a python code

lykhanhu.tam

New member
`` `Python
# Một mã python để in sê -ri Fibonacci

def fibonacci (n):
"" "Hàm này trả về số Fibonacci thứ n." ""

Nếu n <2:
trả lại n
khác:
Trả về Fibonacci (N - 1) + Fibonacci (N - 2)


# Mã trình điều khiển
n = int (input ("Nhập số của các điều khoản:"))

Đối với tôi trong phạm vi (n):
in (fibonacci (i))
`` `

## 5 hashtag ở dạng #

* #Python
* #Mã số
* #fibonacci
* #Programming
* #Tutorial
=======================================
```python
# A Python code to print the Fibonacci series

def fibonacci(n):
"""This function returns the nth fibonacci number."""

if n < 2:
return n
else:
return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)


# Driver code
n = int(input("Enter the number of terms: "))

for i in range(n):
print(fibonacci(i))
```

## 5 Hashtags in the form of #

* #Python
* #code
* #fibonacci
* #Programming
* #Tutorial
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top