a java exception has occurred

ngotuongminhhai

New member
ném #Java #Exception #error #Programming #development ## Một ngoại lệ Java đã bị ném

Một ngoại lệ là một sự kiện xảy ra trong quá trình thực hiện một chương trình phá vỡ luồng thông thường của chương trình.Các trường hợp ngoại lệ có thể được ném vì nhiều lý do, chẳng hạn như cố gắng chia cho 0, truy cập vào một đối tượng không tồn tại hoặc gọi một phương thức với số lượng đối số sai.

Khi một ngoại lệ được ném, việc thực thi chương trình bị đình chỉ và kiểm soát được chuyển sang một phần mã đặc biệt gọi là trình xử lý ngoại lệ.Trình xử lý ngoại lệ sau đó có thể xử lý ngoại lệ theo một số cách, chẳng hạn như in thông báo lỗi, đăng nhập ngoại lệ hoặc chấm dứt chương trình.

Có hai loại ngoại lệ trong Java: ngoại lệ được kiểm tra và ngoại lệ không được kiểm soát.Các ngoại lệ được kiểm tra là các ngoại lệ phải được khai báo trong mệnh đề ném của chữ ký của phương thức.Các ngoại lệ không được kiểm soát là các ngoại lệ không bắt buộc phải được khai báo trong mệnh đề ném của chữ ký của phương thức.

Các ngoại lệ được kiểm tra thường được sử dụng để chỉ ra các lỗi có thể được dự đoán và ngăn chặn, chẳng hạn như cố gắng chia cho 0.Các ngoại lệ không được kiểm soát thường được sử dụng để chỉ ra các lỗi không thể dự đoán hoặc ngăn chặn, chẳng hạn như hết bộ nhớ.

Khi một ngoại lệ được kiểm tra được ném, việc thực hiện của chương trình sẽ bị đình chỉ cho đến khi ngoại lệ được xử lý.Nếu ngoại lệ không được xử lý, chương trình sẽ chấm dứt với một lỗi.

Khi một ngoại lệ không được kiểm soát được ném, việc thực hiện chương trình không bị đình chỉ.Ngoại lệ chỉ đơn giản là được truyền sang phương thức gọi, sau đó phải xử lý ngoại lệ hoặc cho phép nó tuyên truyền sang phương thức gọi tiếp theo.

Xử lý một ngoại lệ liên quan đến việc nắm bắt ngoại lệ và sau đó thực hiện một số hành động để đối phó với nó.Mã sau đây cho thấy cách bắt một ngoại lệ:

`` `java
thử {
// mã có thể ném một ngoại lệ
} Catch (ngoại lệ e) {
// Xử lý ngoại lệ
}
`` `

Khối Catch có thể chứa bất kỳ mã nào cần thiết để đối phó với ngoại lệ.Ví dụ: mã có thể in một thông báo lỗi, đăng nhập ngoại lệ hoặc chấm dứt chương trình.

Điều quan trọng cần lưu ý là khối đánh bắt phải được khai báo cho loại ngoại lệ cụ thể đang được ném.Ví dụ: nếu mã đang ném `arithmeticException`, khối bắt phải được khai báo cho` arithmeticexception`.

Nếu khối bắt không bắt được loại ngoại lệ cụ thể đang được ném, ngoại lệ sẽ được truyền sang phương thức gọi tiếp theo.Điều này có thể dẫn đến một chuỗi các khối bắt, mỗi khối đang cố gắng bắt một loại ngoại lệ khác nhau.

Mã sau đây hiển thị một ví dụ về chuỗi các khối bắt:

`` `java
thử {
// mã có thể ném một ngoại lệ
} Catch (arithMeticeException e) {
// Xử lý arithmeticException
} Catch (nullpOlinterException e)
// Xử lý nullpulumException
} Catch (ngoại lệ e) {
// Xử lý tất cả các trường hợp ngoại lệ khác
}
`` `

Bằng cách bắt từng loại ngoại lệ trong khối đánh bắt của riêng mình, mã có thể cụ thể hơn về cách xử lý từng ngoại lệ.

## 5 hashtag ở dạng #

* #Java
* #ngoại lệ
* #lỗi
* #Programming
* #phát triển
=======================================
thrown #Java #Exception #error #Programming #development ## A Java Exception has been thrown

An exception is an event that occurs during the execution of a program that disrupts the normal flow of the program. Exceptions can be thrown for a variety of reasons, such as trying to divide by zero, accessing a nonexistent object, or calling a method with the wrong number of arguments.

When an exception is thrown, the program's execution is suspended and control is transferred to a special section of code called the exception handler. The exception handler can then handle the exception in a number of ways, such as printing an error message, logging the exception, or terminating the program.

There are two types of exceptions in Java: checked exceptions and unchecked exceptions. Checked exceptions are exceptions that must be declared in the throws clause of a method's signature. Unchecked exceptions are exceptions that are not required to be declared in the throws clause of a method's signature.

Checked exceptions are typically used to indicate errors that can be anticipated and prevented, such as trying to divide by zero. Unchecked exceptions are typically used to indicate errors that cannot be anticipated or prevented, such as running out of memory.

When a checked exception is thrown, the program's execution is suspended until the exception is handled. If the exception is not handled, the program will terminate with an error.

When an unchecked exception is thrown, the program's execution is not suspended. The exception is simply propagated to the calling method, which must then handle the exception or allow it to propagate to the next calling method.

Handling an exception involves catching the exception and then taking some action to deal with it. The following code shows how to catch an exception:

```java
try {
// Code that might throw an exception
} catch (Exception e) {
// Handle the exception
}
```

The catch block can contain any code that is necessary to deal with the exception. For example, the code could print an error message, log the exception, or terminate the program.

It is important to note that the catch block must be declared for the specific type of exception that is being thrown. For example, if the code is throwing a `ArithmeticException`, the catch block must be declared for `ArithmeticException`.

If the catch block does not catch the specific type of exception that is being thrown, the exception will be propagated to the next calling method. This can lead to a chain of catch blocks, each of which is trying to catch a different type of exception.

The following code shows an example of a chain of catch blocks:

```java
try {
// Code that might throw an exception
} catch (ArithmeticException e) {
// Handle ArithmeticException
} catch (NullPointerException e) {
// Handle NullPointerException
} catch (Exception e) {
// Handle all other exceptions
}
```

By catching each type of exception in its own catch block, the code can be more specific about how each exception is handled.

## 5 Hashtags in the form of #

* #Java
* #Exception
* #error
* #Programming
* #development
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top