a python generator that accepts raw text

### Một trình tạo python chấp nhận văn bản thô

Một trình tạo python là một hàm trả về một trình lặp, điều đó có nghĩa là nó có thể được sử dụng trong một vòng lặp.Máy phát điện thường được sử dụng để tạo chuỗi dữ liệu, chẳng hạn như danh sách hoặc bộ dữ liệu.Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng trình tạo để chấp nhận văn bản thô làm đầu vào.

Để tạo một trình tạo Python chấp nhận văn bản thô, bạn có thể sử dụng từ khóa năng suất.Từ khóa năng suất bảo Trình tạo tạm dừng và trả về giá trị tiếp theo trong chuỗi.Khi máy phát được gọi lại, nó sẽ tiếp tục từ nơi nó rời đi.

Dưới đây là một ví dụ về trình tạo Python chấp nhận văn bản thô làm đầu vào:

`` `Python
Def Generate_Text (văn bản):
"" "Một trình tạo mang lại các từ trong một văn bản nhất định." ""
cho Word in text.split ():
Năng suất từ
`` `

Bạn có thể sử dụng trình tạo này để tạo một danh sách các từ trong một văn bản nhất định.Ví dụ:

`` `Python
Text = "" "Đây là một thử nghiệm của trình tạo Python chấp nhận văn bản thô." ""
Words = list (Generate_Text (văn bản))
in (từ)
`` `

Đầu ra:

`` `
.
`` `

Bạn cũng có thể sử dụng trình tạo này để tạo một bộ từ trong một văn bản nhất định.Ví dụ:

`` `Python
Words = tuple (Generate_Text (văn bản))
in (từ)
`` `

Đầu ra:

`` `
.
`` `

### hashtags

* #Python
* #Generators
* #iterators
* #chữ
* #Programming
=======================================
### A Python Generator that Accepts Raw Text

A Python generator is a function that returns an iterator, which means that it can be used in a for loop. Generators are often used to create sequences of data, such as lists or tuples. However, you can also use generators to accept raw text as input.

To create a Python generator that accepts raw text, you can use the yield keyword. The yield keyword tells the generator to pause and return the next value in the sequence. When the generator is called again, it will continue from where it left off.

Here is an example of a Python generator that accepts raw text as input:

```python
def generate_text(text):
"""A generator that yields the words in a given text."""
for word in text.split():
yield word
```

You can use this generator to create a list of the words in a given text. For example:

```python
text = """This is a test of the Python generator that accepts raw text."""
words = list(generate_text(text))
print(words)
```

Output:

```
['This', 'is', 'a', 'test', 'of', 'the', 'Python', 'generator', 'that', 'accepts', 'raw', 'text']
```

You can also use this generator to create a tuple of the words in a given text. For example:

```python
words = tuple(generate_text(text))
print(words)
```

Output:

```
('This', 'is', 'a', 'test', 'of', 'the', 'Python', 'generator', 'that', 'accepts', 'raw', 'text')
```

### Hashtags

* #Python
* #Generators
* #iterators
* #text
* #Programming
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top