi with your Da Nang driving license. Your driving license is valid in all provinces and cities in Vietnam.

3. Conclusion

Transferring a driving license from Hanoi to Da Nang is a simple process. By following the steps outlined in this article, you can easily transfer your driving license and continue driving in Da Nang.

4. Hashtags

* #Driving license transfer
* #Driving license transfer Da Nang
* #Driving license transfer Hanoi
* #Driving license transfer center
* #Driving license transfer
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top